Brutal avsløring: IPCCs klimamodeller bare framskriver en trend

Startet av Telehiv, oktober 02, 2013, 14:31:46 PM

« forrige - neste »

Telehiv

Som jeg og mange med meg tidligere har argumentert for er samtlige av IPCCs "godkjente" klimamodeller bare en banal framskriving av en "trend ratio". Det  betyr enkelt sagt at man ekstrapolerer på en valgt trendtendens. Det var det istidsalarmistene gjorde på 1970-tallet, da de observerte et par kalde tiår - overså/avviklet glatt naturlige variasjoner - og derfra hevdet at verden nå ville bare gå en vei: Dvs. bli kaldere og kaldere pga. menneskelig forurensing av atmosfæren som hindret solen i å holde jorden tilstrekkelig varm. Noen (bl.a. Schneider) hevdet faktisk også at økende CO2-nivå ville gi ny istid - altså stikk motsatt av hva de samme folkene hevdet etter at trenden snudde til varmere! Som kjent raknet disse nokså uorganiserte spekulasjonene ganske raskt etter trendskiftet til varmere klima fra 1976. 

Da det langt mer maktpolitiske og institusjonelt forankrede IPCC rundt 1990 samlet seg rundt en ny alarmismebevegelse, ønsket man å dokumentere "menneskeskapt global oppvarming" (AGW). Taktisk nok valgte man startpunkt for denne oppvarmingshypotesen ved begynnelsen på en varm periode - overså/avviklet glatt naturlige variasjoner - og hevdet at verden nå ville gå bare en vei: Dvs. bli varmere og varmere pga. menneskelige utslipp av CO2. Derfra tilpasset man så de øvrige parametre (herunder ga man CO2 en valgt sensitivitet, og vips fikk man en AGW/CO2-hypotese!) til å gi den ønskede oppvarmingstrend uansett hva man puttet inn av påfunn om pådriv for øvrig - som McIntyre en gang sa: "Selv om du legger inn en telefonkatalog, får du ønsket temperaturøkning". Som kjent raknet disse spekulasjonene rent faglig ganske raskt etter trendskiftet til kaldere klima fra 1998, men holdes denne gang i live lenge etter sin faglige død gjennom overnasjonal, storpolitisk institusjonalisering fra FN-systemet og nedover de nasjonalt opprettede "klimakriseinstitutter", regionsråd, utvalg og komiteer som  alle finansieres av gavmilde statskasser.   

Det faglige fallittboet
To generasjoner klimaalarmistiske forskere har altså, skremmende nok, bare drevet en banal framskriving av en inneværende "trend ratio", men som selvsagt blir bare mer og mer feil når denne trenden skifter og går i motfase. Det er det vi ser så tydelig ved fremleggelsen av AR5 nå; etter at varmetrenden flatet ut og snudde allerede fra 1998 må man nå bære så mye havre til en så steindød klimaalarmismehest at bare de mest politisk og faglig mast- og maktbundne fremdeles klynger seg til det opprinnelige AGW/CO2-vrakgodset. 

Jeg gjentar nedenfor de nærmere argumenter for at klimamodellene bare har trendkopierende forutsetninger så lenge valgt trend vedvarer: På 1970-tallet ekstrapolerte man på en kald trend og ble brutalt avslørt etterhvert, nå ekstrapolerer man på en varmetrend som flatet ut i 1998 og har sunket de siste årene - og vil måtte felles for det i tidens fylde. Men for å avdekke og dokumentere dette - mens IPCC i mellomtiden blånekter og produserer alternative bortforklaringer - må man inn i modellenes oppsett og vise med hardcore data at hele tricket er noe så banalt som et bevisst innhopp i et stigende trendbilde og en derpå følgende framskriving av denne trend ratioen.

Når dette nå ikke har slått til og verden tvert imot har blitt kaldere trass en betydelig økning i atmosfærens CO2-innhold, ser vi ved fremleggelsen av AR5, som forventet, en serie av hjelpeløse bortforklaringer om alt fra forsvunnet varme i de store havdyp til vulkaneffekter, osv.

I gårsdagens WUWT fikk jeg hyggelig støtte for klimamodellenes banale trendframskrivinger, der Willis Eschenbach i artikkelen "Dr. Kiehl's Paradox" avslører nettopp en slik framskriving av trend ratio:

Eschenbachs avsløring av IPCCs klimamodeller

Dere bør absolutt lese hele artikkelen selv, da den er bygget opp som et sammenhengende argument. Men vi kan ta noen stikkord, som viser hvilken dynamitt som her legges i klimaborehullene: Link: http://wattsupwiththat.com/2013/10/01/dr-kiehls-paradox/#more-94963

......My own research in June of this year, reported in the post Climate Sensitivity Deconstructed,  has shown that the critical factor is not the total forcing as Kiehl hypothesized. What I found was that the climate sensitivity of the models is emulated very accurately by a simple trend ratio—the trend of the forcing divided by the trend of the model output......

Og her kommer hovedpoenget (med mine understrekinger):

Now, I probably shouldn't have been surprised by the fact that the sensitivity as calculated by the models is nothing more than the trend ratio. After all, the canonical equation of the prevailing climate paradigm is that forcing is directly related to temperature by the climate sensitivity (lambda). In particular, they say:

Change In Temperature (∆T) = Climate Sensitivity (lambda) times Change In Forcing (∆F), or in short,

∆T = lambda ∆F

But of course, that implies that

lambda = ∆T / ∆F

And the right hand term, on average, is nothing but the ratio of the trends.

So we see that once we've decided what forcing dataset the model will use, and decided what historical dataset the output is supposed to match, at that point the climate sensitivity is baked in. We don't even need the model to calculate it. It will be the trend ratio—the trend of the historical temperature dataset divided by the trend of the forcing dataset. It has to be, by definition.

This completely explains why, after years of better and better computer models, the models are able to hindcast the past in more detail and complexity ... but they still don't agree any better about the climate sensitivity.

The reason is that the climate sensitivity has nothing to do with the models, and everything to do with the trends of the inputs to the models (forcings) and outputs of the models (emulations of historical temperatures).

So to summarize, as Dr. Kiehl suspected, the variations in the climate sensitivity as reported by the models are due entirely to the differences in the trends of the forcings used by the various models as compared to the trends of their outputs.OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL IPCCs HJØRNEMALTE KLIMAMODELL-POSISJON
Jeg repeterer først litt hvordan klimaforskerne har havnet der de er i dag:

1. Istidsskremslene på 1970-tallet
Etter dreiningen til en kaldere trend i 1950-60-årene kom det med særlig styrke fra tidlig 1970-tall fram "tidsriktige" klimamodeller med krisevarsler om en ny og uavvendelig istid hvis vi ikke øyeblikkelig reduserte våre partikkelutslipp i atmosfæren som hindret solen i å holde kloden varm.
Men: Etter få år viste det seg imidlertid at modellene var faglig verdiløse som grunnlag for spådommer om framtidig klimautvikling, og bare var en banal framskriving av en pågående kaldere trend som så snudde til varmere iht. den velkjente syklusen for naturlige 30/60 års variasjoner.

Istidsskremslene var feil vitenskap, men nyttig miljøvern
Istidsskremslene var faglig feil mht. temperaturframskrivingene (for den kalde perioden ble etter sine rundt tredve år som forventet avløst av en varmere trend, selv om atmosfæren langt fra var blitt renset for nok partikler og forurensning til at den menneskeskapte istiden kunne stoppes - hvis forskernes klimamodeller bare hadde vært riktige på dette punktet. Men det var altså ikke noe påviselig samsvar mellom modellenes partikkelteorier og betydningen for klimasyklusene. Det positive med disse feile klimamodellene var imidlertid at de satte et nødvendig og fornuftig fokus på miljøvern, slik at store deler av verdens forurensende industri ble adressert og forbedret seg.

2. AGW/CO2-skremslene fra ca. 1990
Etter dreiningen til varmere trend fra 1976 og utover 1980-årene (jfr. James Hansens skremmetale i Kongressen i 1988; og i Norge etablerte Gro Cicero og Bjerknes i 1990 med håpløse formålsparagrafer) kom det med særlig styrke fra rundt 1990 fram nye og like "tidsriktige" klimamodeller med krisevarsler om en global og uavvendelig oppvarming hvis vi ikke øyeblikkelig reduserte våre drivhusgass-utslipp (les: i praksis CO2).
Men også denne gangen: Etter et drøyt tiår - tydeligere og tydeligere hvert år etter 1998 - viste også disse modellene seg faglig verdiløse som grunnlag for spådommer om framtidig klimautvikling, og etter hvert ser alle nøytrale observatører at det også denne gangen var bare en banal framskriving av en pågående trend, denne gangen med omvendt fortegn: en varmere trend som så (til stort prestisjetap for alarmistforskerne) snudde til kaldere iht. den velkjente syklusen for naturlige 30/60 års variasjoner.

Istidsskremmerne ble fort avslørt og marginalisert som beslutningsstøtter etter trendskiftet i 1976. Problemet er at denne gangen har de elendige AGW-klimamodellene så sterk overnasjonal politisk og institusjonell støtte at faglige argumenter preller av som vannet på denne klimagåsa - trass i at modellene bare feiler stadig mer i forhold til den observerte virkeligheten. Selvsagt av den enkle grunn at modellene nettopp bare har framskrevet en rådende trend; når trenden snur blir modellen bare mer og mer feil så lenge den faktisk beskriver en motsatt trend!

Hvorfor IPCC ikke vil kaste kortene og innrømme sine faglige nederlag
Selv om IPCC trolig har begynt å innse at de har prøvd å klimapolitisk instruere kloden i å bryte sine naturlige variasjoner (og blir mer og mer avslørt for det), så er det investert så mye penger, skattemotiverte systemer og faglig prestisje i AGW/CO2-alarmismen at det synes umulig å snu uten å bli fullstendig latterliggjort i offentligheten. Man klynger seg i disse dager dermed til en strøm av bortforklaringer og håper å holde fortet med det til trenden snur neste gang. Men det blir en stund å vente, trolig ikke før midten av 2030-tallet.   

Vi skal nedenfor se litt nærmere på hvorfor CAGW-skremslene er feil vitenskap også denne gangen, men til forskjell fra istidsskremslene som i sin tid førte til et verdifullt fokus på reelt miljøvern, driver man denne gangen et miljømessig meningsløst CO2-avgifts- og forretningsregime som ikke løser utfordringene knyttet til "ordentlig" forurensing som gift- og kjemikalieutslipp, osv.
Og til alt overmål innførte man hårreisende dumme diesel-skattefordeler for bl.a. å slippe ut mye mer forurensende avgassing enn bensin gjør - med det "høyverdige" mål å redusere det eneste ved fossilt brensel som ikke forurenser: CO2-utslippene.....

Vi må altså konkludere med at "AGW-klimakampen" denne gangen i mange tilfeller faktisk skaper sine egne miljøproblemer i stedet for å angripe de reelle.
Kort sagt; AGW/CO2-hypens faglig meningsløse fokus på "klima" fører til et feilrettet/skadelig miljøvern.

1. IPCCs sentrale klimapåstander
IPCCs bekjennelse til AGW/CO2-hypotesen danner de sentrale premisser bak organisasjonens klimakrisevarsler:

- Et "hot spot" skulle bli stadig tydeligere i atmosfæren fra 1970-80-tallet (opprinnelig CO2-hypotesens mest kritiske bevis på global oppvarming)
- Globalt havnivå skulle iht. issmeltingsprediksjonene ha steget raskere allerede fra 1970-80-tallet
- Global temperatur skulle stige 3-7 grader (avhengig av hvem du spør i The Team) det neste hundreåret, og alarmistene klynger seg til lignende skremsler fremdeles, selv om pågående rygge-prosess i AR5 trolig vil tvinge dette tøvet enda mer nedover enn den halvering i sensitivitet vi har sett IPCC "innvilge" så langt de siste årene
- En rekke former for klimakatastrofer (utover historisk frekvens) ville ramme bredt og alvorlig fra 1980-tallet
- AGW/CO2-hypotesen postulerer at mer CO2 gir høyere temperatur, herav påstanden om menneskeskapt global temperaturstigning fra 1970-80-tallet
- Klimaflyktningetallet skulle øke dramatisk fra global oppvarming startet i 1970-80-årene, til rene samfunnskatastrofer for millioner (CAGW)
- Antarktismassivet skulle krympe fra 1970-80-årene pga. AGW
- IPCCs påstand på 90-tallet var at isen i Arktis ville være helt forsvunnet innen 10-20 år.
- Grønlandsisen ville smelte, sammen med Antarktis skulle dette heve havnivået diverse antall meter i løpet av noen tiår, senere forlenget til 2100, men uansett slik at øysamfunn som Maldivene ville forsvinne i havet. 
- Nåtidens klimaendringer større enn hva de har vært i relativt nær fortid
- Tross omfattende avsløringer hevder man fremdeles at mainstream klimaforskere verken jukser, manipulerer eller skjuler data, slik at Climategate 1.0 og 2.0, og en rekke andre "gates" blir kontant avvist av IPCC og deretter politisk hvitvasket
- Mainstream klimaforskere mener fremdeles de kan dokumentere sine påstander om "uvanlige klimaendringer"
- FNs klimapanel IPCC benekter på det sterkeste at de er tett knyttet til uvitenskapelige aksjonsfora som WWF og Greenpeace
- FNs klimapanel og tilhørende kontrollerte peer review-systemer sier det er utenkelig at de presser ut forskere som viser til andre resultater enn den vedtatte konsensus.
- Avanserte klimamodeller bekrefter fremdeles - nå med 95% sikkerhet - at CAGW er et påbegynt faktum som bare vil bli verre.

2. Faktisk klimastatus i 2013
Dagens observerte virkelighet står i skrikende kontrast til IPCCs alarmisme og bortforklaringene i den nye AR5:

- Atmosfærens "hot spot" (som CO2-hypotesen har pekt på som et kritisk bevis på global oppvarming) er ikke påvist
- Globalt havnivå har synkende aksellerasjon
- Global temperatur flater ut/synker fra 1998
- Klimakatastrofene uteblir (unntatt de medieskapte)
- Mengde CO2 og temperatur viser ingen sammenheng, eller rettere: Historiske data viser temperaturøkning før CO2-økning
- Klimaflyktningene til FN avslørt som bløff og skremsel
- Antarktismassivet vokst med ca 1% pr. år i flere tiår
- Isen i Arktis vokser igjen, 50-60% større minimum isflate i 2013 ifht. 2012
- Grønlandsisen smelter ikke mer enn før
- Nåtidens klimaendringer er mindre enn hva de var i relativt nær fortid
- Mainstream klimaforskere jukser, manipulerer og skjuler data, jfr. Climategate 1.0 og 2.0, og en rekke andre "gates"
- Mainstream klimaforskere klarer ikke å dokumentere sine påstander om "uvanlige klimaendringer"
- FN's klimapanel er (for) tett knyttet til uvitenskapelige aksjonsfora som WWF og Greenpeace, som alle er tatt for en serie overdrivelser og løse klimapåstander i lang tid
- FNs klimapanel og tilhørende kontrollerte peer review-systemer presser ut forskere som viser til andre resultater enn den vedtatte konsensus.
- De "avanserte" klimamodellene framstår mer og mer som GIGO (garbage-in, garbage-out) verktøy, og grovt feilaktige prognoser og prediksjoner blir løpende eksponerte på bred front ettersom krisevarslene ikke slår til

3. Hva er det som skjer? Hvordan kan en vitenskap være så ute og kjøre?!
Vi på skeptikersiden må, når vi fremmer slik kritikk, derfor i all ydmykhet spørre oss selv hele tiden:
- Går det virkelig an at vi er så arrogante i vår analyse av den "klimavitenskapen" den tilsynelatende imponerende forskeransamlingen i IPCC har arbeidet fram?!
- Er IPCC virkelig så faglig på jordet i sine påstander?

Joda, ikke bare går det an, det er vår fordømte plikt som sannhetssøkende mennesker å få avslørt og stoppet denne forvillede galskapen før misbruket av verdens miljøressurser kommer helt ut av kontroll. For mens istidsskremslene i sin tid hadde positive miljøringvirkninger, er dagens AGW/CO2-skremsler totalt feilrettede og bare skadelige i et samlet miljøregnskap:

Premissene for AGW/CO2-hypotesen er rett og slett feil
Et Ibsen-sitat har ofte blitt trukket fram som kommentar til dette: "Når utgangspunktet er som galest, blir resultatet oftest originalest".
Med dette menes at premissene for AGW/CO2-hypotesen rett og slett er feil. Dermed blir alle modeller som bygger på dette enten a) feil, eller b) data må manipuleres for å få maskinen til å levere fasit.

a) Det første (vitenskapelig villfarelse) nekter IPCC å innrømme (og den institusjonelle makt gjør det mulig å holde dette tankegodset ved makten, dvs. pengekontrollen for forskningen)
b) Det andre (jukset) har vi allerede sett ubehagelige mange eksempler på (Climategate og "hide the decline" som kroneksempler)

Hvordan kan vi våge å hevde at AGW/CO2-hypotesen er så riv ruskende feil og så grundig motbevist allerede, når en så sterk og mektig organisasjon sier at den er korrekt?! Modellene som prediserte økte lufttemperaturer har vel ikke slått feil?

- Joda, ingen signifikant økning når de siste og mest troverdige data benyttes, og særlig ikke i forhold til originaldata fra tidligere varme perioder jfr. f.eks. 1930-40-årene.

- Økte havtemperaturer?, Nei, ingen endringer siden 2003, da man begynte skikkelige målinger med Argo havbøyer.

- Men man må da ha påvist det såkalte hot spot, det helt sentrale AGW/CO2-premisset, forårsaket av damp og skytilbakekoblinger 8-12 km oppe i troposfæren?
Å neida, fullstendig upåvist.

VIKTIG: Dette siste punktet er altfor lite pukket på av kritikere i klimadebatten (vet de for lite om alvoret for hypotesen ved at det ikke er blitt påvist?!), selv om man her på forumet har bl.a. vår mann Bebben som mønstergyldig har vist til dette en rekke ganger, og forklart IPCCs alvorlige faglige problem ved at hot spot uteblir.

Påfunnene rundt "forsterkningsmekanismer"
Merk at klimamodellene opprinnelig la inn en forsterkningsmekanisme som fordeler seg med to tredjedeler på hot spot-effekten (ja, faktisk, bare en tredjedel går direkte på CO2!).
- Når hot spot'et totalt uteblir så sier det bare at denne to-tredjedelseffekten (dvs. nærmere 70% av klimapådrivet) som igjen fører til oppvarmingsalarmismen ikke eksisterer!!
- Tar vi så med at CO2-effekten er tilsvarende "oppumpet" og kanskje ikke bidrar netto i det hele tatt, så er det ikke mye igjen av hele oppvarmingspåstanden!

Hvordan kunne IPCC-lojale klimaforskere havne opp i et sånt uføre? 
Jo, siden den estimerte historiske økning i CO2 ikke var nok til å gi den ønskede farlige oppvarming alene (selv ved sterkt overdrevet CO2-effekt), måtte modellmakerne i tillegg "anta" at atmosfæredampen ville forsterke - med en faktor på tre - enhver CO2-initiert oppvarming. Så banalt - og så ille - er det! 

På dette området er derfor feilkilden åpenbar:
Denne antatte forsterkningen eksisterer i modellene, men ikke i virkeligheten. Det forklarer hvorfor modellene konsekvent overdriver mht. estimert oppvarming.

4. Er det i det hele tatt mulig å slå hull på "The Teams" maskepi innen klimaforskningen?
Framleggingen av AR5 nå viser at en hard gruppe innenfor IPCC ("The Team") nekter å innrømme sine miserer på disse områdene.
Er det likevel ikke mulig for andre - opposisjonelle forskere, politikere og andre beslutningstakere - å få stanset den vedvarende hamringen i alle overnasjonale organer og medier på en så åpenbart tapt sak?

Det ser fremdeles ikke veldig lyst ut: Opposisjonelle forskere knebles fremdeles i stor grad, mens politikerne dessverre synes så hjernevasket at de fremdeles kjører sine nasjoner etter flg. prinsipper:

- menneskeskapt global oppvarming eksisterer og vil bli verre (og "dersom det hele er feil, har ikke jeg tenkt å bli den første som tar støyten")
- den er farlig for miljø og samfunn og vil koste enorme summer å håndtere, om ikke si motvirke (og man ser alltids veldig seriøs ut når man er så forutseende)
- eneste virkemiddel er å "de-karbonere" planeten (kjør klimakvoter! Lag børs! Vis handlekraft!)


Tragisk nok: De feilslåtte AGW/CO2-skremslene har heller ikke potensiale til et nytt miljøvernløft
Rundt denne faglige villfarelsen og tilhørende enorme klimapengebingen som bevisstløse politikere og andre beslutningstakere fortsetter å kjøre på med, svirrer dermed stadig nye horder av skruppelløse forskere, opportunistiske organisasjoner av alle slag, såvel som rene spekulanter, og miljøklovner av sletteste slag.

Reellt miljøvern, reelle regionale samfunnsanalyser, reelt utviklingsarbeid og ekte vitenskap ligger igjen i ruinene.

Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Amatør1

Takk for grundig gjennomgang og oversikt, Tele! Som vanlig solid arbeid som oppsummerer en fortvilet situasjon, som etter min vurdering er fullt ut på høyde med Galileo Galilei sin kamp mot Paven i Rom, der spørsmålet var om Jorda gikk runt Sola eller omvendt. Faktisk er det flere paralleler til den situasjonen, verden har ikke gått så mye framover, faktisk forbausende lite, når dette kan skje.

Jeg vil ikke kommentere alt du sier, men heller forsøke å sette det i litt relieff, oppsummere oppsummeringen kanskje.

Vitenskapen


For det første behøver vi ikke komme med hundrevis av vanskelige resonnementer for å påvise at IPCC er FULLSTENDIG på ville veier. Det er nok å gjøre som vi gjorde for kort tid siden, jeg gjentar det her, for det er enkelt å forstå for hvem som helst:

Gå ut en dag det ikke er skyer og sola står høyt. Still deg utenfor skygge og annen lokal påvirkning og kjenn at huden varmes opp. Se på IPCC AR5-figuren under og svar så på spørsmålet:

Hvilken strålingskilde betyr mest for oppvarming av huden din?
a) Stråling fra Sola
b) Stråling fra klimagasserJeg vil oppfordre folk til å stille dette spørsmålet konkret til så mange som mulig, la folk få tid til å tenke seg om og svare. Svaret vil (med mer enn 95% sikkerhet!) bli "Sola". Da forteller du dem at, dessverre, IPCC og den norske regjeringen (dvs både den nye og den gamle), har brukt milliarder av kroner på dette spørsmålet, og tusenvis av klimaforskere har nylig gitt ut en kjemperapport som sier at svaret er "Stråling fra klimagasser".

Når du ligger på stranden og "soler" deg, så er det riktigere å si at du "gasser" deg, for strålingseffekten av klimagassene er mer enn dobbelt så stor fra klimagassene som fra Sola, ifølge autoritetene. Dersom du har valget å skru av sola eller fjerne klimagassene, er det å fjerne Sola langt mindre dramatisk, ifølge IPCC.

Politikken

Du spør "Hva er det som skjer? Hvordan kan en vitenskap være så ute og kjøre?!".

Er det mulig at et sofistikert og moderne samfunn, grunnlagt på årundrers vitenskap og filosofi, kan komme til en konklusjon om at en angivelig vitenskapelig hypotese om "drivhusgasser" som stråler over dobbelt så sterkt som sola, er riktig?

Dette er selvsagt et retorisk spørsmål, for svaret er gitt. Ja det er mulig. Men det er ikke vitenskapen som sier dette eller som driver dette fram. Dette er politikk. Det handler om makt og kontroll.

Hvordan skremmer du en hel verden? Jo du presenterer en uhyrlig og fullstendig absurd løgn, og insisterer på at den er sann. Dette er Goebbels metode, og den virker. Hvis noen protesterer, blir de forfulgt og undertrykket, kalt "fornektere" osv.

Men hvorfor skremme? Vitenskapen er vel egentlig "uinteressert"? Jo, men der ikke vitenskapen som skremmer, det er noen med en politisk agenda. På samme måte som Galileo Galilei levde i en tid der prestene fortalte vanlige folk at "du er en synder, du havner i helvete. Men du har et håp, du kan kjøpe avlatsbrev av meg, da får du syndsforlatelse", så sier dagens "klimaforskere" til vanlige folk "ditt karbonavtrykk er for stort, du fører oss inn i helvete katastrofal oppvarming. Men du har et håp, du kan kjøpe CO2-kvoter av meg, da får barnebarna dine leve.".

Dette handler om mer enn penger, det handler om å kontrollere enkeltmenneskers liv og til syvende og sist bestemme over hvem som skal få leve videre, sammenligningen med Goebbels metode er kanskje ikke så uhyrlig som man først kan tro.

Hvorfor protesterer ingen? Hvorfor protesterer nesten ingen forskere på den vanvittige IPCC-rapporten (AR5) som jo alle kan se er absurd? Svaret er at vi ikke lever i en tid preget av kunnskap, frihet og demokrati. Vi lever i et frykt-basert samfunn, der kunnskapene, friheten og demokratiet forvitrer mer og mer, dag for dag.

Hensikten med framleggingen av AR5 har ingenting med vitenskap å gjøre. Det er en makt-forestilling, der makthaverne vet at det de presenterer er absurd, og de vet at vi vet det også. Nettopp derfor gjør de det.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Telehiv

Mange interessante tanker der, Amatør1!

For øvrig så er vel Eschenbach ikke lett å plassere i kritikerkoret, han er av og til inne i lukewarmer-gruppen som med vaklende argumenter aksepterer deler av drivhuseffektargumentasjonen, andre ganger manner han seg opp og tar et tydeligere blad fra munnen.

Det er åpenbart det han gjør her. Og det syns jeg han skal verdsettes for (ikke minst når han er helt enig i mine årelange tirader om hva som egentlig styrer klimamodellene - friskt og uavhengig av hva IPCC prøver å illudere til offentligheten  8) ).

For her går Eschenbach til beinet av hele galskapen, og sier uten omsvøp at der er egentlig ingen "ordentlige klimamodeller" i IPCC-systemet, bare en fordekt framskriving av en (forlengst stagnert og snudd) varmetrend som passer med det politiske budskapet man rigget seg med for over 20 år siden - og som nå passer meget dårlig med det faktum at de naturlige variasjonene har snudd som forventet til en kaldere trend....
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

stjakobs

"IPCC is a four letter word."

Telehiv

Sitat fra: stjakobs på oktober 02, 2013, 23:30:55 PM
Jeg har lagt figuren som viser enerigbudsjettet ut på dagsavisen:

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread285716/

Det er godt jobba, stjakobs!

Det er ikke noe annet som nytter enn det du gjør så utmerket, å gjenta og gjenta de faktiske faglige feilene i klimaalarmismen.
Før eller senere vil alarmisme-bolverket måtte bryte sammen for sannhetstyngden.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Amatør1

Sitat fra: Telehiv på oktober 02, 2013, 23:11:43 PM
For øvrig så er vel Eschenbach ikke lett å plassere i kritikerkoret, han er av og til inne i lukewarmer-gruppen som med vaklende argumenter aksepterer deler av drivhuseffektargumentasjonen, andre ganger manner han seg opp og tar et tydeligere blad fra munnen.

Eschenbach er en underlig skrue, Jeg er enig i at enkelte ting av det han skriver er veldig bra, og han kan ofte framstå som en meget troverdig kritiker. I de sammenhengene bør han få støtte.

Men jeg sliter litt med å bli klok på ham. Innimellom virker han som en Dr. Jekyll & Mr. Hyde - personlighet, noe av det mest ufine jeg har lest på WUWT har kommet fra ham, Og så var det den historien om drivhus av stål....

Jeg er redd det finnes korrupsjon flere steder. Det er jo klart at det er fristende å holde igang en maskin som WUWT så lenge som mulig, da vil man ikke avsløre CO2-bløffen for tidlig. I det hele tatt er det vanskelig å vite hvem som egentlig er helt ut oppriktige i denne debatten. Med så lang fartstid i klimadebatten som flere av disse åpenbart velskolerte folkene har, tror jeg ikke det er manglende forståelse som hindrer dem i å se igjennom absurditetene.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Amatør1

Sitat fra: stjakobs på oktober 02, 2013, 23:30:55 PM
Jeg har lagt figuren som viser enerigbudsjettet ut på dagsavisen:

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread285716/

Strålende [pun intended] !

Dette var dagens hyggelige nyhet for meg. Da får vi følge med på hva slags reaksjoner det avstedkommer. Det hadde ikke gjort noe om det ble en "snakkis" om det problemet.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Bebben

Sitat fra: Telehiv på oktober 02, 2013, 23:11:43 PM
Mange interessante tanker der, Amatør1!

For øvrig så er vel Eschenbach ikke lett å plassere i kritikerkoret, han er av og til inne i lukewarmer-gruppen som med vaklende argumenter aksepterer deler av drivhuseffektargumentasjonen, andre ganger manner han seg opp og tar et tydeligere blad fra munnen.

Det er åpenbart det han gjør her. Og det syns jeg han skal verdsettes for (ikke minst når han er helt enig i mine årelange tirader om hva som egentlig styrer klimamodellene - friskt og uavhengig av hva IPCC prøver å illudere til offentligheten).

For her går Eschenbach til beinet av hele galskapen, og sier uten omsvøp at der er egentlig ingen "ordentlige klimamodeller" i IPCC-systemet, bare en fordekt framskriving av en (forlengst stagnert og snudd) varmetrend som passer med det politiske budskapet man rigget seg med for over 20 år siden - og som nå passer meget dårlig med det faktum at de naturlige variasjonene har snudd som forventet til en kaldere trend....

Willis har jo denne kjæledeggen sin, "ståldrivhuset" - en atmosfæreløs modell av den atmosfæriske CO2-drevne drivhuseffekten, et "tankeeksperiment" som han uten videre mener tilbakeviser Woods eksperiment for 100 år siden... og så er det litt sånn cowboyfakter da, som Tallbloke har merket...

Det mest interessante jeg kan huske han har gjort, er å emulere utdata fra et par klimamodeller ved hjelp av noen enkle ligninger, der han viser at de aktuelle modellene i realiteten ikke gjør noe annet enn å reagere lineært på en antatt klimasensitivitet for CO2. En eller annen har gjort det samme eller noe lignende, og det er jo et fantastisk funn - multimilliondoller-superduper-datamaskiner som gjør millioner av beregninger i sekundet for å simulere "klima" - og så viser det seg altså at en enkel ligning oppnår nøyaktig det samme.

Steve McIntyres "øvelse" med Callendars "lavsensitivitetsmodell" for en tid tilbake er beslektet med dette - han "slo" jo også klimarørslas supermodeller.

Så er det ikke snart på tide å spørre hva verden har fått igjen for alle milliardene som er pøst i klimaforskningen, når den tilsynelatende ikke er kommet stort lenger siden 1938 - på visse områder er det jo til og med mye som taler for at kunnskapen har krympet i stedet for økt?
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Telehiv

Sitat fra: Bebben på oktober 03, 2013, 01:25:12 AM
Det mest interessante jeg kan huske han har gjort, er å emulere utdata fra et par klimamodeller ved hjelp av noen enkle ligninger, der han viser at de aktuelle modellene i realiteten ikke gjør noe annet enn å reagere lineært på en antatt klimasensitivitet for CO2. En eller annen har gjort det samme eller noe lignende, og det er jo et fantastisk funn - multimilliondoller-superduper-datamaskiner som gjør millioner av beregninger i sekundet for å simulere "klima" - og så viser det seg altså at en enkel ligning oppnår nøyaktig det samme.

Steve McIntyres "øvelse" med Callendars "lavsensitivitetsmodell" for en tid tilbake er beslektet med dette - han "slo" jo også klimarørslas supermodeller.

Så er det ikke snart på tide å spørre hva verden har fått igjen for alle milliardene som er pøst i klimaforskningen, når den tilsynelatende ikke er kommet stort lenger siden 1938 - på visse områder er det jo til og med mye som taler for at kunnskapen har krympet i stedet for økt?


Bebben,

jeg skrev et langt og omfattende argument som mange kanskje mistet overblikket av, så takk for en supereffektiv oppsummering av det Eschenbach påviser enda tydeligere denne gang, og som han har jobbet med før, nemlig å vise at "de aktuelle modellene i realiteten ikke gjør noe annet enn å reagere lineært på en antatt klimasensitivitet for CO2".

Og som du sier: "En eller annen har gjort det samme eller noe lignende, og det er jo et fantastisk funn - multimilliondoller-superduper-datamaskiner som gjør millioner av beregninger i sekundet for å simulere "klima" - og så viser det seg altså at en enkel ligning oppnår nøyaktig det samme".

Ja, nettopp!
Fordi disse "supermodellene" (som "trenger så mye datakraft at det ikke er for vanlige legfolk å debattere dem i det hele tatt" iht. Prestruds klassiske polluteringer rundt dette temaet hver gang den norske klimamodellen kom på banen...er han like stolt nå, når alle spådommer er falsifiserte?) ikke er stort mer enn at en politisk korrekt "beslutningsprogrammerer" (det er her den fordekte uvitenskapeligheten introduseres når man ikke vil gi ut kodene) legger inn en sensitivitetsfaktor som gir en ønsket lineær framskriving av en trend ratio/beregning.

Når da (i dette tilfellet) varmetrenden snur, står både forskeren og supermaskinen igjen med skjegget fastfrosset i en postkasse som postmannen går forbi.


 
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

Dr. Tim Ball har forresten nå en fin kommentar på WUWT til de skrøpelige statistikk- og dataprosesseringsevnene i IPCC-arbeidene, der han bl.a. leverer denne Grausame Salbe:

"IPCC projections fail for many inappropriate statistics and statistical methods. Of course, it took a statistician (her menes åpenbart Steve McIntyre, "the man who broke the hockey stick") to identify the corrupted use of statistics to show how they fooled the world into disastrous policies, but that only underlines the problem with statistics as the two opening quotes attest."

Link: http://wattsupwiththat.com/2013/10/02/ipcc-climate-a-product-of-lies-damn-lies-and-statistics-built-on-inadequate-data/#more-94986

Ball har også en høyst relevant henvisning til et visdomsord av matematikeren og filosofen A.N. Whitehead om bruk, eller helst misbruk, av statistikk i klimavitenskapen, som griper rett inn i den banale framskrivingsproblematikken jeg skisserer i startinnlegget:

"There is no more common error than to assume that, because prolonged and accurate mathematical calculations have been made, the application of the result to some fact of nature is absolutely certain."


PS: Om statistikk til støtte for "eget syn"
Jeg kan ikke la være å sitere en aldeles himmelsk kommentar fra Andrew Lang om Taminos statistikkbruk:

"He uses statistics as a drunken man uses lampposts – for support rather than for illumination"  ;D

Bakgrunn:
Denne vidunderlige svisken skriver seg fra da Steve McIntyre i våres (april 2013) nakkeristet Tamino (alias Grant Foster) for plagiering. Tamino ble først sitert som originalkilde på WUWT, men plagieringen ble ikke oppdaget der før McIntyre tilskrev dem om saken: 

McIntyre charges Grant Foster aka "Tamino" with plagiarism in a Dot Earth discussion
Posted on April 1, 2013   by Anthony Watts    

Reader "pottereaton" submitted this on 2013/04/01 at 2:28 pm

McIntyre/Tamino Feud brewing:

First McIntyre at DotEarth:


Steve McIntyre
Toronto, Canada

Andy,
The ideas in Tamino's post purporting to explain the Marcott uptick,http://tamino.wordpress.com/2013/03/22/the-tick/ which you praise as "illuminating", was shamelessly plagiarized from the Climate Audit post How Marcott Upticks Arise. http://climateaudit.org/2013/03/15/how-marcottian-upticks-arise/

It's annoying that you (and Real Climate) would link to the plagiarization and not to the original post.


De av dere som vil vite mer om denne fighten, start her:
http://wattsupwiththat.com/2013/04/01/mcintyre-charges-grant-foster-aka-tamino-with-plagiarism-in-a-dot-earth-discussion/
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

På WUWT har Bob Tisdale nå en svært avslørende gjennomgang av IPCCs klimamodeller, i artikkelen: "No Matter How the CMIP5 (IPCC AR5) Models Are Presented They Still Look Bad"

Link: http://wattsupwiththat.com/2013/10/04/no-matter-how-the-cmip5-ipcc-ar5-models-are-presented-they-still-look-bad/#more-95139

Som artikkelens overskrift indikerer, her får vi et bilde av hvordan klimamodellene fremdeles ikke leverer i nærheten av det man prøver å gå inntrykk av.

Videre, så viser Tisdale hvordan politikerne og agitatorene har grepet inn i det som allerede var lovlig tendensiøse grafer i favør av IPCCs AGW/CO2-hypotese, og omformet bl.a. startår og datautvalg til en ytterligere forskjønning av de sviktende modellene.

Alt dette er selvsagt gjort med den åpenbare hensikt å forføre faglig uskolerte policymakere innen politikk og miljøbevegelser til å fortsette å tro på klimaalarmismen som de alle vegeterer på, men Tisdale adresserer denne uryddigheten ganske beskrivende:

"While that revised IPCC presentation is how most people will envision model performance, Von Storch, et al. (2013) found that the two most recent generations of climate models (CMIP3/IPCC AR4 and CMIP5/IPCC AR5) could NOT explain the cessation of warming.

Bottom line: If climate models can't explain the hiatus in warming, they can't be used to attribute the warming from 1975 to 1998/2000 to manmade greenhouse gases and their projections of future climate have no value."Andre viktige klimamodellkritikker:

Hvis dere ikke allerede har vært innom disse, kan jeg anbefale:

Steve McIntyre: http://climateaudit.org/2013/09/30/ipcc-disappears-the-discrepancy/
Judith Curry: http://judithcurry.com/2013/10/02/spinning-the-climate-model-observation-comparison-part-ii/
Hans von Storch et al: http://www.academia.edu/4210419/Can_climate_models_explain_the_recent_stagnation_in_global_warming

Met Office x2:
Paul Homewood (helt fersk i dag): http://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2013/10/04/met-office-confirm-their-climate-models-are-invalidated/
Met Office sitt tidligere forsøk på bortforklaringer: http://www.metoffice.gov.uk/media/pdf/j/j/global_temperatures_09.pdf
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Amatør1

Takk for god oppsummering igjen! Jeg leste bidraget fra Judith Curry og hennes "take home statements"

SitatThe following are the take-home statements about climate model-observations comparisons:

* many climate models do not reproduce the Earth's observed average climate, with differences up to 1-2C.
* climate models do not simulate the timing of modes of natural internal variability such as ENSO, AMO
* climate models do not reproduce the trend in global surface temperature anomalies since 1998.
* climate models do a reasonable job of reproducing the century long trend, which depends largely on the selection of external forcing data sets in the pre-satellite era

Grøss...
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Telehiv

Sitat fra: Amatør1 på oktober 04, 2013, 22:11:00 PM
Takk for god oppsummering igjen! Jeg leste bidraget fra Judith Curry og hennes "take home statements"

SitatThe following are the take-home statements about climate model-observations comparisons:

* many climate models do not reproduce the Earth's observed average climate, with differences up to 1-2C.
* climate models do not simulate the timing of modes of natural internal variability such as ENSO, AMO
* climate models do not reproduce the trend in global surface temperature anomalies since 1998.
* climate models do a reasonable job of reproducing the century long trend, which depends largely on the selection of external forcing data sets in the pre-satellite era

Grøss...

På en ettertenksom fredagskveld demret det plutselig for meg hvorfor man i sin tid ansatte en klimainkompetent reveforsker til å lede Cicero:

Man hadde vel gjerne allerede tidlig en mistanke om at man burde ha noen som var mer ekspert i å finne utganger fra hiet enn å presentere ærlige klimadata?  8)
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

Når klima-ukvalifiserte IT-fyker bruker gamle klimapåfunn i nye modellpåfunn til å framskrive en ideologi - og får det publisert i Nature....

For dere som liker å studere hvordan det går med den paniske tilbyggingen av stadig nye påfunn i klimamodellene for å motvirke de mest pinlige spagatøvelsene, så er denne artikkelen et must å lese:

Her kan vi igjen observere at man først bare fortsetter med de skremmende uvitenskapelige antakelsene bak klimaspekulasjonene om en lineær drivhusteori; dernest backet med feilaktige parametre, premisser og sensitivitetsfaktorer, utøvd av en prosjektleder som ikke har klimafaglig utdanning*.
Så dere bør absolutt ta en titt på dette avslørende eksempelet på all den useriøse og ukvalifiserte klimaspekulasjon som fremdeles er tillatt publisert.

*The Mora paper is a rarity: a class project that turned into a high-profile article in one of the world's most prestigious scientific journals.
Dr. Mora is not a climate scientist; rather he is a specialist in using large sets of data to illuminate environmental issues. He assigned a class of graduate students to analyze forecasts produced by 39 of the world's foremost climate models. The models, whose results are publicly available, are operated by 21 research centers in 12 countries, and financed largely by governments.


Denne gangen snakker vi altså om enda en faglig spekulasjonsskandale sluppet løs i Nature:

"By 2047, Coldest Years May Be Warmer Than Hottest in Past, Scientists Say"

http://www.nytimes.com/2013/10/10/science/earth/by-2047-coldest-years-will-be-warmer-than-hottest-in-past.html?_r=1&;   

Vi ser en ny avledningsmanøver for den manglende varmen siden 1998; med året "2047" flytter man seg nå ut i neste varme 30-års periode for å vinne tid: 
Som kjent har vi allerede passert de første tiårene der den påstått menneskeskapte globale oppvarmingen skulle ha manifestert seg på diverse områder. Når ingen av disse projeksjonene og skremslene har kunnet bli påvist, målt eller registrert, tvinges man selvsagt til å flytte målstolpene fram.

Dette er helt analogt til de ulike sektene som har fastsatt Dommedag, og flyttet den fram noen år når den ikke inntrer.
Men viktig: Man må ikke flytte Dommedag så langt fram at det ikke angår dem som i dag kan legge penger i kollektbøssen! "2047" er ikke noe tilfeldig tall, selv om resten av "vitenskapen" er det
  8)

Dette håpløst uvitenskapelige framskrivingsforsøket føyer seg altså naivt avslørende inn i rekken av den senere tids forsøk på å ro seg bort fra at det blir stadig større avvik mellom de eksisterende klimamodellene og faktiske observasjoner.

Konklusjonen er dessverre akkurat så lett gjennomskuelig som alltid når denne gjengen skifter strategi:

Dataklønene i IPCC har her mobilisert en mer datakyndig person som kan koke opp en modell som kan flytte fokuset vekk fra dagens taperresultater, og bygge opp nye skremsler så langt ut i tid at man holder alarmismeflagget (les: pengestrømmen) i live en stund til.

Link til artikkelen i Nature: http://www.nature.com/nature/journal/v502/n7470/full/nature12540.html
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Er ikke 2047 omtrent på toppen av neste varmeperiode utfra 60-års intervallene? Hvis verden fortsatt, og av ukjent årsak er på stigende temperaturkurve, kan de jo for en gangs skyld på en sleip måte ha innrømmet å være klar over de naturlige oscillasjonene. I så fall antar jeg folk flest vil se fram til 2047 etter de drepende vintrene på 2020- og 2030-tallet.

Tele, disse folkene vil gjøre hva som helst for å holde pengestrømmen flytende, og å skremme folk med Helvetes pinsler har de gjort i hundrevis av år. Jeg bare undres litt denne gangen. Vil Helvete være fyrt på alternativ energi i 2047?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren