Gamle norske avisklipp om klima

Startet av Jostemikk, april 21, 2013, 19:12:17 PM

« forrige - neste »

Jostemikk

#30
Indtrøndelagen 11. oktober 1913

I indtrøndelagen var de ikke de første som skiftet til moderne typer, og da det kanskje er noen som sliter litt med disse bokstavene, forsøker jeg meg med en oversettelse til vår tids bokstaver. For alle som med enkelhet leser slikt fra gamledager, legger jeg først ut kopi av klimaartikkelen. Den beskriver et mildt sagt vidløftig forslag om geoengineering. Det er selve Golfstrømmen som skal modifiseres til "fordel" for folk og fe.

Dette er en sak som virkelig setter fokus på en truende stormannsgalskap, og ikke minst en aldeles tanketom journalist/redaktør i en norsk avis.

[attachimg=1]
[attachimg=2]
[attachimg=3]

Forandring av naturens storverk.

En svimlende plan.


I det nord-amerikanske blad "Nordmanden", som utkommer i Grand Forts, Dakota, læses følgende:

En av de mest kolossale, forbausende og rævollutionære planer, som nogensinde er forelagt menneskeheten, ligger bakenfor et forslag fremsatt av kongressmand Calder av Newport. Dette projekt gaar ut paa intet mindre, end aa forandre klimaet paa Grønland, Island, England, Skandinavien, det nordlige Rusland, Finland, Lapland og i virkeligheten en stor del av Europa.

Man vil studse og smile. Aa forandre klimaet har mennesket aldrig tænkt å befatte sig med, og aa forandre klimaet langs Atlanterhavets kyster synes maaske latterlig for folk aa tænke paa. Og dog sier Panamakanalens bygmester: "Denne plan fortjener undersøkelse". Han tilføier, at han haaper, at planens ophavsmand, mr. Carroll L. Riker i Brooklyn, vil være saa heldig aa faa forslaget vedtat. Det finnes derfor aa være umake værd aa lære planen aa kende og overveie den.

Enhver kjender antagelig til Golfstrømmens indflytelse paa Vesteuropas klimat. Det er den vældigste elv i verden; dog flyter den ikke paa landjorden, men gjennem havet.  England ligger langt længer nord end Labrador, og allikevel er England et paradis det meste av aaret, mens Labrador er en frossen ørken.

Golfstrømmen - universets største "varmtvandsapparat" - er aarsaken hertil. Den flyter ut fra den mexikanske golf og fører med sig vand ophetet av ekvatorsolens varme, og gaar i nordøstlig retning langs Amerias østkyst og naar Newfoundland.

Paa dette sted blir Golfstrømmen delt og hemmet i sin fart, da den støter mot land og de store grunde banker. Golfstrømmen møter her det kolde vand, som kommer ned fra Ishavet mellem Grønland og Labrador, og blander sig med disse kjølige vand paa det grunde farvand, hvor dette kolde vand paa grund av havbundens hævelse maa komme til overflaten for aa passere over denne hindring.

Ellers vet man jo, at det kolde vand rinder frem langs den dype bund. Det er disse vanskeligheter, som Golfstrømmen har aa kjæmpe mot, og som nesten ødelegger den. Dog samler den likefrem sine kræfter igjen og spreder sig som en stor vifte, og paa sin vei østover varmer den Vesteuropa.

Nu er det mr. Rikers plan aa faa den sand, som vandet fører med sig omkring paa disse store banker til aa samle sig til en stor molo eller "???" og danne likesom en mur fra Newfoundland østover bankerne. Denne væg skal da holde de kolde vand tilbake paa deres færd indover og faa dem til aa passere længere øst, hvor havet er dypt, saa de an søke dypet istedetfor overflaten og ikke hemme Golfstrømmen i dens fart.

Paa denne maate vil Golfstrømmen med uforminsket kraft flyte langs Grønlands vestkyst, tror mr. Riker, og sende mere og mere varmere vand til Europas kyster.

Man beregner, at Golfstrømmen sender hver time forbi Florida ikke mindre end 90,000,000,000 kubikyards vand, som har en temperatur av 75 grader fahrenheit. Før denne vældige vandmasse avkjøles til 35 grader, vilde den kunne smelte 1800 kvadratmil av ti fot tyk is i timen. Det er derfor klart, at for nærværende gjør ikke Golfstrømmen det halve av hvad den burde gjøre. Islands kyst vil bli saa varm som Italiens, hvis planen kunde gjennemføres.

Er ikke denne plan kolossal? Aldrig har en menneskehjerne utklækket et saa vældig projekt. Hvem skulde ha noget imot at Island faar et mildt klima, at England mister sin taake og blir som Frankrike, og at Norge og Sverige faar et klima som England, selv om det vilde spolere deres utførsel av is? Selv Rusland vilde faa sin meget eftertragtede isfrie havn like op i  Arcjangel.

Denne plan ligger altsaa bakenfor det lille lovforslag nr. 28,239 i De forenede Staters repræsentanthus. Forslaget gaar bare ut paa aa utnævne en sakkyndig komite til aa studere og beregne foretagendet. Fremtiden faar saa overveie muligheten av aa utføre dette jætteværk som nok synes uovervindelig; men ingen ting er umulig i vore dag. Hvis ideen kan realiseres, vil den nu begrundede frygt om Ruslands indskriden i det nordlige Norge tildels ophæves og bringe mere likevægt ind i mangen bekymret fædrelandsven. Tar man saa i betragtning de overordentlige store klimaforbedringer og de mange fremtidsmuligheter for et land som Norge og foresten hele det nordlige Europa, er tanken verdt overveielse.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Nordlands avis 17. juli 1956

[attachimg=1]
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Ewer Gladblakk.

"VIL SVARTISEN SMELTE"...?
Jadda, helt sikkert og opptil like mange ganger som hele herligheta fryser igjen og tiner opp, gang på gang!
Løft kun ett bein om gangen.....ellers går du bare på snørra!

Jostemikk

Nordlands Avis den 7. juni 1950 - varmere klima, gudskjelov!

Ved hjelp Nasjonalbiblioteket fant jeg denne saken fra Nordlands Avis, som igjen henviser til Stavanger Avis som kilde. Den tar opp noen viktige poeng, hvorav jeg nevner deres bevisste positive vinkling av det stadig varmere klimaet. De ser på det som en lise for krigstrøtte, deprimerte nordmenn, og peker på fordeler for jord- og skogbruk.

Et annet viktig punkt er kommentarene om de kuldekjære fugle- og fiskearter som trekker nordover, samt hvordan 10 % av fugleartene på Island har dukket opp iløpet av få år. Husk at dette er den varmeperioden som norske byråkrater og klimaforskere ønsket å slette fra IPCC-rapporten i 2007, og som leverandørene av globale temperaturserier snart har jukstert bort.

[attachimg=1]
[attachimg=2]
[attachimg=3]
[attachimg=4]
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

seoto

Takk for fin artikkel! :) Noen ganger lurer jeg på hva slags verden disse klimaalarmistene tror de lever i  8)
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Jostemikk

Sitat fra: seoto på mai 16, 2014, 10:11:28 AM
Takk for fin artikkel! :) Noen ganger lurer jeg på hva slags verden disse klimaalarmistene tror de lever i  8)

De bor sammen med Alice i Eventyrland, og der kan alt gå an. ;)

Et godt eksempel på beboere i Eventyrland er Nordlands Avis og deres journalister. I 1950 ble det varmere, "gudskjelov!", mens det den 7. september 1951 var et kaldere klima som var problemet. Årsaken skyldtes "nordenvinden" og at denne presset Golfstrømmen sørover, ja nærmest stoppet den helt i følge norsk skipsfart. Den intervjuede klimaeksperten ga solvariasjoner skylden for elendigheten.

[attachimg=1]
[attachimg=2]
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Nordlands Avis den 17. juni 1958 - Russisk klimaforsker foreslår å demme igjen Beringstredet

Her lokkes det med kornproduksjon i Troms og Finnmark, palmer langs Karl Johan, og vinranker i dalsidene.

[attachimg=1]
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Hardanger den 3. januar 1950 - vi får varmere klima

Våronna på Grønland begynner i mars, og fisken flytter stadig nordover.

[attachimg=1]
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Fylkestidende for Sogn og Fjordane den 25. september 1951 - 25-33 % av Jostedalsbreen smeltet siste 80-90 år

Dette setter perspektiv på galskapen der media og klima"forskere" har klart kunststykket å få en hel oppvoksende generasjon til å tro at bresmelting er et nytt fenomen. I våre dager smelter jo isbreene selv om de egentlig legger på seg, og vi har global oppvarming selv om det ikke blir varmere.

Før i tiden oppførte isbreene seg aldeles horribelt. Det uhørte var at hvis det smeltet mer is i den varme årstiden enn det la på seg om vinteren, ja da trakk brearmene seg tilbake. Stort sett hele perioden etter Den lille istiden, og særlig kraftig fra tiden etter 1. verdenskrig fram mot 40-tallet.

[attachimg=1]
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Nordlands Avis den 17. november 1936

Denne saken er presentert mer omfattende for debatt i tråden Den mest plagsomme dokumentasjonen for Jansen et al noen sinne?Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren