Hvorfor jeg ikke vil stemme ved stortingsvalget

Startet av Amatør1, mai 19, 2013, 21:23:11 PM

« forrige - neste »

Amatør1

Det velkjente  klimaspørsmålet har lenge vært det dominerende spørsmålet for min del når det gjelder eventuelt å avlegge stemme ved valget i vårt såkalte demokrati. Jeg krever at det partiet eller de politikerne som eventuelt skal få min støtte, åpent og ærlig erkjenner sannheten om "klimapolitikken": Den er basert på forfalsket pseudo-vitenskap som tilslører en autoritær politisk agenda. Det finnes ikke empiriske data til støtte for påstandene om "global oppvarming" pga. menneskeskapt CO2. Det teoretiske grunnlaget for teorien om "drivhuseffekten" står for fall, og har i realiteten spilt totalt fallitt, for det impliserer brudd på de hydrodynamiske lover og krever at naturen opptrer som en evighetsmaskin.

Dette er en så viktig sak at den går foran alle andre prioriteringer. Vi kan ikke leve med å ha politikere som er valgt inn basert på løgner, og som lover å skusle bort samfunnets midler på "klimatiltak" ute og hjemme. Vel hadde det vært snakk om småpenger, kunne man kanskje det også, men det er ikke snakk om småpenger, det er virkelig snakk om store deler av somfunnets totale midler som brukes til totalt unyttige tiltak, og som i tillegg legger restriksjoner på innbyggernes praktiske liv i alvorlig grad. Det er snakk om en forbrytelse.

"Såkalt demokrati", for i et virkelig representativt  demokrati finnes det politiske representanter for de aller fleste hovedretningene som finnes blant folk flest. Men slik er det ikke i norsk politikk. For flertallet av norges befolkning mener ikke at de ikke-eksisterende klimaendringene (ref. siste 16 år) er "menneskeskapte". Men finnes det noen politikere som hevder dette synet? Nei.

Politikerne representerer ikke velgerne, de representerer sin egen makt-elite. De må derfor ikke få vår stemme når de ber om det.

Men FrP, da? De er vel skeptiker-partiet framdfor noe? Nei. Siv Jensen er søster til lederen av WWF-norge, det mest alarmistiske vi har. Og idag kunne NrK og SV med dårlig skult fryd innlemme Frp i sin fold av alarmist-partier.

Sitat– Frp har lenge anerkjent menneskelig påvirkning på klimaet

Få dager før Fremskrittspartiet samles til landsmøte, svarer partileder Siv Jensen for første gang ja eller nei på om partiet anerkjenner at klimaendringene er menneskeskapte.

Ok, FrP er jo opportunister. Men Høyre har vel beina plantet litt bedre på jorda?

SitatOm klimapolitikken på Høyres websider
Pådriver for kraftige kutt

Høyre vil derfor være en pådriver for kraftige kutt i klimagassutslippene både ute og hjemme. Vi må snu veksten i verdens utslipp av klimagasser og redusere utslippene kraftig de kommende årene dersom vi skal unngå at klimakrisen kommer ut av kontroll.

Høyre vil ha tiltak som gir de største reduksjonene i klimagassutslipp i forhold til innsatsen. Klimautfordringen er så alvorlig at vi må bruke de mest effektive virkemidlene vi har for å løse dem Klimautfordringen er vår største markedssvikt. Klimakostnadene må inkluderes i produksjonskostnadene og forbruksprisene.. Det må bli dyrere å forurense og billigere å opptre miljøvennlig.

Høyre mener at vi skal kutte klimagassutslipp – ikke flytte dem. Dette må ligge til grunn for klimapolitikken, og ikke minst for hvilke klimaforpliktelser vi legger på vår konkurranseutsatte industri. Norge har kanskje verdens mest avanserte og klimavennlige prosessintensive industri, så vel som petroleumsindustri. Dersom vi pålegger ensidige nasjonale – eller europeiske – klimatiltak som gjør at industrien flytter ut, så taper både klimaet og industrien. Utfordringen ligger ikke så mye i Europa, men i land utenfor Europa som hittil har vært uten klimaforpliktelser.
Klimaforliket

Høyre var med på klimaforliket i Stortinget våren 2012, og legger dette til grunn for vår klimapolitikk. I klimaforliket var det blant annet enighet om:

• Dagens avgiftsfordeler ved kjøp og bruk av nullutslippsbiler videreføres ut neste stortingsperiode (2017), så fremt antallet ikke overstiger 50 000

• En kraftig økning i belønningsordningen for kollektivtrafikk, som fra 2014 vil være nær 1 mrd kroner, og at dokumenterte resultater skal ligge til grunn for utbetaling av støtte fra ordningen

• Større statlige bidrag til store kollektivprosjekt i og rundt de store byene

Økte bevilgninger til Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) og opprettelse av et nytt forskningssenter for geotermisk energi

• Rask fremdrift av utbygging av intercityforbindelsene i det sentrale østlandsområdet

• Utfasing av oljefyring av alle offentlige bygg innen 2018, og forbud mot fyring med fossil olje fra 2020 – forutsatt gode støtteordninger til husholdningene

Ambisjon om å bygge minst ett fullskala demonstrasjonsanlegg for fangst og lagring av CO2 fra innen 2020

• Utarbeide egen strategi for biogass

Som man kan se, er Høyre like alarmistiske som noen.

Venstre da, sier noen, de må da være et parti for sannheten i klimapolitikken. Les hva de skriver om norsk Norsk klimapolitikk, så er den misforståelsen ryddet av veien.

Nå er det jo mange grunner for ikke å stemme på KrF, men kanskje de har forstått noe om klimasvindelen?
KrFs klimapolitiske handlingsplan

SitatKlimatrusselen må møtes med et bredt politisk forlik med sikte på rask handling, uttaler KrFs landsstyre. Landsstyret har vedtatt en klimapolitisk handlingsplan med en rekke offensive tiltak på kort og lang sikt.

Regjeringen må nå få avklart intern strid om prosenter og komme sterkere på banen med konkret politikk for reduksjon av klimautslippene. Klimatrusselen må møtes med et bredt politisk forlik med sikte på rask handling, uttaler KrFs landsstyre.

- FNs klimapanel har gjennom sin siste hovedrapport fjernet enhver tvil om at de klimaendringene vi nå ser konturene av, er menneskeskapt, sier KrFs miljøpolitiske talskvinne, Line H.H. Hjemdal (bildet). - Den økte "drivhuseffekten" har vært på den politiske dagsorden i over 20 år. Nå må ord og erklæringer omsettes i handling. Dette må omfatte både konkrete utslippsreduksjoner og rensing, men også en grunnleggende debatt om vestens økonomiske vekst-tenkning og økt forskning på fornybar energi.

Klimaendringene har sin hoved­årsak i at vestlige land ikke har lagt "føre-var-prinsippet", men" tut-og-kjør-prinsippet" til grunn for industriell og forbruksmessig utvikling.

Nei, KrF er dommedagsprofeter også på dette området.

Senterpartiet, da? De er jo jordnære?

SitatEnergi og klima

16.1. Senterpartiet tek klimatrugsmålet på alvor

Senterpartiet meiner at klimaendringane er den største utfordringa verda står overfor. Det er brei vitskapleg semje  om at vi kan vente oss global temperaturauke, heving av havnivået, endring i nedbørsmønster og vindsystem, tap av biologisk mangfald og forverra levekår, særleg i den fattige delen av verda. 70 prosent av klimagassutsleppa globalt kjem frå energiproduksjon og energibruk. Redusert energibruk er derfor ein svært viktig del av løysinga på klimaproblemet. For å stabilisere klimaet må dei globale utsleppa reduserast med 60–80 prosent innan 2050, i følgje klimapanelet til FN. Alvoret i situasjonen krev nytenking og handling – lokalt, nasjonalt og globalt. I nasjonal, regional og kommunal planlegging må det derfor takast omsyn til klimaendringane vi har framfor oss og naudsynte endringar må gjerast i lovverket. Førebuing for naturkatastrofar og ulukker må samordnast og styrkjast. Erstatningsordningar må gjennomgåast og ansvar må tydeleggjerast.   

Nei, samme ulla.

Arbeiderpartiet kjenner vi jo, men vi kan jo sjekke

SitatKlima, miljø, energi
Klimaproblemet er blant de aller største utfordringene vi står overfor, og en løsning på problemet krever stor innsats både nasjonalt og internasjonalt.

Den rødgrønne regjeringen vil gjennomføre en rekke tiltak for å få ned utslippene av klimagasser og skape teknologiutvikling. Noen av de viktigste tiltakene er et nytt klima- og energifond, økt CO2-avgift på sokkelen og satsing på kollektivtrafikk.

Klimakvoter

Den rødgrønne regjeringen vil overoppfylle Norges forpliktelse under Kyoto-avtalen med 10 pst. Overoppfyllelsen gjennomføres ved at Norge finansierer utslippsreduserende tiltak i andre land, i hovedsak gjennom Den grønne utviklingsmekanismen, CDM. Staten kjøper bare FN-godkjente klimakvoter.

Norsk klimapolitikk bygger på at vi både skal kutte utslippene i Norge og bidra til en klimavennlig økonomisk utvikling i fattige land.

Huff...

SV, da? Vi vet jo svaret, men....

Sitat

Kampen mot klimaproblemene må gjennomsyre all samfunnsplanlegging. SVs mål er å skape fremtidsrettede arbeidsplasser som bidrar til å løse klimakrisen.Klimapolitikk


FNs klimapanel har vist oss at temperaturøkningen på jorda ikke må overstige to grader, dersom vi skal hindre farlige skader på mennesker og miljø. Skal vi nå to-graders målet må utslippene globalt reduseres senest i 2015 og totalt reduseres med 50-85 prosent innen 2050.


Nei, det er rett og slett ingen å stemme på. Vi har ikke noen representasjon i politikken, ikke på noe hold er det lyspunkter å spore. Det eneste alternativet er å holde seg borte fra valgurnene og fortelle så mange som mulig om hvorfor.

Noe annet er å legitimere svindelen.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Obelix

#1
Uff!!! - Sier jeg, etter å ha lest denne VG-artikkelen: Jensen: Klimaendringer er menneskeskapte

Nå som lederen for det siste "klima-realistiske" partiet forlater realismen, og slutter seg til alarmist-gjengen, så er alle de 7 partiene  på Stortinget i samme folden!

Det betyr at vi velgere har ingen klima-realistiske partier å stemme på!  Vi trenger en kloning av britiske UKIP, føler jeg...

Da er det vel riktig å si at vi kun har "Bildenbergere" å velge mellom, i september. - For et "valg" vi har, dere!

Og ja, jeg er enig med Amatør1 sine meget gode synspunkter!
No fear for the real men! No hope for the scared!

ebye

Sitat fra: Amatør1 på mai 19, 2013, 21:23:11 PM
Noe annet er å legitimere svindelen.
Jeg synes ikke det er viktig (eller interessant) å høre om igjen og om igjen om man stemmer eller ikke, ut fra hva partiene mener om klimaendringene.

Det er viktigere å argumentere for feilene i IPCC-modellene og det ufaglige i drivhuseffekten. Svindelen er et helt sentralt target.   ;)          8)

Bebben

Sitat fra: ebye på mai 19, 2013, 22:28:48 PM
Sitat fra: Amatør1 på mai 19, 2013, 21:23:11 PM
Noe annet er å legitimere svindelen.
Jeg synes ikke det er viktig (eller interessant) å høre om igjen og om igjen om man stemmer eller ikke, ut fra hva partiene mener om klimaendringene.

Det er viktigere å argumentere for feilene i IPCC-modellene og det ufaglige i drivhuseffekten. Svindelen er et helt sentralt target.   ;)          8)

Jo... men jeg må si jeg respekterer Amatør1s valg. Med en slik "blank" eller "ikke-stemme" blir det selvfølgelig svært viktig å gjøre det klart hvorfor man ikke stemmer.

For meg vil det naturlige være, dersom jeg skulle velge å ikke stemme, å sende e-poster til de aktuelle kandidatene i det partiet jeg ellers ville ha stemt på og fortelle hvorfor jeg velger sofaen. Eller bloggosfæren.

Så er det jo nå tross alt slik at ikke alt handler om klima.... selv har jeg ikke bestemt meg.
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

seoto

#4
Jeg har også tenkt en del gjennom disse tingene i det siste, Amatør1 - og jeg tror at jeg ender opp med å bli en ikke-velger for første gang. De tre største partiene har ledere som forsøkte i hemmelighet å delta på Bilderberg-møter. Men i dag er det ikke så lett å holde ting hemmelige. De forfekter klimapolitikk. De har solgt vår sjel til EU, gjennom brudd på Grunnloven. De støtter og deltar i krigføring i land som aldri har krenket oss eller forsøkt å angripe oss. De jobber ikke for landets beste, men for eget beste. De har sviktet, og tiden er inne til å bytte ut hele raklet! Det politiske systemet må endres totalt. Ingen person bør bli politiker før de har hatt en skikkelig jobb i det virkelige samfunnet. Ingen politiker bør sitte i Stortinget mer enn 2 perioder. Det må bli slutt på å bygge politikk på familiebånd og nære venner. Vi må få en renhårig politikk, i hvert fall så renhårig som det lar seg gjøre, så lenge vi tross alt snakker om mennesker med svakheter.

Så jeg blir hjemmesitter, og håper å se mange gjøre samme valg. Det ville være en drøm dersom mindre mer enn 50% av befolkning nektet å kaste bort sin stemme på et valg der vi egentlig ikke har noen politikk å velge mellom. (De ville sikkert prøve å snakke det bort med at folk i Norge har det altfor godt til å gidde å løfta ræva fra sofaen.) Det eneste partiet jeg kunne ha vurdert, ville ha vært SP fordi de fortsatt er et parti som protesterer mot EU. En gang hadde de en aktiv distriktspolitikk, liksom de en gang hadde gode ledere. Men det er historie i dag, det lille som fremdeles var tilbake, ble korrumpert gjennom det rødgrønne samarbeidet.

Dersom ikke noe positivt skjer, har jeg gjort mitt siste Stortingsvalg. Jeg ser det ikke som en plikt å bruke min stemme på noe jeg ikke tror på. Jeg vil ikke ha AS Norge, der multinasjonale selskaper suger ut penger og grafser til seg eiendom - jeg vil ha tilbake samfunnet og nasjonen Norge.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Amatør1

Sitat fra: ebye på mai 19, 2013, 22:28:48 PM
Sitat fra: Amatør1 på mai 19, 2013, 21:23:11 PM
Noe annet er å legitimere svindelen.
Jeg synes ikke det er viktig (eller interessant) å høre om igjen og om igjen om man stemmer eller ikke, ut fra hva partiene mener om klimaendringene.

Vi prioriterer forskjellig. Det er ikke alt du prioriterer jeg finner like interessant. Men jeg blander meg ikke opp i det du forteller.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Amatør1

#6
Sitat fra: Bebben på mai 19, 2013, 22:35:16 PM
Jo... men jeg må si jeg respekterer Amatør1s valg. Med en slik "blank" eller "ikke-stemme" blir det selvfølgelig svært viktig å gjøre det klart hvorfor man ikke stemmer.

Takk! Det er en faktisk realitet at ingen av partiene representerer meg, men tvert imot representerer noe jeg er sterk motstander av (politisk autoritær undergraving basert på forskningssvindel).

Sitat fra: Bebben på mai 19, 2013, 22:35:16 PM
For meg vil det naturlige være, dersom jeg skulle velge å ikke stemme, å sende e-poster til de aktuelle kandidatene i det partiet jeg ellers ville ha stemt på og fortelle hvorfor jeg velger sofaen. Eller bloggosfæren.

Det er på ingen måte "sofaen" jeg velger. Det er ikke latskap som avgør dette, men total mangel på demokratisk representasjon. Men du har selvsagt rett i at det kune være et poeng å sende noen stemmeforklaringer. Men det måtte bli til mange partier, for dette er såpass alvorlig ment at ingen er reelle kandidater pr. dato.

Sitat fra: Bebben på mai 19, 2013, 22:35:16 PM
Så er det jo nå tross alt slik at ikke alt handler om klima.... selv har jeg ikke bestemt meg.

Hver får velge på sine premisser. Dvs. det er nettopp det vi ikke får.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Amatør1

Sitat fra: seoto på mai 19, 2013, 22:37:11 PM
Jeg har også tenkt en del gjennom disse tingene i det siste, Amatør1

Takk for at du svarer så omtenksomt, seoto. Dette er et vesentlig spørsmål, slik jeg ser det. Jeg er enig i de vurderingene du gir. Det er absolutt ikke noe alternativ å stemme for noen som står for det motsatte av en selv, og det gjør faktisk samtlige partier i dette meget viktige spørsmålet. Det er faktisk politikk og lite annet dette dreier seg om når det kommer til stykket.

I bunn og grunn handler det om det skal eksistere noe demokrati. Så langt er svaret nei.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

ebye

Sitat fra: Amatør1 på mai 19, 2013, 22:37:47 PM
Sitat fra: ebye på mai 19, 2013, 22:28:48 PM
Sitat fra: Amatør1 på mai 19, 2013, 21:23:11 PM
Noe annet er å legitimere svindelen.
Jeg synes ikke det er viktig (eller interessant) å høre om igjen og om igjen om man stemmer eller ikke, ut fra hva partiene mener om klimaendringene.

Vi prioriterer forskjellig. Det er ikke alt du prioriterer jeg finner like interessant. Men jeg blander meg ikke opp i det du forteller.
Amatør1, dette skal jeg tenke grundig igjennom. Det innebærer en pause på Forumet en stund.

Gloføken

Sitat fra: seoto på mai 19, 2013, 22:37:11 PM
Jeg har også tenkt en del gjennom disse tingene i det siste, Amatør1 - og jeg tror at jeg ender opp med å bli en ikke-velger for første gang. De tre største partiene har ledere som forsøkte i hemmelighet å delta på Bilderberg-møter. Men i dag er det ikke så lett å holde ting hemmelige. De forfekter klimapolitikk. De har solgt vår sjel til EU, gjennom brudd på Grunnloven. De støtter og deltar i krigføring i land som aldri har krenket oss eller forsøkt å angripe oss. De jobber ikke for landets beste, men for eget beste. De har sviktet, og tiden er inne til å bytte ut hele raklet! Det politiske systemet må endres totalt. Ingen person bør bli politiker før de har hatt en skikkelig jobb i det virkelige samfunnet. Ingen politiker bør sitte i Stortinget mer enn 2 perioder. Det må bli slutt på å bygge politikk på familiebånd og nære venner. Vi må få en renhårig politikk, i hvert fall så renhårig som det lar seg gjøre, så lenge vi tross alt snakker om mennesker med svakheter.

Så jeg blir hjemmesitter, og håper å se mange gjøre samme valg. Det ville være en drøm dersom mindre enn 50% av befolkning nektet å kaste bort sin stemme på et valg der vi egentlig ikke har noen politikk å velge mellom. (De ville sikkert prøve å snakke det bort med at folk i Norge har det altfor godt til å gidde å løfta ræva fra sofaen.) Det eneste partiet jeg kunne ha vurdert, ville ha vært SP fordi de fortsatt er et parti som protesterer mot EU. En gang hadde de en aktiv distriktspolitikk, liksom de en gang hadde gode ledere. Men det er historie i dag, det lille som fremdeles var tilbake, ble korrumpert gjennom det rødgrønne samarbeidet.

Dersom ikke noe positivt skjer, har jeg gjort mitt siste Stortingsvalg. Jeg ser det ikke som en plikt å bruke min stemme på noe jeg ikke tror på. Jeg vil ikke ha AS Norge, der multinasjonale selskaper suger ut penger og grafser til seg eiendom - jeg vil ha tilbake samfunnet og nasjonen Norge.

Hør, hør! 
It's not what you look at that matters, it's what you see.
Henry David Thorau

Jostemikk

#10
Jeg stemmer ikke igjen før det er tatt ut Riksrettstiltale mot Gro Harlem Brundtland, og den ender med lovens strengeste straff. Jeg stemmer heller aldri igjen før folk bak klimasvindelen her i landet er dratt for straffedomstolen og dømt. Jeg kommer heller aldri til å stemme mer før WWF og andre politiske aksjonist-NGOer som er bygget opp av maktmennesker er forbudt ved lov. Jeg kommer aldri til å stemme mer så lenge vi har politikere som deltar på Bilderbergmøter, eller før Jens Stoltenberg er fratatt alle samfunnsgoder og -rettigheter fordi han på egne vegne og for eget godtbefinnende har oversett sitt eget land og sendt enorme pengesummer ut av landet, i første rekke til de som har skammelig mye fra før. Jeg kommer aldri til å stemme før Frimurerlosjene er oppløst og organisasjonen forbudt ved lov.

Det betyr kort og godt at jeg aldri kommer til å stemme igjen fordi korrupte mennesker har stjålet mine demokratiske rettigheter. Det finnes ikke alternativer, og som jeg skrev i et annet innlegg tidligere i dag, skyldes det at alle våre politiske ledere er snytt ut av den samme syke nesa. Jensenberger, Solberger, Stoltenberger - det spiller ingen rolle. Stormannsgale unionister som aldri i verden ville hatt de posisjonene de har i dag hvis de ikke var av et oligark-ønsket format.

Det seoto skrev om hjemmesittere og en valgdeltakelse under 50 % ville vært fantastisk å få oppleve. Det er det sterkeste demokratiske våpenet vi har i dag. For pokker! Vi lever i en nasjon der folk ikke turte protestere et sekund etter at Gro Harlem Brundtland med flere brøt alle demokratiske regler og flere av straffelovens og grunnlovens paragrafer i forbindelse med EU- og EØS-saken. De virkelig kriminelle blir hyllet, mens vanlige mennesker mister flere og flere rettigheter.

Er det den politiske eliten eller folket det er noe galt med når eliten føler å måtte beskytte seg mot oss for flere hundre millioner kroner hvert år?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amatør1

Sitat fra: Jostemikk på mai 19, 2013, 23:12:30 PM
Det seoto skrev om hjemmesittere og en valgdeltakelse under 50 % ville vært fantastisk å få oppleve. Det er det sterkeste demokratiske våpenet vi har i dag.

Det er faktisk helt korrekt, jeg oppfatter det på samme måte.

Du er veldig idealistisk i din fordømmelse, og jeg forstår mer enn godt hvorfor. Men om vi oppnår alt vi krever er nok foreløpig i det blå. Oppnår vi det vesentligste, kan det kansje være mulig å holde en dør på gløtt?
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Spiren

SitatJeg kommer aldri til å stemme før Frimurerlosjene er oppløst og organisasjonen forbudt ved lov.

1 januar 1940. Quisling avskaffer frimureriet i Norge.
Fra boken Århundrets Krønike.
Det er ikke noe farligere i verden enn opprigtig uvitenhet og pliktoppfyllende dumhet.
Martin Luther King.

Amatør1

Sitat fra: Spiren på mai 19, 2013, 23:27:58 PM
1 januar 1940. Quisling avskaffer frimureriet i Norge.
Fra boken Århundrets Krønike.

Vel... jeg kan garantere at han heller ikke fikk til det.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

Sitat fra: Amatør1 på mai 19, 2013, 23:27:01 PM
Sitat fra: Jostemikk på mai 19, 2013, 23:12:30 PM
Det seoto skrev om hjemmesittere og en valgdeltakelse under 50 % ville vært fantastisk å få oppleve. Det er det sterkeste demokratiske våpenet vi har i dag.

Det er faktisk helt korrekt, jeg oppfatter det på samme måte.

Du er veldig idealistisk i din fordømmelse, og jeg forstår mer enn godt hvorfor. Men om vi oppnår alt vi krever er nok foreløpig i det blå. Oppnår vi det vesentligste, kan det kansje være mulig å holde en dør på gløtt?

Det er mulig at døra åpner seg på gløtt den dagen det eventuelt skjer noe positivt, og at det er nok til en ny giv. Problemet for meg er at jeg mener at samfunnet er fundamentalt sykt. Det har råtnet på rot, og i bunn og grunn er det oss vanlige Karier og Olaer som har ansvaret.

Jeg har ingen illusjoner om at noe vil gå slik jeg håper, men jeg har nå de krav jeg har, først og fremst grunnet en blanding av svært mye undersøkende gransking, og det noen påstår minner om et snev av stahet. Kan ikke helt skjønne det siste...
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren