Patologisk klimaalarmisme: Vestens nye sosiale selvskading?

Startet av Telehiv, juni 14, 2014, 17:00:26 PM

« forrige - neste »

Telehiv

Med "sosial selvskading" ifm. udokumentert og uvitenskapelig klimaalarmisme menes at man, med eller uten bevisst viten ifht. de virkelige problemstillingene i miljøarbeidet, påfører samfunnet skade og/eller urimelige kostnader der midlene kunne vært brukt til mer samfunnsgagnlige formål.

Vestens historiske hang til sosial selvskading i Jesu navn
De vestlige samfunn har lenge hatt en viss tradisjon for på uvitenskapelig vis å pådra seg ideologisk og religiøst fundert sosial selvskading når maktens grunnsetninger opplever seg truet, helt fra inkvisisjonens rakkerhjul og heksebål mot alt fra kloke koner til utfordrere av det geosentriske verdensbilde til vår tids verdslige og "moderne" samfunnsmakt som fremdeles finner å ville nekte nye, sanne og derfor ofte makttruende vitenskaper og erkjennelser å få komme fram. Nå brenner man imidlertid de opposisjonelle på bålet på vår tids måte; plasserer de farligste på galehus, deler ut diagnoser og kjører resten ut av det gode selskap og nekter eller skremmer dem fra å ytre seg på andre måter. 

Vår tids selvskading i klimareligionens navn
De samme rike og sentralkontrollerte vestlige samfunn er der de siste tiårs spekulative og vitenskapelig udokumenterte klimaalarmisme har fått best grobunn hos sentrale politiske ledere. Vesten står nå derfor overfor en stadig mer omfattende naturmessig, økonomisk og vitenskapelig selvskadingsprosess basert på en fanatisk-patologisk klimaalarmisme i en rekke aktivistmiljøer som ser nytte av å tilslutte seg denne nye "religionen" - trass i at klimamodellene denne alarmismen lener seg på har vist stadig større sprik mot faktiske observasjoner i nesten 18 år nå. 

For å avklare enhver misforståelse om motivet bak denne artikkelen: Denne artikkelen skrives av en person som har vært dypt engasjert i årsaker og virkning rundt reelt miljøvern i flere tiår, men som nå ser med stadig større bekymring på ulike opportunistiske interessegrupper - faktisk med overnasjonale og institusjonelle støttespillere helt opp til FN-nivå - som de siste tiårene har fordreiet fokuset fra reelt miljøvern til ulike former for samfunnsskadelig og konsekvensbevisstløs klimaalarmisme - de dyrker "the coming of Thermageddon" og angriper blindt de som "fornekter" denne troen.

Nødvendig miljøvern blir stebarnsbehandlet i klimareligionens navn
Den ukvalifiserte overnasjonale/politiske støtten til disse alarmistiske klimapåstandene har samtidig tatt fokuset bort fra reelt og langt mer faglig dokumentert nødvendig MILJØvern der vi kjenner både problemene og de beste virkemidlene. Dette er en selvskading i seg selv, som gjør at folk harker og sykner vekk i klimasubsidierte dieselpartikler i Vestens byer fordi noen har klart å forkvakle vitenskapen til at hvis man ikke får ned de menneskelige CO2-utslippene vil verdens isbreer smelte og havet vil stige ukontrollert. Det vitenskapelige problemet for klimaalarmistene er imidlertid at en overveldende mengde studier har vist det motsatte av det som hevdes; nemlig at historiske temperaturøkninger kommer før CO2-økninger. Det pågår derfor en løpende tildekningsprosess av også dette faktum (i forlengelsen av det velkjente fraværet av global oppvarming de siste 18 år trass i ca. 10% økt CO2-nivå i samme periode).

Politikerne som har mistet gangsyn og forstand i alarmismens og opportunismens ekkokammer
Men ingen vitenskapelige innsigelser synes nå å kunne stoppe den malende selvdestruktive "klimakverna": Her i Norge er den siste sosiale selvskadingen politikernes forsøk på å vedta elektrifisering av Utsirahøyden. Som betyr at man lar være å bruke lokal gass som likevel er produsert, og i stedet må anlegge enormt kostbare (og miljø- og energiødende) strømkabler offshore, basert på skitten elkraft fra kontinentet. Altså et miljøregnskap i katastrofeklassen. Motiv: På denne måten får man redusert mengden CO2 sluppet ut i Norge, og politikerne har vist "ansvarlig og forutseende handlekraft". For man kan hevde - i all frekkhet - at dette er bra for "klimaet", ta inn enda flere klimaskattekroner, og trygt la miljøet skure; hvem tør vel å angripe slik en ansvarlig moral!?!?

Menneskelige drivhusgass-utslipp er neglisjerbare ifht. volumet av naturlig global karbonsirkulasjon
Striden står som kjent om hvorvidt de menneskelige CO2-utslippene er kritiske for klodens klimautvikling. Les: Vil varme opp kloden forbi et "tipping point", osv.
Men igjen, hva med MILJØET før vi går løs på disse helt udokumenterte "klima"-påstandene - der oppvarmingen på tross av 10% økning i CO2-innholdet fremdeles glimrer med sitt fravær i de siste 18 års faktiske observasjoner?!

Ekte miljøvernere går heller etter det man VET er skadelig og unødvendig å eksponere kloden for; de vet at fossile utslipp har en rekke MILJØ-skadelige virkninger og verst i tettbygde strøk med mye biltrafikk og (særlig) kullfyrt industri. Og de skarpeste, mest skolerte og mest uredde vet at IPCCs klimamodeller for alle praktiske formål er falsifiserte mht. drivhusgassers "klimapådriv". De vil derfor ønske å vende tilbake til et REELT MILJØVERN framfor å havne i en stadig mer forkastelig handlingssirkel rettet mot konstruerte og alarmiserte naturkulisser.

Er det mulig å korrigere politikernes selvskadende mantratenkning rundt "klima" og neglisjering av reelle miljøutfordringer?
Problemet for politikeres etikk og grådighetsbeherskelse er at store "klimaskatter" tuftet på (riktignok stadig mer fallerte) skremsler generert av en kynisk klikk i IPCC, er det beste fiskale skattepåfunnet de har sett siden andre verdenskrig. Og ikke bare det, til forskjell fra andre skatter de finner å måtte pålegge samfunnet, så kan "klimaskatter" faktisk gi dem honnør for å være "forutseende" og "ansvarlige".

Men vi må likevel spørre: Er der noen politiker som forstår såpass av tall og fysikk at klimaalarmismens useriøse plattform kan forklares for dem, og hvor lite menneskelige utslipp utgjør av den totale globale karbonsirkulasjonen og dermed hvor meningsløse påstandene om "klimaendringer" er i dette bildet? Her er fakta:

Med dagens innhold av CO2 i atmosfæren på ca. 390 ppm, utgjør de såkalte menneskeskapte (fossile) utslippene ca. 1 % av det totale atmosfæreinnholdet av CO2, dvs. mindre enn 4 ppm. De naturlige variasjonene av atmosfærens CO2-innhold har selv i kortere historiske perspektiver variert titalls ganger mer enn disse ubetydelige 4 ppm gjennom vulkanutslipp, skogbranner og andre naturlige prosesser, samt den store endringen i havenes evne til å ta opp CO2 i hhv. kaldere og varmere faser. Les: Når vi etter alle solemerker nå er på vei inn en ny kjøligere 30-års periode fram til midten av 2030-tallet, vil havet begynne å ta opp mye mer CO2 enn i dagens temperaturregime - slik at vi høyst sannsynlig vil se et fall i atmosfærisk CO2 etter hvert!

Dette er empiriske forhold som i tidens fylde vil bidra til en enda grundigere falsifisering av IPCCs allerede ryggende klimamodeller med en foreløpig halvering av CO2-sensitiviteten siden Michael Mann produserte sin beryktede klimakølle og alarmisme om verdens undergang før 2100 til FNs 2001-rapport (i 2007-rapporten hadde de taktisk nok parkert kølla i en fotnote på en diskret plass i rapporten).

Når klimaalarmistene nå, fortsatt med kunstig forcing/pådriv- og tilbakestrålingsforsterkede klimamodeller som argument - og som følgelig svikter stadig mer mot observasjonsdata for hvert år som går - mener å se en framtidig global katastrofe på dette grunnlag, så er det ikke lenger vitenskap, men at man er blitt patologisk og ikke vitenskapelig overbevist om sannheten i et helt uvitenskapelig trosregime.

De tre interessegruppene som vegeterer mest, og mest skammelig, på dette - og leverer stadig ny mat til sosiale selvskadingsprosesser i klimaets navn, er:

a) Opportunistiske forskere og forskningsinstitusjoner som også driver aktiv utestenging av faglig opposisjonelle;
i de stadig mer privatfinansierte vestlige forskningsstrukturene basert på nye former for markedskrav til "performance" er disse aktørene stadig mer hvileløst på jakt etter mer midler og status. Og som vi har sett siden 1980-tallet nå: Et system der de mest uansvarlige og uetiske oppnår stadig mer lukrative oppgaver og oppmerksomhet rundt seg dess mer alarmisme de klarer å produsere.

Og verre: Gjennom institusjonell IPCC-makt er de mest sentrale alarmistene i noen få utvalgte institutter (jfr. Climategate-avsløringene) gitt anledning til kontroll og misbruk av fagfellevurdering og publiseringskanaler som har påført det vitenskapelige samfunn store etiske troverdighetsskader som det kan ta en hel forskningsgenerasjon å rydde opp i. Les: ærlige og redelige og høyt kvalifiserte forskere som tar til motmæle mot AGW/CO2-religionen søkes marginalisert, latterliggjort og utestengt i alle mulige henseende.

De fleste som fremdeles tør å ta til motmæle er gamle forskningsnestorer i "emeritus-klassen", dvs. de som ikke er redde for å miste en framtidig karriere om de sier fra. Alle har vel merket seg hva som skjedde av angrep mot den tidligere "IPCC-konformisten" Bengtsson da han røpet en viss kritikk mot IPCC-trosregimet og ville samarbeide med en IPCC-kritisk gruppering: Iht. til egne utsagn følte den gamle mannen seg truet på livet....

På DNM kommenterte Carl Wilhelm Leo etter at Rasmus Benestad forsøkte seg på nok en skitten avsporing av hva Bengtsson faktisk ble utsatt for da han stilte seg kritisk til IPCC: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread301485/#post_301485

sitat Leo:

En sikker indikator er Wikipedia, hvor Lennart
Bengtssons biografi har levd en rolig tilværelse
med siste redigering for ca. 1 år siden (23.mai
2013).

Men når Lennart Bengtsson velger å ta avstand fra
iPCC , så ser vi et utall av korreksjoner , noen er
strøket igjen , i perioden 20/4-2014 til i dag
19/5-2014.

Og aktivistene vil nok fortsette å herje med profilen
til mannen inntil de er fornøyd med sitt virke og
hvordan han skal ta seg ut på Wikipedia.

Folk som står opp mot IPCC skal ta seg dårlig ut
på Wikipedia - og her er man jamen som vanlig meget
påpasselig og raskt ute.

Her er Wikipedias egen journal over kosmetiske inngrep:

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lennart_Bengtsson&action=history

Som vi ser er negative ting om Lennart Bengtsson allerede
på plass i biografien - men arbeidsmetoden innen denne
profesjonen burde etterhvert få det til å demre for
noen.
Dreier dette seg om vitenskap ? Dreier det seg om forskning ?
Hvorfor er profilen/biografien i Wikipedia sentral fordi noen har tatt avstand fra FN og dets Klimapanel. Er det noe vi ikke forstår ved klimaforskningen slik den praktiseres i dag ?b) Markeringskåte maktpolitikere;
som gjennom store overnasjonale og koordinerte strategier legger opp til skattleggingsprogrammer, kvotehandel og kveling av antatt "klimafiendtlige" næringer kan framstå som store, visjonære, framtidsrettede og ansvarlige "klimavernere" og samfunnsbyggere. Selv om det meste de har funnet på av "klimavern" er beviselig miljøskadelige grep som i tillegg har generert et klart udemokratisk "klimabørs" kvotehandelsystem uten miljømessig mening og forstand.   

c) Alarmismeindustrien generelt;
presse/media, ulike typer aktivistiske miljøorganisasjoner som lever av oppstyr som genererer midler til dem, og som tilslutter seg alle strømninger som gir penger i kassa. Og den bevisstløse delen av bloggriket, som har patologisk tilfredsstillelse av å føle at de er på lag med storinternasjonal og viktig "tenkning". Det er her de verste spyttklysene deles ut til kritiske røster, og her gjør man ingen forskjell om det er en av landets største vitenskapsautoriteter man æreskjeller - patologisk alarmisme er som kjent hevet over rasjonalitet og vitenskapelig bevisførsel.

Finner vi tall på hvor mye kapital klimaindustrien sirkulerer - og hvor store uforståtte samfunnstap man skaper?
Den 6. juni viste Jon Hustad i avisen Dag og Tid hvor ille det har gått med EUs klimapolitikk og gir eksempler på hva galskapen koster; http://www.dagogtid.no/den-mislukka-klimapolitikken/

Her skriver Hustad bl.a. at:
"The Copenhagen Consensus Center som er grunnlagt av Bjørn Lomborg, konkluderer med at 97 prosent av alle peng­ane som EU brukar på å få ned klimautsleppa, er bortkasta. Talet kan vera for høgt, kven veit, men det som vert stadig meir klårt, er at noko har gått gale, svært gale. Etter at EU vedtok klimapolitikken sin, og Merkel la ned atomkraftverka og satsa på den grøne vendinga, har verdien av Europas kraftselskap gått ned med 500 milliardar euro. Etter at vi her heime byrja med grøne sertifikat, har verdien av vasskraftselskapa våre gått ned med 100 milliardar kroner. Det tyder i sin tur til lægre pensjon og lægre løningar for europearar flest, i tillegg kjem skattebøra som må opp for å betala subsidiane."

Og hvor mye penger er det EU må legge ut for å oppnå sine siste selvpålagte klimamål (og dersom man forutsetter at IPCC faktisk har rett i sine siste sensitivitetsestimater)?

Hustad sier bl.a. dette:
"Om ein nyttar FNs klimapanels eigne modellar, viser dei at ein reduksjon av utsleppa i EU på 20 prosent berre reduserer den globale oppvarminga med 0,05 grader Celsius i 2100 og reduserer havstiginga med ni millimeter. Ein optimal politikk vil altso i dette hundreåret kosta EU 7000 milliardar euro, medan den rådande politikken der ulike tiltak slær kvarandre i hel, vil kosta 20.600 milliardar euro, og den framtidige innsparinga på klima­skadar globalt vil vera på 700 milliardar euro."

Jeg er redd for at (klimaskremselgenerert) "sosial selvskading" vil bli et begrep som vil vinne terreng i den vestlige verden de nærmeste årene?


   
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Tele, det er flere viktige poenger du tar opp, jeg kommenterer bare et av dem, og det vil nødvendigvis bli i samme gata som de siste par årene har blitt min stamvei til det stedet galskapen finnes og kan angripes.

Men først en kommentar om naturvern, og en naiv Joste som trodde det var mulig å få hjelp av Bellona, Norges naturvernforbund, og miljøvernkontoret på fylkesmannens kontor. Dette var, har jeg skjønt i ettertid, starten på mitt ønske om å begynne å undersøke klimasaken, for det var noe som lå i bunnen av hver eneste sak jeg arbeidet med, og dette noe virket som en stor, udefinert miljøvernbremsekloss.

Jeg holdt på med naturforvaltning, og resultater og tanker den gang delte jeg med folk på et forum som forlengst har avgått med døden og endt opp på den uendelige cybergravplassen.

Temaet ble den gamle og nedlagte fabrikken i kommunen, den som hadde gitt omtrent hele bygda abeidsplasser og penger i et århundre. En person ringte meg og ba om å få være anonym utad, men håpet at jeg skulle orke ta på meg belastningen med å kontakte myndighetene angående et alvorlig forurensningsproblem. Forurensningen besto i flere fat med kjemikalier som eieren av fabrikken i all "hemmelighet" hadde gravd ned på fabrikkområdet for et par-tre tiår siden. Mannen fortalte meg hvor de var gravet ned, og lovet meg å bli med for påvisning i all stillhet hvis dette ble nødvendig.

Jeg begynte å undersøke saken, og først på agendaen var en telefon til kommunen for å sjekke eierforholdene. Det viste seg at det var etablert et eget selskap for "bygdeutvikling", og de eide fabrikktomta, og hadde planer om boligutbygging der. Eierne av selskapet var herr og herr krøsus og altmuligmenn i rådmannskap og bygdas forretningsliv. Jeg forsøkte kontakte dem via det eneste telefonnummeret den ene av karene var registrert med, men dette viste seg å være fåfengt, for det var et nummer til et tidligere selskap som forlengst hadde forsvunnet fra alle lister.

Derfor ringte jeg fylkesmannen, forklarte hva saken gjaldt, og spurte om de hadde noen opplysninger om saken de ville dele med meg. Jeg ble da fortalt at mulig forurensning ble ansett som et reellt problem etter tidligere opplysninger/bekymringsmeldinger, og at det derfor var gjort klinkende klart overfor de nye eierne at hele tomta måtte saneres før ny utbyggingstillatelse ville bli gitt, og at kostnadsoverslaget for denne prosessen var i størrelsesorden 40-70 millioner.

Jeg spurte om fylkesmannen kunne sende folk til bygda, slik at jeg kunne møte dem og vise dem hvor kjemikalietønnene var nedgravd. Svaret var at det ikke var slik de arbeidet, men jeg fikk en forsikring om at jeg ville bli kontaktet, for slik var loven etter at jeg hadde kontaktet dem om noe så spesifikt. Det ville heller aldri bli gitt rivnings- eller byggingstillatelse på fabrikktomta før en befaring med meg var gjennomført. Jeg sa at dette ikke holdt, for giften var begravd tett ved hovedvassdraget i kommunen, og at det bare ville være ren flaks om det ikke allerede lakk kjemikalier ut i elva og grunnvannet. Fylkesmannen kunne ikke hjelpe meg med dette, for de hadde visse regler å følge, og vedtak skulle fattes. Dessuten var det ferietid, med dertil hørende lav bemanning. Jeg ble dog nok en gang lovet at de ville kontakte meg så snart som mulig.

Etter å ha møtt denne fylkeskommunale veggen, ringte jeg Bellonas hovedkontor og fikk snakke med en jeg mener huske het Gullowsen. Han sa med interesseløs stemme, - Hvorfor skal vi hjelpe deg med dette? Minner om giftfat og Bellona på NRK som jeg hadde, spurte jeg ham om han fleipet? Neida, han fleipet ikke. Bellona hadde altfor mye annet viktig arbeide å konsentrere seg om, så denne saken var de fullstendig uinteresserte i.

Neste telefon gikk til Norges naturvernforbund, og jeg presenterte både meg selv og saken. Beskjeden var klar, de var ikke interessert i slike saker, men kanskje jeg burde henvende meg til fylkesmannen, eller kanskje ta en telefon til Bellona?

Deretter gikk det et par-tre år, og jeg hørte aldri noe fra fylkesmannen. Det neste som skjedde var at tomta ble utbygd i stor stil, fullstendig uten sanering, og aldeles uten at noen som helst fikk uttale seg om noen forurensningsbomber på området.

Dette skjedde omtrent i samme periode som forsvaret etablerte seg i bygda, og lederen for Forsvarsbygg Øst ble daglig leder i bygdas eneste entrepenørselskap, mens eieren av det nevnte entrepenørselskap, ble ny daglig leder i Forsvarsbygg Øst.

Den nybygde boligmassen var beregnet på forsvarsansatte.

Tele, det alt i det norske samfunnet dreier seg om, er rå korrupsjon fra bunn til topp, der toppene som vanlig skummer det meste av fløten. Det er ikke miljø- og naturvernhindringer vi må angripe, vi må angripe det politiske systemet.

Sitat fra: Telehiv på juni 14, 2014, 17:00:26 PMNødvendig miljøvern blir stebarnsbehandlet i klimareligionens navn
Den ukvalifiserte overnasjonale/politiske støtten til disse alarmistiske klimapåstandene har samtidig tatt fokuset bort fra reelt og langt mer faglig dokumentert nødvendig MILJØvern der vi kjenner både problemene og de beste virkemidlene. Dette er en selvskading i seg selv, som gjør at folk harker og sykner vekk i klimasubsidierte dieselpartikler i Vestens byer fordi noen har klart å forkvakle vitenskapen til at hvis man ikke får ned de menneskelige CO2-utslippene vil verdens isbreer smelte.

Har du hørt om Agenda 21?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

Joste, alle,

jo, Agenda 21 er en del av dette, men jeg prøver å fange hele den (særlig) vestlige verdens maktdynamikk gjennom de siste tusen års imperiebygginger, der man i essens har bygd institusjoner rundt rent maktlegitimerende ideologier, som ofte har vært vanskelige å skille fra religiøse legitimeringsystemer. Jfr. middeladerens altomfattende kirke-stat system der den ene part legitimerte den andre; den verdslige makt kunne inndrive sine skatter gjennom å koble dem mot Guds vilje, og kirken - selve Guds sendemenn på jorden i de flotte katedralene som i seg selv nærmest beviste Guds eksistens (slik IPCCs imponerende institusjonelle eksistens beviser klimakrisen for naive aktivister) - kunne bygge seg opp til den største kapital- og jordeier gjennom verdslig, militær støtte.

Disse usunne føydale og "middelalderske" maktforholdene kulminerte ikke uventet i en omfattende sosial selvskading - et ragnarok av tortur, ild og brann og inndriving av enorme kapitalmengder gjennom avlatsbrev ("støvskatter" var en variant, ikke ulikt dagens klimaskatter), der man i en akselererende grådighetsprosess solgte stadig flere avlatsbrev og brente og torturerte stadig flere opposisjonelle på bålet. Uten sammenligning for øvrig, dette sender ubehagelige assosiasjoner til dagens klimabørser, kvotehandel og tilhørende utstøting av klimakjettere som tenker selv om hva som er vitenskapelig sannhet.

Jeg nevnte prosessene som straks ble satt i gang mot Bengtsson da denne ruvende nestor viste tegn til tvil og la opp til et faglig samarbeid med "fienden".

Nå har enda en Tetzel* under "klimamakta" slått til; ved at IPS akkurat har funnet å måtte fjerne enda en brysom professor:

Prof. Caleb Rossiter skriver om sin egen øyeblikkelige avsettelse fra fellowship'et sitt:

"Just two days after I published a piece in the Wall Street Journal calling for Africa to be allowed the 'all of the above' energy strategy we have in the U.S., the Institute for Policy Studies (IPS) terminated my 23-year relationship with them...because my analysis and theirs 'diverge."

Link: http://wattsupwiththat.com/2014/06/12/professors-fellowship-terminated-for-speaking-out-on-global-warming-in-the-wall-street-journal/

*Tetzel: Inkvisisjonens Al Gore, pengeskaffer og ideologibygger
Johann Tetzel; født ca. 1465 i Pirna ved Dresden i Tyskland, død 11. august 1519 i Leipzig, tysk dominikaner, inkvisitor, avlatspredikant. Fra 1509 var han blitt inkvisitor for både Polen (etter anbefaling fra den polske provinsial Johannes Advocati) og for Sachsen. I 1516 ble han subkommissær i bispedømmet Meissen (Meißen) for avlaten som var blitt utskrevet til støtte for byggingen av Peterskirken i Roma.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

seoto

Sitat fra: Telehiv på juni 15, 2014, 11:50:53 AM
Nå har enda en Tetzel* under "klimamakta" slått til; ved at IPS akkurat har funnet å måtte fjerne enda en brysom professor:

Prof. Caleb Rossiter skriver om sin egen øyeblikkelige avsettelse fra fellowship'et sitt:

"Just two days after I published a piece in the Wall Street Journal calling for Africa to be allowed the 'all of the above' energy strategy we have in the U.S., the Institute for Policy Studies (IPS) terminated my 23-year relationship with them...because my analysis and theirs 'diverge."

I den første linjen som er sitert, skriver du "klimamakta". Hva med en definisjon av hva "klimamakta" er?

Så nevner du Rossiter, som nå har fått føle "klimamaktas"(?) øks. Jeg tror Rossiter har irritert mektige mennesker i USA svært lenge, og at dette ble dråpen som fikk det til å renne over for dem. Rossiter er et menneske som er motstander av krig og imperialismem og tydeligvis enhver form for undertrykkelse av mennesker. På sin hjemmeside skriver han:

"To be an American against U.S. wars and aid to repressive regimes, you must be against the American empire, because that is where the impulse for war and aid come from. To be against the American empire, you must be against American exceptionalism, because that is where the impulse for empire comes from. War is the symptom, empire is the disease, and exceptionalism is the cause."

Rossiter har også en egen blogg om "Climate Change" der han 13. mai 2013 skrev:

SitatMay 13, 2013: My Last Piece on "Climate Change": The Debate is finally over on "Global Warming -- Because Nobody will Debate."

I am deserting from the Climate War.  I will never write another climate article or give another climate talk, and I'll bite my tongue and say oooooooooooom when I hear or see the sort of exaggerations and certainties about the dangers of heat-trapping gasses that tend to make my blood boil at their absurdity.  For a decade I've been a busy soldier for the scientific method, and hence a "skeptic" to climate alarmism.  I've said all I think and know about this repetitive, unresolveable topic.  I'll save hundreds of hours a year for other pursuits!

This is not like my pledge to my wife after a marathon that "I'll never do another one."  This is real.  There is simply too little room for true debate, because the policy space is dominated by people who approach this issue not like scholars weighing evidence, but like lawyers inflaming a jury with suspect data and illogical and emotional arguments.   

The believers in human–induced catastrophic climate change, strongly represented among the liberal and radical left of American and international politics, have won the mainstream media and government battle for the conventional wisdom, but lost the war for policy change.  None of the governmental and few of the institutional and individual actors who claim to fear climate change will take real steps to reduce their use of energy, choosing instead to put on phony shows of "green-ness" and carbon-trading shell games.  So it's over, on both fronts.

Rossiter driver også denne siden:
AEMP Home of the American Exceptionalism Media Project

Jeg antar at universitetet han jobbet ved følte stor glede over å kvitte seg med ham. Makta liker ikke opposisjon ;)

Det er flere opplysninger på den første siden jeg linket til, hans hjemmeside.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Telehiv

seoto,
først takk for henvisningene til Rossiter, som mange sikkert ikke kjente så mye til før han ble fjernet fra sitt fellowship.

Så til ditt spørsmål om en definisjon av "klimamakta":

VIKTIG: Alle aktørene som nå vegeterer på "klimakrisen" og bygger maktallianser på det globalt, nasjonalt og regionalt, er etter hvert blitt en slik osmotisk parasitt i all internasjonal institusjonsbygging (les: ingenting kan gjøres og ingenting besluttes lenger uten at man først sammenstiller det med "klima"-mantraet) at det ikke lenger er formålstjenlig å prøve å avgrense spillerommet for "klimamakta" - det er nå trolig mer fruktbart å prøve å spore de få maktpolitiske institusjonene som ikke er gjennomsyret av dette herskeprinsippet.

Som et lite eksempel på hvor mange kannestøpere som nå surrer rundt klima-honningkrukka og hvor umulig det er å komme rundt dette blekksprutaktige tros- og kontrollregimet, kan jeg f.eks. introdusere dere for en europeisk allianse av et omfang de færreste trolig er kjent med:

CAN-Europe

Today, CAN-Europe has more than 120 member organisations in more than 25 European countries. The wider and better informed group we are, the stronger our voice!

CAN-Europe Membership is open to non-governmental/community based non-profit organisations, situated in Europe, which have an interest in the promotion of sustainable development and are active in, or have a focus on, climate change issues.


11.11.11 (11.11.11) BELGIUM
92 - Gruppen (92 Group) DENMARK
AirClim - Air pollution and Climate Secretariat  SWEDEN
Alliance Sud (Swiss Alliance of Development Organisations) SWITZERLAND
Amigos de la Tierra Espana (Friends of the Earth Spain) SPAIN
ASTM - Action Solidarité Tiers Monde (Third World Solidarity) LUXEMBOURG
BBL - Bond Beter Leefmilieu (Union for a Better Environment) BELGIUM
Both ENDS NETHERLANDS
Brot für die Welt (Bread for the World) GERMANY
BUND - Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Friends of the Earth Germany) GERMANY
CAFOD UNITED KINGDOM
Campaign against Climate Change UK UNITED KINGDOM
CARE Denmark DENMARK
CDE - Centrum pro dopravu a energetiku / Center for Transport and Energy CZECH REPUBLIC
Christian Aid UK UNITED KINGDOM
CIDSE - Cooperation for Developpement and Solidarity  EU
CIWF - Compassion in World Farming UNITED KINGDOM
Client Earth UNITED KINGDOM
Climate Analytics GERMANY
CNCD-11.11.11 Centre National de Cooperation au Developpement ( National Centre for Cooperation and Development) BELGIUM
Concerned Citizens against Climate Change NETHERLANDS
DCA - Folkekirkens Nødhjælp (DanChurch Aid) DENMARK
DCG - Drylands Coordination NORWAY
Det Økologiske Råd (Danish Ecological Council) DENMARK
DF - Utviklingsfondet (The Development Fund) NORWAY
DKM -Doğa Koruma Merkezi TURKEY
DNR - Deutscher Naturschutzring (German League for Nature and Environment) GERMANY
DVI - Darnaus Vystymo Iniciatyvos (Sustainable Development Initiatives) LITHUANIA
E3G - Third Generation Environmentalism UNITED KINGDOM
Earthwatch (Friends of the Earth Ireland) IRELAND
Ecologic Institute - An International Think Tank for Environment and Development GERMANY
Eco Union SPAIN
EIA - Environmental Investigation Agency UNITED KINGDOM
Energetikayi ev shrdghaka mighavairi khohrdatvakan hasarakakan kazmakerputyun / Ecoteam ARMENIA
FANC - Suomen Luonnonsuojelulitto (Finnish Association for Nature Conservation) FINLAND
FIELD - Foundation for International Environmental Law UNITED KINGDOM
Finn Church Aid - Act Alliance (FCA) FINLAND
Fokus drustvo za sonaraven razvoj (Focus Association for Sustainable Development) SLOVENIA
ForUM - Forum for utvikling og miljø (ForUM for development and environment) NORWAY
Framtiden i våre hender (Future in our Hands) NORWAY
Friends of the Earth - England, Wales and Northern Ireland UNITED KINGDOM
Friends of the Earth Europe  EU
Germanwatch  GERMANY
Global 2000 - (Friends of the Earth Austria) AUSTRIA
Glopolis (Prague Global Policy Institute) CZECH REPUBLIC
Greenpeace CEE CEE
Greenpeace European Unit  EU
Greenpeace Greece GREECE
Greenpeace Luxembourg LUXEMBOURG
Greenpeace Spain SPAIN
Greenpeace-UK UNITED KINGDOM
GRIAN - Greenhouse Ireland Action Network IRELAND
Helio International FRANCE
HIVOS - Humanist Institute for Development Cooperation NETHERLANDS
IEEP - Institute for Environmental Policy, London UNITED KINGDOM
IEW - Inter-Environnement Wallonie BELGIUM
INCA - Iceland Nature Conservation Association ICELAND
IndyAct Austria - The League of Independent Activists AUSTRIA
KEPA - The Service Center for Development Cooperation FINLAND
Klima Allianz Deutschland (Climate Alliance Germany) GERMANY
Klima Bündnis - Climate Alliance of European Cities with Indigenous Rainforest Peoples GERMANY
Legambiente ITALY
Levego Munkacsoport - The Clean Air Action Group HUNGARY
LIFE e.V.(Women develop Eco-Techniques)  GERMANY
Luonto-Liitto r.y. / The Finnish Nature League FINLAND
Maan ystävät (Friends of the Earth Finland)  FINLAND
MECO - Mouvement Ecologique Luxembourg (Friends of the Earth Luxembourg) LUXEMBOURG
MEDSOS - MEDITERRANEAN SOS Network GREECE
Misereor GERMANY
NABU (Birdlife) - Naturschutzbund (German Union for Nature Conservation) GERMANY
Náttúruverndarsamtök Íslands - Iceland Nature Conservation Association ICELAND
Natur og Ungdom (Young Friends of the Earth Norway)  NORWAY
Nature Code  AUSTRIA
Nature Trust Malta  MALTA
Natuurpunt BELGIUM
Natuur en Milieu NETHERLANDS
NCA - Norwegian Church Aid NORWAY
NOE21 - New Orientation for the Economy in the 21st century SWITZERLAND
Norges Naturvernforbund - Norwegian Society for the Conservation of Nature (Friends of the Earth Norway) NORWAY
OCP- Oxford Climate Policy UNITED KINGDOM
Öeko Institut – Institute for Applied Ecology GERMANY
Oro Verde - Die Tropfenwaldstiftung GERMANY
OVE - Vedvarende Energie (The Danish Organization for Renewable Energy) DENMARK
Oxfam International UNITED KINGDOM
Practical Action UNITED KINGDOM
Pro Natura (Friends of the Earth Switzerland) SWITZERLAND
Progressio UNITED KINGDOM
QUERCUS - National Association for Nature Conservation PORTUGAL
RACRO - Reteaua de Actiune pentru Clima (CAN Romania) ROMANIA
Redd Barna (Save The Children Norway) NORWAY
RAC France - Réseau Action Climat France (Climat Action Network France) FRANCE
Regnskogfondet (Rainforest Foundation Norway) NORWAY
RSPB - Royal Society for the Protection of Birds UNITED KINGDOM
Sandbag UNITED KINGDOM
Save The Children UK UNITED KINGDOM
Seas at Risk BELGIUM
Sinkswatch UNITED KINGDOM
Stamp out Poverty UNITED KINGDOM
Stichting ETC NETHERLANDS
SEO - Sociedad Española de Ornitología (Spanish Ornithological Society) SPAIN
SSNC - Svenska Naturskyddsföreningen (Swedish Society for Nature Conservation) SWEDEN
Svenska Kyrkan (Church of Sweden - Christian Aid) SWEDEN
Tearfund  UNITED KINGDOM
TEMA - Turkish Foundation for Combating Soil Erosion TURKEY
Transparency International GERMANY
Trocaire IRELAND
UK Youth Climate Coalition UNITED KINGDOM
VERTIC UNITED KINGDOM
Verdens Skove (Forests of the World - ex Nepenthes) DENMARK
WECF - Women in Europe for a Common Future GERMANY
WEED- World Economy, Ecology and Development GERMANY
Welthungerhilfe GERMANY
WFC - World Future Council GERMANY
World Council of Churches SWITZERLAND
The World Society for the Protection of Animals UNITED KINGDOM
Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy GERMANY
WWF Belgium BELGIUM
WWF Denmark DENMARK
WWF Europe Policy Office EU
WWF Finland FINLAND
WWF France FRANCE
WWF Germany GERMANY
WWF Italy ITALY
WWF Netherlands NETHERLANDS
WWF Poland POLAND
WWF Sweden SWEDEN
WWF Switzerland SWITZERLAND
WWF Turkey TURKEY
WWF UK UNITED KINGDOM
Za Zemiata BULGARIA

Gå inn på nettsidene deres, se hvem de er, hvordan de har infiltrert alle typer beslutningsorganer, og bli sjokkert over hvilke ressurser som driver sin klimaindustri og klimamakt bare her!

- Og tenk så over hvordan virkeligheten for reelt miljøvennlige energipolitiske beslutninger vil bli i tiårene framover hvis denne utviklingen får akselerere videre (jfr. Jon Hustads tidligere nevnte påvisning i Dag og Tid hva disse klyngemaktene allerede har påført EU-systemet av meningsløs og finansødeleggende "klimapolitikk").   

Link: http://www.climnet.org/about-us

Hvis jeg får anledning skal jeg på et senere tidspunkt prøve å modellere en hierarkisk maktstruktur for hhv. disse former og nivåer:

- overnasjonal/offentlig (politikerdrevet/skattemotivert) klimamakt
- overnasjonal/privat (profittdrevet) klimamakt

- nasjonal/offentlig (politikerdrevet/skattemotivert) klimamakt
- nasjonal/privat (profittdrevet) klimamakt

- kommersielle overnasjonale klimaprofitører (eg. korrupte allianser mellom politikere og internasjonalt næringsliv inkl. kvotehandel og klimabørser og andre overordnede kapitalforflytninger fra skatteyterne over til kapitalinstitusjonene)
- kommersielle nasjonale klimaprofitører (eg. korrupte allianser mellom politikere og næringsliv inkl. korrupte ressursallokeringer kamuflert som "klimaforetak")

- overnasjonale aktivistorganisasjoner og deres koblinger med overnasjonale politiske og kommersielle aktører 
- nasjonale forgreninger og korrupte koblinger med nasjonale ressursallokeringer og støtteordninger

- osv.Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

seoto

Jeg har nok et langt enklere syn på dette med "klimamakt" enn hva du fremla i ditt svar. I dag synes det som om det har blitt populært å fordele skyld nedover og utover i organisasjoner, men jeg holder meg til gammel moral, og sier at de som sitter i toppen av en maktstruktur alltid har ansvaret. Derfor interesserer jeg meg ikke særlig for NGO-er i denne sammenheng, de er bare pressgrupper. Jeg har mange tidligere innlegg om disse NGO-ene, likeså om FN-systemet, og om forskjellige "tenketanker". Man kan vel si at det var i udemokratiske tenketanker som bl.a. Club of Rome mye av sirkuset startet.

Det som interesserer meg er: Hvem sitter med det endelige ansvaret for at dette har kunnet utvikle seg til det kostbare og vanvittige sirkuset vi ser i dag? Når det gjelder Norge: Kan det i det hele tatt være snakk om at noen som helst andre enn våre nasjonale politikere kan ha ansvaret? Er politikere på topplan så svake at de lar seg presse av særinteresser? Hvorfor i all verden skulle vi akseptere noe slikt? Vårt politiske system koster altfor mye til å akseptere at de gjør noe som helst mindre enn en solid jobb, til det beste for Norge og vår befolkning. Hvem andre enn de involverte politikerne skulle kunne ha det endelige ansvaret? Alternativet må være at våre topppolitikere er nikkedukker for utenfornasjonale krefter. Er det hva vi betaler dem for? Jeg kan rett og slett ikke se hvordan noen som helst av involverte politikerne kan slippe unna ansvaret for sitt svik - minst av alle Gro Harlem Brundtland som dro galskapen i gang i Norge.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Ewer Gladblakk.

SitatDet som interesserer meg er: Hvem sitter med det endelige ansvaret for at dette har kunnet utvikle seg til det kostbare og vanvittige sirkuset vi ser i dag? Når det gjelder Norge: Kan det i det hele tatt være snakk om at noen som helst andre enn våre nasjonale politikere kan ha ansvaret? Er politikere på topplan så svake at de lar seg presse av særinteresser? Hvorfor i all verden skulle vi akseptere noe slikt? Vårt politiske system koster altfor mye til å akseptere at de gjør noe som helst mindre enn en solid jobb, til det beste for Norge og vår befolkning. Hvem andre enn de involverte politikerne skulle kunne ha det endelige ansvaret?
Du spør så klokt du, Seoto...og jeg blir deg svar skyldig! :)
Løft kun ett bein om gangen.....ellers går du bare på snørra!

Amatør1

Sitat fra: seoto på juni 15, 2014, 21:23:59 PM
Det som interesserer meg er: Hvem sitter med det endelige ansvaret for at dette har kunnet utvikle seg til det kostbare og vanvittige sirkuset vi ser i dag? Når det gjelder Norge: Kan det i det hele tatt være snakk om at noen som helst andre enn våre nasjonale politikere kan ha ansvaret? Er politikere på topplan så svake at de lar seg presse av særinteresser? Hvorfor i all verden skulle vi akseptere noe slikt? Vårt politiske system koster altfor mye til å akseptere at de gjør noe som helst mindre enn en solid jobb, til det beste for Norge og vår befolkning. Hvem andre enn de involverte politikerne skulle kunne ha det endelige ansvaret? Alternativet må være at våre topppolitikere er nikkedukker for utenfornasjonale krefter. Er det hva vi betaler dem for? Jeg kan rett og slett ikke se hvordan noen som helst av involverte politikerne kan slippe unna ansvaret for sitt svik - minst av alle Gro Harlem Brundtland som dro galskapen i gang i Norge.

Tele dokumenterer graden av det jeg vil kalle infiltrasjon, det er viktig. Du analyserer her på en glimrende og tankevekkende måte hva vi bør forvente av vårt politiske system og hvor ansvaret for dagens politikk ligger. Politikerne i Norge er som du sier enten ansvarlige eller nikkedukker for utenfornasjonale krefter, andre alternativer finnes knapt.

Selvsagt finnes det ansvar også på lavere nivå, og også hos den enkelte velger. Men antallet radikale pressgrupper og øvrige aspekter ved 'klimapolitikken' medfører at både initiativ og beslutning er plassert utenfor velgernes rekkevidde. Ikke minst dette siste gjør sentrale politikere sterkt ansvarlige.

Dette er ingen toretisk øvelse heller, men blodig maktpolitikk. Ref. Støre, som jo lenge har vært en drivende klimaalarmist i Norge, og som kjører saken som sin viktigste agenda.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Telehiv

Sitat fra: Amatør1 på juni 16, 2014, 08:33:33 AM
Sitat fra: seoto på juni 15, 2014, 21:23:59 PM
Det som interesserer meg er: Hvem sitter med det endelige ansvaret for at dette har kunnet utvikle seg til det kostbare og vanvittige sirkuset vi ser i dag? Når det gjelder Norge: Kan det i det hele tatt være snakk om at noen som helst andre enn våre nasjonale politikere kan ha ansvaret? Er politikere på topplan så svake at de lar seg presse av særinteresser? Hvorfor i all verden skulle vi akseptere noe slikt? Vårt politiske system koster altfor mye til å akseptere at de gjør noe som helst mindre enn en solid jobb, til det beste for Norge og vår befolkning. Hvem andre enn de involverte politikerne skulle kunne ha det endelige ansvaret? Alternativet må være at våre topppolitikere er nikkedukker for utenfornasjonale krefter. Er det hva vi betaler dem for? Jeg kan rett og slett ikke se hvordan noen som helst av involverte politikerne kan slippe unna ansvaret for sitt svik - minst av alle Gro Harlem Brundtland som dro galskapen i gang i Norge.

Tele dokumenterer graden av det jeg vil kalle infiltrasjon, det er viktig. Du analyserer her på en glimrende og tankevekkende måte hva vi bør forvente av vårt politiske system og hvor ansvaret for dagens politikk ligger. Politikerne i Norge er som du sier enten ansvarlige eller nikkedukker for utenfornasjonale krefter, andre alternativer finnes knapt.

Selvsagt finnes det ansvar også på lavere nivå, og også hos den enkelte velger. Men antallet radikale pressgrupper og øvrige aspekter ved 'klimapolitikken' medfører at både initiativ og beslutning er plassert utenfor velgernes rekkevidde. Ikke minst dette siste gjør sentrale politikere sterkt ansvarlige.

Dette er ingen toretisk øvelse heller, men blodig maktpolitikk. Ref. Støre, som jo lenge har vært en drivende klimaalarmist i Norge, og som kjører saken som sin viktigste agenda.

Først, Amatør1 summerer her mye av mitt poeng med å få trukket fram hvor ekstremt mye klimaindustrien har etablert seg i alle overnasjonale og nasjonale sammenhenger, slik at man ikke kan forholde seg til noe samfunnsforhold lenger uten at "klima" truer den sunne fornuft i beslutningskjeden.
Derfor viste jeg et eksempel på strømmen av organisasjoner i f.eks. CAN-Europe. Jeg kunne trukket fram en mengde andre paraplyorganisasjoner av lignende type. I sum blir dette en stor og uoversiktlig og irrasjonell "klimamakt" som slår blindt og ufaglig i alle retninger der penger finnes.

Poenget mitt i denne runde var altså å få vist hvilken rystende opphopning av kollekt-innsamlende pseudo-miljøforetak som plasserer seg med klimalirekassen sin på alle institusjonelle gatehjørner som et absurd svar på vår tids reelle MILJØ-utfordringer. Her er det altså mulig å samle inn dokumenterbar informasjon om både tuntrær og underskog.

De egentlige bakspillerne? "Det endelige ansvaret"?
Så til seotos kommentar, om "Hvem sitter med det endelige ansvaret for at dette har kunnet utvikle seg til det kostbare og vanvittige sirkuset vi ser i dag?"

I den ideelle verden er dette selvsagt noe man skulle klart å fremstille klokkeklart og entydig, men her støter man på et helt annet og nesten ugjennomtrengelig dokumentasjonsproblem: Her må man trenge inn i mørkets gjerninger, her må man for å dokumentere konkrete internasjonale bolverk framskaffe møtereferater og opptak fra hemmelige møter hos Bilderbergerne, CFR, Trilateral Commission, Romaklubben, mao. bakspillet for Agenda 21*, osv. Men det lengste man har klart på dette området er å telle folk ved inn- og utgangsdører for møter i disse organisasjonene og interessesfærene, og evt. notere seg de få offentlige uttalelsene disse personene gir om slike forhold. Det er også vanskelig å skille mellom hvilke fora, institusjoner, og enkeltpersoner som er helt sentralt ansvarlige for at FN/IPCC og andre overnasjonale institusjoner løper servilt ærend for disse prosessene. 

*Den offisielle nasjonale avleggeren fra Agenda 21 er som kjent Fredrikstaderklæringen, som er en avtale inngått mellom kommuner, fylkeskommuner og organisasjoner og lokalsamfunn. Avtalen ble utformet på landskonferansen 9 – 11. februar 1998 i Fredrikstad om lokalsamfunnets innsats for en bærekraftig samfunnsutvikling.

Erklæringen er en oppfølging av FNs miljø- og utviklingskonferanse i Rio i 1992 (Riokonferansen) til lokale myndigheter om:
- å mobilisere egne innbyggere i organisasjoner og næringsliv gjennom lokale handlingsplaner for en bærekraftig utvikling (Lokal Agenda 21)
- at lokale myndigheter må ta ansvar for å engasjere innbyggerne i dette arbeidet og sikre aktiv deltakelse, medansvar og medbestemmelse
- at lokalsamfunn har en nøkkelrolle i å virkeliggjøre en bærekraftig utvikling og at miljø- og utviklingsspørsmål håndteres best ved deltakelse fra de som blir direkte berørt
- at utfordringen fra Rio også kan bidra til å fornye lokaldemokratiet i Norge.Min kritikkstrategi: Unngå spekulasjon, ta tak i dokumenterbare og konkrete hendelser og saker
Min debattprofil rundt disse forholdene har derfor i mange år bare vært å prøve å ta tak i de konkrete beslutninger og "arbeidsordrer" som kan spores og dokumenteres gjennom konkrete hendelser og tendensiøse/falske forskningsrapporter (eksempel: se hvordan IPCC har mobilisert til forvirring og avsporing om de reelle fakta om den økende isen i Antarktis ved å sette pillråtne forskere på å alarmere om en 1% gren av Antarktis (en del av Vest-Antarktis) som "kan gli i havet om kanskje 200 til 1000 år"*, osv. og la de nyttige idiotene i media og naturvernorganisasjonene gjøre resten), og ikke risikere å bli for spekulativ om hvem og hva som står øverst og bak i hvert enkelt tilfelle: I mange tilfeller er jeg redd dette bare er selvdrevne og selvrekrutterende spinoffs fra den opportunistiske skattekisten som "riktig" klimaalarmisme medfører for lydige medløpere.

*Nærmere graving rundt den lille flekken IPCC-lakeier fant i Vest-Antarktis som til forskjell fra resten av Antarktis ikke har tilfrysende sjøsis langs land, viser at dette trolig skyldes geotermisk aktivitet under isen. Altså så langt fra menneskeskapt oppvarming man kan komme (om det kan overraske noen): http://tallbloke.wordpress.com/2014/06/09/wais-outlet-glacier-being-melted-by-magma-not-co2-global-warming-after-all/

Våre nasjonale klimamoguler
Nasjonalt her i Norge, er det imidlertid lettere å se Gro Harlem Brundtland & de sin pekefinger i det hele, gjennom hennes konkrete løpebane fra å:

a) bruke nasjonale skattepenger til å kjøpe seg internasjonal toppjobb i FN (leder for WHO og Brundtland-kommisjonen), osv. (med suksess kopiert av Jagland, Jens, Erik Solheim, og dess like, og nå blodferskt med en Jonas klimabæljende om at han også vil ha et sånt bein etter sin nasjonale løpetid (jeg kan ikke dy meg for å bibelsk assosiere om Jonas i hvalbukens vold)

b) bruke nasjonal makt og enda mer skattepenger til å opprette markørløpegutt-organisasjoner i fleng; jfr. særlig etableringen av Cicero og Bjerknes rundt 1990 etter at Gro returnerte med ferske arbeidsordrer fra bl.a. Bilderbergerseanser. Cicero har nå flere hundre agiterende klimaforvirrere, der bare en håndfull kan sies å ha noe som kan ligne klimavitenskapelige forutsetninger. Resten er papegøyeproduksjonsassistenter, ofte med kryssende roller i flere organisasjoner.   
         
c) bruke enda mer nasjonal makt og skattepenger til å strø penger utover hundrevis av interesseorganisasjoner (alt fra minkeutslippere på indre Hedmarken til selbåtsenkere i Troms til New age-fantaster som snart har glemt hvordan man tidligere strikket vanter og solgte vafler på lokale tilstelninger til dødfødte barn i Kina) som nå alle har den felleskode at de gjentar primalskriket de har lært av stadig større forskergrupper: "Klimaet er truet, men vi kan gjøre noe med det - bare vi får mer penger!" Da får man til slutt organisasjonsopphopninger av typen CAN-Europe som jeg viste i startinnlegget.

Et lite unnskyld til slutt:
Unnskyld galgenhumoren om nivå og omfang på denne underskogen av velmenende og nyttige nasjonale idioter for en global maktsak noen har rigget for dem (og betalt for støtten også), men hva venter man på dette nivået, når det som skulle være faglige nestorer for f.eks. Bjerknesinstituttet avsløres for ikke en gang å ha oversikt over elementære gravitasjonslover da de varslet kommende oversvømmelse i Bergen? Jfr. tidligere artikler på forumet om dette: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1292.0.html

Og på Meteorologisk institutt får en dyslektisk Rasmus Benestad fremdeles herje rundt med sine forfølgelsesskrik, utstøtingskampanjer, triksing med leksika, meningsløse og tanketomme og uanalytiske leserinnlegg og øvrige forringelser av allmenhetens oppfattelse av forskerstanden. Seoto, slike folk trenger nesten ikke overordnede ordrer for å klimarotere; de er selvhenført ekstatiske over å kunne melde at de har deltatt i en IPCC-komite (selv om dette i f.eks. Jansens tilfelle medførte at han var med på å prøve å få strøket ubehagelige fakta om tidligere varmeperioder; kanskje ikke så dumt å plutselig avslutte sin lederjobb i Bjerknes?)   
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Korrigering: Da jeg ikke hadde lest hele innlegget til Tele, etterlyses navnsetting på person/personer han allerede hadde navnsatt. Les mer om dette her:

http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1620.msg35850.html#msg35850
Det har dukket opp mye interessant i denne tråden. Kanskje er det viktigste resultatet at det blir nøstet fra litt forskjellige ender av klimagarnnøstet?

Tele, du nevner spesifikt problemet med dokumentasjon for å få utført skyldfordeling.

SitatDe egentlige bakspillerne? "Det endelige ansvaret"?
Så til seotos kommentar, om "Hvem sitter med det endelige ansvaret for at dette har kunnet utvikle seg til det kostbare og vanvittige sirkuset vi ser i dag?"

I den ideelle verden er dette selvsagt noe man skulle klart å fremstille klokkeklart og entydig, men her støter man på et helt annet og nesten ugjennomtrengelig dokumentasjonsproblem: Her må man trenge inn i mørkets gjerninger, her må man for å dokumentere konkrete internasjonale bolverk framskaffe møtereferater og opptak fra hemmelige møter hos Bilderbergerne, CFR, Trilateral Commission, Romaklubben, mao. bakspillet for Agenda 21*, osv.]

Dette er ikke vanskelig hvis vi forholder oss til den hjemlige arenaen. Hvilke person i Norge har tette forbindelser til alt du nevnte? Jeg ser svært gjerne at du svarer på dette. Et viktig poeng for meg har vært å få folk til å tørre navnsette de i vårt land som hele tiden har representert de kreftene du nevner. Alle som har lest det som er skrevet her på forumet angående dette vite svaret. Det er ikke der problemet ligger. Problemet dreier seg om å ta skrittet å faktisk tørre navnsette mennesket/menneskene.

For å gjøre svaret enda enklere å svare rett på, legger jeg til to organisasjoner bygget opp av samme person. Hvem startet det falske FN-organet Grid Arendal for 25 år siden? Hvem startet samtidig Cicero, UiO? Førstnevnte er et perfekt eksempel på at det er makten (politikerne og oligarkene) selv som starter NGOer for siden i en uendelighet av sirkelargumentasjoner kunne henvise til "de uavhengige NGOenes eksperter kan fortelle oss at den globale oppvarmingen har aksellerert", og "40 millioner klimaflyktninger innen 2010 hvis vi ikke får ned vårt forbruk av CO2"?

Siden dette forumet så dagens lys har jeg sett på det som en hovedoppgave å vise alle medlemmer og lesere at det ikke er det minste vanskelig å fordele ansvaret for klimasvindelen. Jeg har gjort alt jeg kan (og ikke kan) for å fortelle at vi må slutte å lete etter syndebukker nedover i systemet. Vi må heve blikket og se opp, opp, opp.

Hva heter personen?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

Vi har i denne tråden diskutert det store maktbildet rundt klimaalarmismen. Men hvordan har man klart å etablere en så komplett sannhetsfornektende og uvitenskapelig fundert hypotese om menneskeskapt global oppvarming (AGW/CO2-hypotensen) uten at utenforstående forskere har fått sluppet til med synlig kritikk?

Og så er det ikke slik det faktisk forholder seg: For sannheten om AGW/CO2-bløffen legges fram av en rekke forskere hele tiden den, men like ofte kjøres de alle resolutt inn i akademias mørkeste hjørne til de har lært hvordan de skal oppføre seg. Så enkelt og så primitivt. Spørre Bengtsson og Rossiter for tiden.....?

Hos Bishop Hill har jeg hentet et hjerteskjærende og ydmykt vitneprov fra en fersk og optimistisk og sannhetssøkende forsker om hvordan klimamakta presser ut kritisk tenkning:

On entering the climate arena
DateJun 16, 2014

This is a guest post by "Lone Wolf", who is an academic at a UK university.

A few years ago, I was looking for something for a final year student project/dissertation where the student did some statistical modelling type work on a large dataset. I came across the CDIAC data for the Vostok Ice Core. I looked at it myself first, and decided there was enough there for the student to get their teeth into.

During the analysis, we noticed many interesting features, especially during the present interglacial, which seems to have a 'seasonality'. We estimated the seasonality and proceeded to remove it, using a technique I teach in their course, in order to find the underlying trend.

Having done this, we noted that not only was there underlying further seasonality and cycles, but that firstly the temperature according to the proxy record was considerably below its maximum and also secondly that the temperature was rapidly decreasing.

Next we looked at the carbon dioxide content. The CO2 data was quite sparse, and certainly not enough for a final year student to conduct any form of correlation with the temperature, which followed each other. On researching this correlation, we were surprised to learn that the change in CO2 lags the change in temperature by between 200 and 1000 years.

These findings were presented at a small conference at one of the major learned societies. You must remember that I am not a climatologist or bona fide weather expert, and approached this topic from a purely statistical point of view. I mentioned that according to the proxy record the temperature was considerably lower that it has been and that it is decreasing. I then proceeded to comment on the lag between temperature and carbon dioxide and explained that it seemed 'incorrect' to blame temperature rises on CO2 when clearly the CO2 rises lag temperature increases, also noting that you can't really develop a mathematical time-dependent model that allows CO2 to force temperature rise, when the temperature has stopped rising up to 1000 years prior to the CO2 rising. There must be something 'missing' that we don't understand.

During the question time that followed my talk, I was strongly criticised, with audience members suggesting that I didn't know what I was talking about. Afterwards, one audience member told me that I had actually insulted a 'scientific religion' and that I should expect further criticism. The following day, I had several polite emails pointing out what were claimed to be the errors in my work (but which actually had nothing to do with it).

Several months afterwards, the society's 'newsletter' was published. It contained a special section on the conference at which I had spoken, with a brief description of each talk, the work behind it, and with thanks offered to each speaker. I searched for my name – nothing. My presentation was ignored in its entirety.

"Disheartening" isn't the term I would use, and I seriously considered giving up on the entire idea of academia, and getting a nice little 9-5 job. But, I am still here, still working on the problem, still uncovering, lets call them 'anomalies', in many areas, which the scientists involved have no clue how to explain, but about which they will hear no view other than their own.

I was told by a teacher of mine that science describes what is going on in the world, and that if a theory doesn't explain what we observe, then that theory is wrong. It is interesting to note that no one on the IPCC has any credible explanation for the 'pause' as they call it. We currently have no confirmed mechanisms for many climate phenomena, such as El Nino, the NAO, the Madden Julian Oscillation etc and of the 'pause'. Yes, we know what they are, but we have little or no idea how or why.

It baffles me how scientists can hold such faith in a model that disagrees so much with the actual phenomena it is supposed to be representing.


Link: http://www.bishop-hill.net/blog/2014/6/16/on-entering-the-climate-arena.html
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

Sitat fra: Jostemikk på juni 16, 2014, 13:03:12 PM
Det har dukket opp mye interessant i denne tråden. Kanskje er det viktigste resultatet at det blir nøstet fra litt forskjellige ender av klimagarnnøstet?

Tele, du nevner spesifikt problemet med dokumentasjon for å få utført skyldfordeling.

SitatDe egentlige bakspillerne? "Det endelige ansvaret"?
Så til seotos kommentar, om "Hvem sitter med det endelige ansvaret for at dette har kunnet utvikle seg til det kostbare og vanvittige sirkuset vi ser i dag?"

I den ideelle verden er dette selvsagt noe man skulle klart å fremstille klokkeklart og entydig, men her støter man på et helt annet og nesten ugjennomtrengelig dokumentasjonsproblem: Her må man trenge inn i mørkets gjerninger, her må man for å dokumentere konkrete internasjonale bolverk framskaffe møtereferater og opptak fra hemmelige møter hos Bilderbergerne, CFR, Trilateral Commission, Romaklubben, mao. bakspillet for Agenda 21*, osv.]

Dette er ikke vanskelig hvis vi forholder oss til den hjemlige arenaen. Hvilke person i Norge har tette forbindelser til alt du nevnte? Jeg ser svært gjerne at du svarer på dette. Et viktig poeng for meg har vært å få folk til å tørre navnsette de i vårt land som hele tiden har representert de kreftene du nevner. Alle som har lest det som er skrevet her på forumet angående dette vite svaret. Det er ikke der problemet ligger. Problemet dreier seg om å ta skrittet å faktisk tørre navnsette mennesket/menneskene.

For å gjøre svaret enda enklere å svare rett på, legger jeg til to organisasjoner bygget opp av samme person. Hvem startet det falske FN-organet Grid Arendal for 25 år siden? Hvem startet samtidig Cicero, UiO? Førstnevnte er et perfekt eksempel på at det er makten (politikerne og oligarkene) selv som starter NGOer for siden i en uendelighet av sirkelargumentasjoner kunne henvise til "de uavhengige NGOenes eksperter kan fortelle oss at den globale oppvarmingen har aksellerert", og "40 millioner klimaflyktninger innen 2010 hvis vi ikke får ned vårt forbruk av CO2"?

Siden dette forumet så dagens lys har jeg sett på det som en hovedoppgave å vise alle medlemmer og lesere at det ikke er det minste vanskelig å fordele ansvaret for klimasvindelen. Jeg har gjort alt jeg kan (og ikke kan) for å fortelle at vi må slutte å lete etter syndebukker nedover i systemet. Vi må heve blikket og se opp, opp, opp.

Hva heter personen?

Joste,

nå ble jeg litt forundret? Jeg har i innlegget to hakk ovenfor tatt for meg akkurat de forhold du etterspør og øvelsene en navngitt Gro Harlem Brundtland har bedrevet, tilsvarende som jeg har gjort i en rekke andre innlegg her på forumet. Kanskje du ikke så mitt siste innlegg før du skrev ditt?

PS: Men minst like interessant er det å studere utviklingen i prosessen etter at Gro var på høyden med dette (noen vil imidlertid hevde at Gro har vært der som styrende hånd helt til nå, og det er trolig korrekt i mange henseende ifht. hennes fortsatt eksisterende internasjonale nettverk for dette), og fra Gro videre gjennom Jens' faktisk mer beherskede forcing nasjonalt der han lot SV rote rundt i ganske stor fred med sine nasjonalt selvskadende påfunn i regjeringen (han brukte heller "flyten" etter Gro til å støtte bombingen av Libya og bli diskret leder for FNs halvhemmelige topplederutvalg for klima i stedet, slik at NATO-jobben skrek mot ham), til det som som kvalmende nok nå toppet seg med etterfølger Jonas' betingelsesløse støtteerklæring på APs landsmøte. Den mannen levner ingen tvil om at han vil danse etter ekstern agenda - med våre penger i en brennhet klimainfisert bukselomme! Med hans uttalte vilje til å svi av oljefondet vårt på "klima" kommer han uvegerlig til å bli FNs nye generalsekretær etter hvert, mens Jens må slå seg til ro som NATO-sjef (hvis han ikke rekker FN-toppjobben før Jonas får summet seg?).

Men jeg antar de fleste ser det samme bildet før teppet går ned for ytterligere innsyn: Gro, Jens og Jonas er en eneste sammenfattet og koordinert klimasymbiotisk organisme bare med ulike klær på utad.   
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Sitat fra: Telehiv på juni 16, 2014, 13:10:48 PM
Joste,

nå ble jeg litt forundret? Jeg har i innlegget ovenfor tatt for meg akkurat de forhold du etterspør og øvelsene en navngitt Gro Harlem Brundtland har bedrevet, tilsvarende som jeg har gjort i en rekke andre innlegg her på forumet. Kanskje du ikke så mitt siste innlegg før du skrev ditt?

PS: Men minst like interessant er det å studere utviklingen i prosessen etter Gro var på høyden med dette (noen vil imidlertid hevde at Gro har vært der som styrende hånd helt til nå, og det er trolig korrekt i mange henseende ifht. hennes fortsatt eksisterende internasjonale nettverk for dette), gjennom Jens' faktisk mer beherskede forcing, men som kvalmende nok nå toppet seg med etterfølger Jonas' betingelsesløse støtteerklæring på APs landsmøte. Den mannen levner ingen tvil om at han vil danse etter ekstern agenda - med våre penger i en brennhet klimainfisert bukselomme! Han kommer til å bli FNs nye generalsekretær etter hvert, mens Jens må slå seg til ro som NATO-sjef (hvis han ikke rekker FN-toppjobben før Jonas får summet seg?)

Tele, du har helt rett i at jeg tråkket skoene av meg akkurat her. Det var ikke det at jeg ikke leste, det var det at jeg ikke hadde lest ferdig, da jeg tenkte å ta for meg innlegget ditt punkt for punkt av det jeg fant viktigst. Skal legge ut en link til korreksjonen, og beklager hastverket. :D
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amatør1

Sitat fra: Telehiv på juni 16, 2014, 13:10:48 PM
Men jeg antar de fleste ser det samme bildet før teppet går ned for ytterligere innsyn: Gro, Jens og Jonas er en eneste sammenfattet og koordinert klimasymbiotisk organisme bare med ulike klær på utad.

Klar tale. Tiltredes.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Telehiv

Sitat fra: Amatør1 på juni 16, 2014, 14:53:01 PM
Sitat fra: Telehiv på juni 16, 2014, 13:10:48 PM
Men jeg antar de fleste ser det samme bildet før teppet går ned for ytterligere innsyn: Gro, Jens og Jonas er en eneste sammenfattet og koordinert klimasymbiotisk organisme bare med ulike klær på utad.

Klar tale. Tiltredes.

Takk for det, Amatør1.
Det er ikke hyggelig å måtte sette merkelapper på verken personer eller institusjoner og organer der flere aktører sikkert tror på tingene sine i beste mening. Men for å kunne opprette et analytisk univers rundt hva slags makt-maskepi som foregår rundt oss, er man av og til nødt til å begynne å gruppere og klassifisere spillets aktører, roller og funksjoner. Og er man da ikke konkret om hvem man snakker om på dette nivået, blir det bare feigt tøv.

Når vi først er på definisjoner:

Med begrepet "patologi" i tittelens "Patologisk klimaalarmisme" menes da patologi som en form for paranoid sykdom, og uttrykker seg ved at de syke - de som i dette tilfellet lider av "Patologisk klimaalarmisme" - er helt og hellig overbevist om at deres valgte verdensbilde er korrekt, og at de som ikke er enig er ute etter å skade den verden og det verdensbilde de vil hegne om. I ekstreme tilfeller hos klimaforskere som Michael Mann og lignende tar denne sykdommen uttrykk i form av notorisk overbeskyttelse av egne påstander (inkludert forsøk på holde data hemmelig for kritikere), og forsøk på overvåkning og forfølgelse av opponenter. 

Eksempel fra Norge: MI v/Rasmus Benestads klappjakt på forskerne bak IPCC-kritisk artikkel
Et typisk eksempel på denne form for herskeforsøk er begått av Meteorologisk Institutt v/Rasmus Benestad, som bl.a. Erik Bye påviser og omtaler på en aktuell tråd på DNM nå: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread302197/#post_302226
I hvor stor grad MI kan stilles ansvarlig for en ansatts personlige vendettaer er usikkert, men her forsøkes med alle midler å prøve å finne noe forfatterne av en IPCC-kritisk studie kan angripes for. Et hjertesukk: Det er jo virkelig til å undres over hvor lenge MI vil tillate at Benestad fortsetter å kaste skam over en statlig institusjon av denne type?
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten