Vindmøller = fugldrap

Startet av Jostemikk, juni 17, 2011, 19:27:09 PM

« forrige - neste »

Jostemikk

Vindmøller = fugldrap

Problematikken rundt vindmøller og drepte fugler har vært kjent lenge. Allikevel gir myndighetene markedet nærmest frie tøyler. Her skal det bygges ut til den store gullmedaljen. Vi skal redde verden fra global oppvarming, må vite. Europa skal drives på fornybar energi fra Norge.

Baksiden, eller rettere, baksidene av medaljen er mange. Det må bygges infrastruktur, de fysiske naturinngrepene er store. Den visuelle siden av dette er heller ikke noe å skryte av. Og som tittelen på dette innlegget nevner, det går hardt utover fuglene, her i Norge eksemplifisert gjennom vindmølleparken på Smøla. Dette er fra Bellona 2006:

Ni havørn drept av vindmøller på Smøla siden august

Bellona støttet i sin tid utbyggingen av vindparken på Smøla. Vi var da forberedt på at havørnbestanden lokalt ville få et visst tilbakeslag, og vi er fortsatt villige til å akseptere dette. Bellona vil imidlertid aldri godta lokal eller regional utryddelse av arter noen steder.


Her er fra Norsk ornitlogisk forening, 2008:

Smøla vindpark - et blodig referanseområde

NOFs sterke argumenter mot utbygging av Smøla vindpark ble i sin tid totalt satt til side. Det var heller aldri snakk om å vurdere et føre-var-prinsipp, i stedet vektla myndighetene at de her kunne få et verdifullt referanseområde. Det har vist seg å bli en blodig affære!

...Norsk institutt for naturforskning (NINA) har siden starten av 2007 drevet systematisk feltarbeid og datainnsamling i Smøla vindpark. Til sammen er det funnet 75 døde fugler etter nesten to års prosjektvirksomhet, av disse er 17 havørner. Det totale antallet av drepte havørner er imidlertid 21, siden 4 individer ble funnet også før prosjektet startet opp. Av disse er hele ni drept hittil i år. Det viser seg at de roterende vingebladene med en diameter på 83 meter rammer en rekke fuglearter. Overraskende for mange er det nok at møllene også tar livet av masse liryper, som stort sett er regnet som en «lavtflyvende» art. Totalt er 82 fugler funnet døde rundt vindmøllene, men her er nok mørketallene store.


Fra Tidens Krav:
Havørn kuttet i to av vindmølle

SMØLA: En død havørn er funnet nedenfor ei vindmølle på Smøla. Havørnen var kuttet i to av rotorbladene på mølla. Et slikt funn har aldri blitt gjort i Norge før.Havørnen fikk kuttet av nedre del av kroppen. Her ligger framkropp og vinger. (Foto: Lars Baadnes)

Har klimasaken blitt en trussel mot naturen?

Politikernes handlinger for å "redde" verden fra menneskeskapte klimaforandringer kan vise seg å bli en større trussel mot naturen enn klimaet selv. De går ut med særdeles høy sigarføring, for her skal man redde menneskeheten fra global oppvarming ved å produsere "grønn" kraft for Europa. Norges natur lider i stadig større grad på grunn av denne politikken, en politikk som dreier seg mye mer om penger enn klima. Det spiller nemlig ingen rolle hvor mye kraft vi eksporterer til kontinentet, det vil aldri kunne føre til en oppbremsing i global temperatur.

Det kommer mer angående dette senere. Jeg avslutter dette innlegget med en uttalelse fra Natur og ungdom, som virkelig setter fokus på hvor langt galskapen har kommet, samt en videosnutt etter sitatet:

Vindkraft

Skal vi klare å kutte norsk klimaforurensning, må vi satse på fornybar energi som ikke skader miljøet og naturen. Derfor jobber Natur og Ungdom for flere vindmøller i Norge.


http://www.youtube.com/v/VGPISFAJdHM
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

#1
Inspirasjonen til dette innlegget kom etter at jeg leste Bishop Hill - Shukman on windfarms.

Fra innlegget siterer jeg professor emeritus, Peter Cobbold:

SitatThe turbines were 5MW Installed Capacity. So allowing for a load factor of 33%, their real output is one third of 5MW. That means it needs 600 windmills to replace a 1GW conventional power plant.

Nyproduserte og dermed teknisk og produksjonsmessig oppdaterte vindmøller beregnet for offshore lokasjon har en installert effekt på 5 megawatt. Grunnet forskjellige årsaker som fører til produksjonsreduksjon er den årlige effekten kun 1/3.

Når professor Cobbold sammenligner med et konvensjonelt kraftverk regner jeg med at han, britisk som han er, snakker om kullkraftverk, gasskraftverk eller atomkraftverk. Jeg har ikke kunnskap om produksjonstimer for disse typene kraftverk, så regnestykkene som brukes under er målt opp mot norske vannkraftverk, som jo også er reellt å sammenligne med angående norske forhold.

[attachimg=2]
Offshore vindkraft - foto: Aftenposten

Kvilldal kraftverk

Kvilldal kraftverk ligger i Suldal i Rogaland, og er vårt største vannkraftverk. Tekniske spesifikasjoner er fra Wikipedia:

[attachimg=1]

Installasjonskapasiteten er på 1240 MW. Dette er 240 ganger mer enn ei vindmølle beregnet for offshore plassering. Vindmøllene ble antatt å produsere 1/3 av kapasiteten (null vind, for lite vind, for mye vind, vedlikehold etc), mens norske vannkraftverk ifølge Teknisk Ukeblad - Leksikon har en årlig produksjonstid på ca 3500 og 5000 timer. For å gjøre dette enklest mulig, runder jeg av og sier at Kvilldal kraftverk, som er et magasinkraftverk/effektkraftverk, produserer nær 50 % av årets timer, mot vindmøllenes 33 %.

Dette betyr, og husk all usikkerhet knyttet til disse tallene, de er mest ment for å gi et eksempel, at det må produseres, utplasseres, og driftes, samt bygges overføringskabler og mottak for, 365 vindmøller utenfor kysten av Norge for å produsere like mye el-kraft som Kvilldal kraftverk.

Telefonsamtale til et kraftselskap

Kommunikasjonssjef Inge Møller i Eidsiva Vannkraft var så vennlig å hjelpe meg litt med noen av mine mange spørsmål angående dette. Husk at unøyaktigheter og eventuelle misoppfattinger i det undertegnede skriver ikke må legges ham til last.

Mine spørsmål til ham var rettet mot sakskomplekset angående utbygging av vindkraft i innlandet, noe som er en høyst relevant problemstilling i våre dager. Prosjektene er mange, og til dels store.

Jeg fortalte ham at jeg ikke visste tallet på årlig omregnet vindhastighet offshore kontra produksjonshøyden sett opp mot diverse innlandslokasjoner, men spurte ham om jeg tok mye feil hvis jeg antok at det blåste 50 % mindre i innlandet. Han korrigerte meg ikke utfra forutsetningen at mitt anslag var for et røft regnet eksempels skyld.

Dette betyr at man i hvertfall kan påregne 500 vindmøller i innlandsnorge for å erstatte et konvensjonelt kraftverk på 1 gigawatt. Her snakker vi forandring i klima grunnet oppbremsing av vind etc. Vi snakker om enorme negative konsekvenser for naturen. Vi snakker om gigantiske investeringer, penger som til syvende og sist vil bli belastet innbyggerne i dette landet gjennom meget forhøyede strømpriser.

[attachimg=3]
Onshore vindmøllekraft i Tanum, Sverige. Foto: Stein Johnsen, Halden.no

Kommunikasjonssjef Møller bekreftet også mine antakelser om at vindkraften ville føre til større usikkerhet angående levering av strøm til forbrukerne i forbindelse med samkjøringen med resten av elnettet, samt en økning i effektkjøring av magasinkraftverkene. Det siste er en svært negativ påvirkning av livet i bekker og elver grunnet jojo-vannføring og raske forandringer i vanntemperatur, for å nevne noe.

Med i betraktningene må også det faktum at vindkraftverkene er nær null produksjon under de kaldeste periodene av året, altså da det er størst behov for elektrisk kraft.

At satsingen på vindkraft her i landet er et sterkt politisk ønske, er lite annet enn foruroligende. At Bellona, CICERO, Natur og ungdom med flere støtter en slik utbygging ved hjelp av sterke ordelag for å redde "miljøet"/klimaet er skandaløst. Ingen av de nevnte synes interessert i konsekvensanalyser, og taperen for dette slette håndverket er i første rekke norsk natur, dernest Kari og Ola Nordmann.

Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Bebben

#2
Det er svært mye folkelig motstand mot vindmøller både i innlandet og på kysten:

Frykter vindmøllene skal rasere norgeskysten

Men konsesjon fikk de...

Sterk motstand mot vindmøller - Totenåsen

Aftenposten skrev om konflikten mellom miljøvern og klima i fjor.

Sitat- Vindmøller og kraftledninger skaper allerede splid over hele landet. Men konfliktene vi nå ser, er bare begynnelsen, sier direktør i Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) Agnar Aas:

- Elektrisk kraft basert på ren, fornybar energi er en viktig del av løsningen for å få ned de globale CO- 2 utslippene som forbruk av fossilt brennstoff står for i dag.

- Det betyr at vi i langt større grad må vurdere inngrep i norsk natur for å hindre økt global oppvarming.

Det vil i stadig større grad kunne splitte miljøbevegelsen og de politiske partiene på høyre- og venstresiden.

Årsaken er at klassisk naturvern og klima står på hver sin side i disse konfliktene, sier Aas.

Minner også om NRK-programmet Englar med skit på vengene og om vindparken på Smøla, der de gjorde miljøkonsekvensanalyse, men først etter at parken var bygd, må vite.

Bern-konvensjonen var på nippet til å reise sak mot Norge fordi Smøla-møllene hakker havørnene i småbiter, men nøyde seg med skarp kritikk. Miljøverndepartementets beskrivelse er preget av at de ønsker å få det til å se ut som denne kritikken var mild, ja var det nå egentlig kritikk i det hele tatt?

Norsk ornitologisk forening så det annerledes:

SitatEtter at Bernkonvensjonen var på befaring i Smøla vindpark i juni, har de nå kommet med en rapport som slakter hele utbyggingsprosessen og setter norsk vindkraftpolitikk i et svært negativt lys. Rapporten gir en klar bekreftelse på at NOFs protester mot vindparken var berettiget.

SitatSaken var av en slik karakter at Bernkonvensjonen valgte å gi norske myndigheter klar beskjed om det skulle gjøres grundige undersøkelser av problematikken rundt kollisjonsfaren mellom fugl og vindmøller, før det i hele tatt ble aktuelt å sette i gang med trinn 2 (48 vindturbiner).

Disse undersøkelsene ble tatt svært lett på av myndighetene. Først etter at trinn 2 var ferdigstilt i 2005, i starten av 2006, gikk de i gang med forskning på hvilke skadevirkninger vindparken kunne ha på fuglefaunaen, og da i særdeleshet havørn.

Når man leser Miljøverndepartementets pressemelding om møtet der det ble besluttet å ikke reise sak, må man i grunnen undre seg en smule:

Sitat- Jeg er fornøyd med at Bern-landene har konkludert med at vindkraftanlegget på Smøla ikke representerer noe brudd på Bern-konvensjonen. Dette betyr også at det omfattende forskningsprosjektet på Smøla kan fortsette som før. Prosjektet vil gi oss verdifull kunnskap om vindkraft og fugleliv, bl.a. når det gjelder å forebygge uheldige virkninger av slike anlegg, uttaler statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet.

På bakgrunn av at NOF skriver:

SitatSelve rapporten som Bernkonvensjonen presenterer er en eneste stor seier for det NOF har hevdet fra dag én når det gjelder Smøla vindpark. Selv om NOF i utgangspunktet er positiv til utnytting av fornybare energikilder, så valgte myndighetene å starte utbyggingen av sin vindkraftsatsing på en av de mest sårbare steder i norsk natur. På Smøla var de naturfaglige verdiene betydelige og godt dokumenterte. De omfatter samfunn, arter og funksjoner som krever hensyn ut fra nasjonale og internasjonale forpliktelser. Her hadde verdens tetteste havørnbestand tilhold innenfor en stor og uberørte lavlandsslette. Vi sa klart i fra om at dette ville gå galt for masse fugler, spesielt havørn. I løpet av tre år er 26 havørn drept av møllene. I tillegg har arten en kraftig nedgang i hekkesuksess med påfølgende lav ungeproduksjon innenfor parken. Også mange andre fuglearter rammes hardt, deriblant rødlistearter.

Det er pussig hvordan samme saksforhold kan beskrives så forskjellig. Uansett har nok NVE-direktøren rett når han sier at dette bare er begynnelsen.


Oops, oppdatert: møtet der det ble besluttet å ikke reise sak...

Noen små ord er viktigere enn andre... :)
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Jostemikk

Vi betaler milliarder for å gjøre strømforsyningen mer usikker, og å ødelegge store deler av norsk natur, Bebben. Jeg tror dette er den største skandalen av alle i hele AGW-historien her til lands. Jeg har så store mengder opplysninger og data angående dette at jeg kunne spammet ned eget forum. Etter som årene har gått i forbindelse med min Internett-deltakelse, har jeg endelig lært at en slik spamming som oftest virker mot sin hensikt, og derfor forsøker jeg å dele dette ut i små porsjoner.

Men det kan jeg si deg, det er IKKE enkelt å holde igjen angående dette. :)
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

jarlgeir

17 havørn massakrert på Smøla på kort tid.

Havørnen på Smøla ble først utrydningstruet etter at Erik Solheim ble miljøvernminister.

I SV-land er man som vanlig fornøyd med seg selv  ;)
Tydeligvis viktig å bli kvitt disse glupske rovfuglene som spiser så mye sau og reinsdyr fra partikameratene i Sp.

Hva ville skje dersom noen innrømmet offentlig at vi ikke trenger disse vindmøllene?
It's the sun, stupid!

Josik

En meget god artikkel fra Scotland on Sunday. Her fra 1. avsnitt, og det blir bare bedre og bedre. (Eller egentlig værre og værre...)

Vindmøller beskrives som Skotlands forbannelse.

Fuelling an inconvenient delusion that spells ruin for Scotland

"WIND power – more accurately wind impotence, since turbines operate at just 24 per cent of capacity – is the curse of Scotland. One of the most beautiful landscapes in Europe has been brutally ravaged, families have been driven into fuel poverty, pensioners have been presented with the lethal dilemma "heat or eat" – all to appease the neurotic prejudices of global warming fanatics." ...

http://www.scotsman.com/scotland-on-sunday/opinion/comment/gerald-warner-fuelling-an-inconvenient-delusion-that-spells-ruin-for-scotland-1-2165954
Do remember to forget
anger, worry and regret.
Live while you've got life to live,
love while you've got love to give.

Piet Heine.

Jostemikk

Takk for den, Josik!

Det som er så fryktelig fælt midt oppe i alt dette er at her i Norge er vindmølleutbyggingen en av de heteste sakene. Det spiller ingen rolle for politikerne i vårt land at dette svært naturødeleggende og svindyre eksperimentet allerede er dokumentert som en skandale i utlandet. Politikerne styrer pengene, og da hiver grunneiere og lokale avisredaktører seg på og gjør alt de kan for at skandalen skal bli et faktum også i vårt land.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

stjakobs

Personlig synes jeg vindmøller er flotte. Både de gamle, historiske monumentene flere steder i Europa, og de nye som smykker ubebygde fjellrygger rundt om i verden.

Men jeg tror man må vurdere fordelene mot ulempene. Det er ikke overalt i verden at havørna finnes i nærheten av vindmøllene. Men mange steder i Norge bør man i alle fall vurdere om man ikke kan komme opp med konstruksjoner som er mindre skadelig for fuglelivet.

Jeg er helt enig i at vindmøller ikke kan erstatte virkelige kraftverk, men i tynt befolkede områder kan de være et supplement til annen kraftproduksjon.

Dette er et argument mot fuglekapperne: http://www.youtube.com/watch?v=oAAKKB0BI-8
"IPCC is a four letter word."

Jostemikk

stjakobs:

Her er noen argumenter. Dette eksperimentet er allerede gjennomført på kontinentet og USA. Det er over. Det er fallitt. Det produserer ikke strøm når folk trenger den. Nedetiden er meget stor.

Ørn er brukt som argument fordi den er et symbol. Vindmøllene hakker også alt annet som flyr i fillebiter. De forandrer lokalklimaet. De støyer så folk blir syke. Det kreves enorme investeringer og naturinngrep i forbindelse med utbygging av infrastruktur.

De fører til usikker strømleveranse, og således dyrere strøm. Dette henger sammen med den store faren for vindstille, som gjør at vannmagasinene våre må være backup i forbindelse med store bestillinger. Dette raserer i sin tur all den naturen i og rundt vassdraga som er den viktigste naturen vi har for artsmangfold i dette landet. Videre fører denne magasineringen til dyrere strøm den også. Når vannet er tappet ned på grunn av salg til for eksempel Nederland, og vindstilla fortsatt råder, da har vi mindre enn intet igjen, og strømregninga tar knekken på flere mennesker i dette landet enn folk flest er klar over.

Dessuten produserer Norge allerede mer enn nok av fornybar energi. Det er jo denne fornybare energien som har bygd opp landet vårt. Den heter vannkraft. Det finnes ikke et land i den vestlige verden som produserer mer fornybar energi pr. innbygger enn Norge gjør.

Av alle måter å produsere elektrisk kraft er vindmøller det eneste alternativet som ikke medfører annet enn elendighet. Det er ødeleggende. Det er en absurd måte å produsere strøm på i vårt land. Selv langs kysten. I innlandet skulle det medført 21 års fengsel og 10 års sikring.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

stjakobs

Jeg er fullstendig enig i at vindmøller til tider er en lite effektiv energikilde. De kan likevel konstrueres slik at de ikke kapper opp fugler og flaggermus. Dette må jo kunne være en utfordring for konstruktørene i tiden fremover.

Se f.eks: http://southcoastlighting.com/pdfs/GUS-T1%20Wind%20Turbine.pdf

"IPCC is a four letter word."

seoto

Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

seoto

Diskusjonen går høyt i distriktet der jeg bor: Vindmøller eller ikke vindmøller?

I dag kom også Oddekalv , Norges Miljøvernforbund, på banen med et innlegg. Og jeg blir nesten overrasket over hvor negativ han er  ;D

[attach=1]
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Jostemikk

En stor takk sendt pr. tanke og dette innlegget til Oddekalv. Jeg har forsøkt å få ham på banen ved et par-tre tilfeller angående naturvern, uten å ha fått respons, men dette har han satt seg inn i og forstått.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

ConTrari

Sitat fra: seoto på mars 28, 2012, 19:01:23 PM
Diskusjonen går høyt i distriktet der jeg bor: Vindmøller eller ikke vindmøller?

I dag kom også Oddekalv , Norges Miljøvernforbund, på banen med et innlegg. Og jeg blir nesten overrasket over hvor negativ han er  ;D

[attach=1]

Det er et yndigt vand....enn så lenge, for nå kommer gigamøllene utenfor sommerhuskysten i Danmark. Så kan man nyte en bajer og se bladene gå rundt og rundt...

"I henhold til forliket i Christiansborg vil vindmøller som er opp til 240 meter høye, skyte i været få kilometer fra kysten, skriver Jyllands-Posten.

Avisa har gjennomgått de 24 prosjekter som er på vei, og oversikten viser at en rekke av landets viktigste sommerhusområder får vindmøller i synsfeltet. Det gjelder blant annet Mols, Jammerbugten, Sønderborg og det sørfynske øyhav.

– Vi vil ikke ha spolert den fantastiske utsikt og natur vi har langs våre kyster. Vi får aldri tilbake den naturen som vindmøllene ødelegger, sier nestleder i Fritidshusejernes Landsforening, Gert Leif Gyldvig.

Bak forliket ligger at politikerne har bestemt at halvparten av Danmarks strømforbruk skal komme fra vind i 2020, og nye kystnære møller skal generere 500 megawatt."


http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article2368715.ece


ConTrari

Sitat fra: ConTrari på april 05, 2012, 12:34:28 PM

Det er et yndigt vand....enn så lenge, for nå kommer gigamøllene utenfor sommerhuskysten i Danmark. Så kan man nyte en bajer og se bladene gå rundt og rundt...

"I henhold til forliket i Christiansborg vil vindmøller som er opp til 240 meter høye, skyte i været få kilometer fra kysten, skriver Jyllands-Posten.

Avisa har gjennomgått de 24 prosjekter som er på vei, og oversikten viser at en rekke av landets viktigste sommerhusområder får vindmøller i synsfeltet. Det gjelder blant annet Mols, Jammerbugten, Sønderborg og det sørfynske øyhav.

– Vi vil ikke ha spolert den fantastiske utsikt og natur vi har langs våre kyster. Vi får aldri tilbake den naturen som vindmøllene ødelegger, sier nestleder i Fritidshusejernes Landsforening, Gert Leif Gyldvig.

Bak forliket ligger at politikerne har bestemt at halvparten av Danmarks strømforbruk skal komme fra vind i 2020, og nye kystnære møller skal generere 500 megawatt."


http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article2368715.ece

Motstanden sprer seg i England mot monstermøller i landskapet, en gruppe parlamentsmedlemmer og minstre uttrykker nå åpent sin negative holdning til ytterligere utbygging:

"Ministers are preparing to veto major new wind farms in the British countryside and cut back their subsidies, according to senior Whitehall sources. The decision to pull back from onshore wind farms comes after more than 100 backbench Conservative MPs mounted a rebellion against turbines blighting rural areas.

Greg Barker, the Climate Change Minister, hinted at a change in policy this weekend when he said that the "the wind we need" in Britain is already being built, developed or in planning. "It's about being balanced and sensible," he said. "We inherited a policy from the last government which was unbalanced in favour of onshore wind.

"There have been some installations in insensitive or unsuitable locations - too close to houses, or in an area of outstanding natural beauty." Britain already has around 350 wind farms across the country, with around 500 more under construction or awaiting planning permission "


http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/windpower/9205837/Ministers-preparing-to-veto-windfarms.html

Hyggelig å se at MSM fronter denne saken.