Diskusjonsforum > Artikler

Patologisk klimaalarmisme: Vestens nye sosiale selvskading?

(1/5) > >>

Telehiv:
Med "sosial selvskading" ifm. udokumentert og uvitenskapelig klimaalarmisme menes at man, med eller uten bevisst viten ifht. de virkelige problemstillingene i miljøarbeidet, påfører samfunnet skade og/eller urimelige kostnader der midlene kunne vært brukt til mer samfunnsgagnlige formål.

Vestens historiske hang til sosial selvskading i Jesu navn
De vestlige samfunn har lenge hatt en viss tradisjon for på uvitenskapelig vis å pådra seg ideologisk og religiøst fundert sosial selvskading når maktens grunnsetninger opplever seg truet, helt fra inkvisisjonens rakkerhjul og heksebål mot alt fra kloke koner til utfordrere av det geosentriske verdensbilde til vår tids verdslige og "moderne" samfunnsmakt som fremdeles finner å ville nekte nye, sanne og derfor ofte makttruende vitenskaper og erkjennelser å få komme fram. Nå brenner man imidlertid de opposisjonelle på bålet på vår tids måte; plasserer de farligste på galehus, deler ut diagnoser og kjører resten ut av det gode selskap og nekter eller skremmer dem fra å ytre seg på andre måter. 
 
Vår tids selvskading i klimareligionens navn
De samme rike og sentralkontrollerte vestlige samfunn er der de siste tiårs spekulative og vitenskapelig udokumenterte klimaalarmisme har fått best grobunn hos sentrale politiske ledere. Vesten står nå derfor overfor en stadig mer omfattende naturmessig, økonomisk og vitenskapelig selvskadingsprosess basert på en fanatisk-patologisk klimaalarmisme i en rekke aktivistmiljøer som ser nytte av å tilslutte seg denne nye "religionen" - trass i at klimamodellene denne alarmismen lener seg på har vist stadig større sprik mot faktiske observasjoner i nesten 18 år nå. 

For å avklare enhver misforståelse om motivet bak denne artikkelen: Denne artikkelen skrives av en person som har vært dypt engasjert i årsaker og virkning rundt reelt miljøvern i flere tiår, men som nå ser med stadig større bekymring på ulike opportunistiske interessegrupper - faktisk med overnasjonale og institusjonelle støttespillere helt opp til FN-nivå - som de siste tiårene har fordreiet fokuset fra reelt miljøvern til ulike former for samfunnsskadelig og konsekvensbevisstløs klimaalarmisme - de dyrker "the coming of Thermageddon" og angriper blindt de som "fornekter" denne troen.

Nødvendig miljøvern blir stebarnsbehandlet i klimareligionens navn
Den ukvalifiserte overnasjonale/politiske støtten til disse alarmistiske klimapåstandene har samtidig tatt fokuset bort fra reelt og langt mer faglig dokumentert nødvendig MILJØvern der vi kjenner både problemene og de beste virkemidlene. Dette er en selvskading i seg selv, som gjør at folk harker og sykner vekk i klimasubsidierte dieselpartikler i Vestens byer fordi noen har klart å forkvakle vitenskapen til at hvis man ikke får ned de menneskelige CO2-utslippene vil verdens isbreer smelte og havet vil stige ukontrollert. Det vitenskapelige problemet for klimaalarmistene er imidlertid at en overveldende mengde studier har vist det motsatte av det som hevdes; nemlig at historiske temperaturøkninger kommer før CO2-økninger. Det pågår derfor en løpende tildekningsprosess av også dette faktum (i forlengelsen av det velkjente fraværet av global oppvarming de siste 18 år trass i ca. 10% økt CO2-nivå i samme periode).

Politikerne som har mistet gangsyn og forstand i alarmismens og opportunismens ekkokammer
Men ingen vitenskapelige innsigelser synes nå å kunne stoppe den malende selvdestruktive "klimakverna": Her i Norge er den siste sosiale selvskadingen politikernes forsøk på å vedta elektrifisering av Utsirahøyden. Som betyr at man lar være å bruke lokal gass som likevel er produsert, og i stedet må anlegge enormt kostbare (og miljø- og energiødende) strømkabler offshore, basert på skitten elkraft fra kontinentet. Altså et miljøregnskap i katastrofeklassen. Motiv: På denne måten får man redusert mengden CO2 sluppet ut i Norge, og politikerne har vist "ansvarlig og forutseende handlekraft". For man kan hevde - i all frekkhet - at dette er bra for "klimaet", ta inn enda flere klimaskattekroner, og trygt la miljøet skure; hvem tør vel å angripe slik en ansvarlig moral!?!?

Menneskelige drivhusgass-utslipp er neglisjerbare ifht. volumet av naturlig global karbonsirkulasjon
Striden står som kjent om hvorvidt de menneskelige CO2-utslippene er kritiske for klodens klimautvikling. Les: Vil varme opp kloden forbi et "tipping point", osv.
Men igjen, hva med MILJØET før vi går løs på disse helt udokumenterte "klima"-påstandene - der oppvarmingen på tross av 10% økning i CO2-innholdet fremdeles glimrer med sitt fravær i de siste 18 års faktiske observasjoner?!

Ekte miljøvernere går heller etter det man VET er skadelig og unødvendig å eksponere kloden for; de vet at fossile utslipp har en rekke MILJØ-skadelige virkninger og verst i tettbygde strøk med mye biltrafikk og (særlig) kullfyrt industri. Og de skarpeste, mest skolerte og mest uredde vet at IPCCs klimamodeller for alle praktiske formål er falsifiserte mht. drivhusgassers "klimapådriv". De vil derfor ønske å vende tilbake til et REELT MILJØVERN framfor å havne i en stadig mer forkastelig handlingssirkel rettet mot konstruerte og alarmiserte naturkulisser.

Er det mulig å korrigere politikernes selvskadende mantratenkning rundt "klima" og neglisjering av reelle miljøutfordringer?
Problemet for politikeres etikk og grådighetsbeherskelse er at store "klimaskatter" tuftet på (riktignok stadig mer fallerte) skremsler generert av en kynisk klikk i IPCC, er det beste fiskale skattepåfunnet de har sett siden andre verdenskrig. Og ikke bare det, til forskjell fra andre skatter de finner å måtte pålegge samfunnet, så kan "klimaskatter" faktisk gi dem honnør for å være "forutseende" og "ansvarlige".

Men vi må likevel spørre: Er der noen politiker som forstår såpass av tall og fysikk at klimaalarmismens useriøse plattform kan forklares for dem, og hvor lite menneskelige utslipp utgjør av den totale globale karbonsirkulasjonen og dermed hvor meningsløse påstandene om "klimaendringer" er i dette bildet? Her er fakta:

Med dagens innhold av CO2 i atmosfæren på ca. 390 ppm, utgjør de såkalte menneskeskapte (fossile) utslippene ca. 1 % av det totale atmosfæreinnholdet av CO2, dvs. mindre enn 4 ppm. De naturlige variasjonene av atmosfærens CO2-innhold har selv i kortere historiske perspektiver variert titalls ganger mer enn disse ubetydelige 4 ppm gjennom vulkanutslipp, skogbranner og andre naturlige prosesser, samt den store endringen i havenes evne til å ta opp CO2 i hhv. kaldere og varmere faser. Les: Når vi etter alle solemerker nå er på vei inn en ny kjøligere 30-års periode fram til midten av 2030-tallet, vil havet begynne å ta opp mye mer CO2 enn i dagens temperaturregime - slik at vi høyst sannsynlig vil se et fall i atmosfærisk CO2 etter hvert!

Dette er empiriske forhold som i tidens fylde vil bidra til en enda grundigere falsifisering av IPCCs allerede ryggende klimamodeller med en foreløpig halvering av CO2-sensitiviteten siden Michael Mann produserte sin beryktede klimakølle og alarmisme om verdens undergang før 2100 til FNs 2001-rapport (i 2007-rapporten hadde de taktisk nok parkert kølla i en fotnote på en diskret plass i rapporten).

Når klimaalarmistene nå, fortsatt med kunstig forcing/pådriv- og tilbakestrålingsforsterkede klimamodeller som argument - og som følgelig svikter stadig mer mot observasjonsdata for hvert år som går - mener å se en framtidig global katastrofe på dette grunnlag, så er det ikke lenger vitenskap, men at man er blitt patologisk og ikke vitenskapelig overbevist om sannheten i et helt uvitenskapelig trosregime.

De tre interessegruppene som vegeterer mest, og mest skammelig, på dette - og leverer stadig ny mat til sosiale selvskadingsprosesser i klimaets navn, er:

a) Opportunistiske forskere og forskningsinstitusjoner som også driver aktiv utestenging av faglig opposisjonelle;
i de stadig mer privatfinansierte vestlige forskningsstrukturene basert på nye former for markedskrav til "performance" er disse aktørene stadig mer hvileløst på jakt etter mer midler og status. Og som vi har sett siden 1980-tallet nå: Et system der de mest uansvarlige og uetiske oppnår stadig mer lukrative oppgaver og oppmerksomhet rundt seg dess mer alarmisme de klarer å produsere.

Og verre: Gjennom institusjonell IPCC-makt er de mest sentrale alarmistene i noen få utvalgte institutter (jfr. Climategate-avsløringene) gitt anledning til kontroll og misbruk av fagfellevurdering og publiseringskanaler som har påført det vitenskapelige samfunn store etiske troverdighetsskader som det kan ta en hel forskningsgenerasjon å rydde opp i. Les: ærlige og redelige og høyt kvalifiserte forskere som tar til motmæle mot AGW/CO2-religionen søkes marginalisert, latterliggjort og utestengt i alle mulige henseende.

De fleste som fremdeles tør å ta til motmæle er gamle forskningsnestorer i "emeritus-klassen", dvs. de som ikke er redde for å miste en framtidig karriere om de sier fra. Alle har vel merket seg hva som skjedde av angrep mot den tidligere "IPCC-konformisten" Bengtsson da han røpet en viss kritikk mot IPCC-trosregimet og ville samarbeide med en IPCC-kritisk gruppering: Iht. til egne utsagn følte den gamle mannen seg truet på livet....

På DNM kommenterte Carl Wilhelm Leo etter at Rasmus Benestad forsøkte seg på nok en skitten avsporing av hva Bengtsson faktisk ble utsatt for da han stilte seg kritisk til IPCC: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread301485/#post_301485

sitat Leo:

En sikker indikator er Wikipedia, hvor Lennart
 Bengtssons biografi har levd en rolig tilværelse
 med siste redigering for ca. 1 år siden (23.mai
 2013).

Men når Lennart Bengtsson velger å ta avstand fra
 iPCC , så ser vi et utall av korreksjoner , noen er
 strøket igjen , i perioden 20/4-2014 til i dag
 19/5-2014.

Og aktivistene vil nok fortsette å herje med profilen
 til mannen inntil de er fornøyd med sitt virke og
 hvordan han skal ta seg ut på Wikipedia.

Folk som står opp mot IPCC skal ta seg dårlig ut
 på Wikipedia - og her er man jamen som vanlig meget
 påpasselig og raskt ute.

Her er Wikipedias egen journal over kosmetiske inngrep:

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lennart_Bengtsson&action=history

Som vi ser er negative ting om Lennart Bengtsson allerede
 på plass i biografien - men arbeidsmetoden innen denne
 profesjonen burde etterhvert få det til å demre for
 noen.
 Dreier dette seg om vitenskap ? Dreier det seg om forskning ?
 Hvorfor er profilen/biografien i Wikipedia sentral fordi noen har tatt avstand fra FN og dets Klimapanel. Er det noe vi ikke forstår ved klimaforskningen slik den praktiseres i dag ?


b) Markeringskåte maktpolitikere;
som gjennom store overnasjonale og koordinerte strategier legger opp til skattleggingsprogrammer, kvotehandel og kveling av antatt "klimafiendtlige" næringer kan framstå som store, visjonære, framtidsrettede og ansvarlige "klimavernere" og samfunnsbyggere. Selv om det meste de har funnet på av "klimavern" er beviselig miljøskadelige grep som i tillegg har generert et klart udemokratisk "klimabørs" kvotehandelsystem uten miljømessig mening og forstand.   

c) Alarmismeindustrien generelt;
presse/media, ulike typer aktivistiske miljøorganisasjoner som lever av oppstyr som genererer midler til dem, og som tilslutter seg alle strømninger som gir penger i kassa. Og den bevisstløse delen av bloggriket, som har patologisk tilfredsstillelse av å føle at de er på lag med storinternasjonal og viktig "tenkning". Det er her de verste spyttklysene deles ut til kritiske røster, og her gjør man ingen forskjell om det er en av landets største vitenskapsautoriteter man æreskjeller - patologisk alarmisme er som kjent hevet over rasjonalitet og vitenskapelig bevisførsel.

Finner vi tall på hvor mye kapital klimaindustrien sirkulerer - og hvor store uforståtte samfunnstap man skaper?
Den 6. juni viste Jon Hustad i avisen Dag og Tid hvor ille det har gått med EUs klimapolitikk og gir eksempler på hva galskapen koster; http://www.dagogtid.no/den-mislukka-klimapolitikken/

Her skriver Hustad bl.a. at:
"The Copenhagen Consensus Center som er grunnlagt av Bjørn Lomborg, konkluderer med at 97 prosent av alle peng­ane som EU brukar på å få ned klimautsleppa, er bortkasta. Talet kan vera for høgt, kven veit, men det som vert stadig meir klårt, er at noko har gått gale, svært gale. Etter at EU vedtok klimapolitikken sin, og Merkel la ned atomkraftverka og satsa på den grøne vendinga, har verdien av Europas kraftselskap gått ned med 500 milliardar euro. Etter at vi her heime byrja med grøne sertifikat, har verdien av vasskraftselskapa våre gått ned med 100 milliardar kroner. Det tyder i sin tur til lægre pensjon og lægre løningar for europearar flest, i tillegg kjem skattebøra som må opp for å betala subsidiane."

Og hvor mye penger er det EU må legge ut for å oppnå sine siste selvpålagte klimamål (og dersom man forutsetter at IPCC faktisk har rett i sine siste sensitivitetsestimater)?

Hustad sier bl.a. dette:
"Om ein nyttar FNs klimapanels eigne modellar, viser dei at ein reduksjon av utsleppa i EU på 20 prosent berre reduserer den globale oppvarminga med 0,05 grader Celsius i 2100 og reduserer havstiginga med ni millimeter. Ein optimal politikk vil altso i dette hundreåret kosta EU 7000 milliardar euro, medan den rådande politikken der ulike tiltak slær kvarandre i hel, vil kosta 20.600 milliardar euro, og den framtidige innsparinga på klima­skadar globalt vil vera på 700 milliardar euro."

Jeg er redd for at (klimaskremselgenerert) "sosial selvskading" vil bli et begrep som vil vinne terreng i den vestlige verden de nærmeste årene?

 
   

Jostemikk:
Tele, det er flere viktige poenger du tar opp, jeg kommenterer bare et av dem, og det vil nødvendigvis bli i samme gata som de siste par årene har blitt min stamvei til det stedet galskapen finnes og kan angripes.

Men først en kommentar om naturvern, og en naiv Joste som trodde det var mulig å få hjelp av Bellona, Norges naturvernforbund, og miljøvernkontoret på fylkesmannens kontor. Dette var, har jeg skjønt i ettertid, starten på mitt ønske om å begynne å undersøke klimasaken, for det var noe som lå i bunnen av hver eneste sak jeg arbeidet med, og dette noe virket som en stor, udefinert miljøvernbremsekloss.

Jeg holdt på med naturforvaltning, og resultater og tanker den gang delte jeg med folk på et forum som forlengst har avgått med døden og endt opp på den uendelige cybergravplassen.

Temaet ble den gamle og nedlagte fabrikken i kommunen, den som hadde gitt omtrent hele bygda abeidsplasser og penger i et århundre. En person ringte meg og ba om å få være anonym utad, men håpet at jeg skulle orke ta på meg belastningen med å kontakte myndighetene angående et alvorlig forurensningsproblem. Forurensningen besto i flere fat med kjemikalier som eieren av fabrikken i all "hemmelighet" hadde gravd ned på fabrikkområdet for et par-tre tiår siden. Mannen fortalte meg hvor de var gravet ned, og lovet meg å bli med for påvisning i all stillhet hvis dette ble nødvendig.

Jeg begynte å undersøke saken, og først på agendaen var en telefon til kommunen for å sjekke eierforholdene. Det viste seg at det var etablert et eget selskap for "bygdeutvikling", og de eide fabrikktomta, og hadde planer om boligutbygging der. Eierne av selskapet var herr og herr krøsus og altmuligmenn i rådmannskap og bygdas forretningsliv. Jeg forsøkte kontakte dem via det eneste telefonnummeret den ene av karene var registrert med, men dette viste seg å være fåfengt, for det var et nummer til et tidligere selskap som forlengst hadde forsvunnet fra alle lister.

Derfor ringte jeg fylkesmannen, forklarte hva saken gjaldt, og spurte om de hadde noen opplysninger om saken de ville dele med meg. Jeg ble da fortalt at mulig forurensning ble ansett som et reellt problem etter tidligere opplysninger/bekymringsmeldinger, og at det derfor var gjort klinkende klart overfor de nye eierne at hele tomta måtte saneres før ny utbyggingstillatelse ville bli gitt, og at kostnadsoverslaget for denne prosessen var i størrelsesorden 40-70 millioner.

Jeg spurte om fylkesmannen kunne sende folk til bygda, slik at jeg kunne møte dem og vise dem hvor kjemikalietønnene var nedgravd. Svaret var at det ikke var slik de arbeidet, men jeg fikk en forsikring om at jeg ville bli kontaktet, for slik var loven etter at jeg hadde kontaktet dem om noe så spesifikt. Det ville heller aldri bli gitt rivnings- eller byggingstillatelse på fabrikktomta før en befaring med meg var gjennomført. Jeg sa at dette ikke holdt, for giften var begravd tett ved hovedvassdraget i kommunen, og at det bare ville være ren flaks om det ikke allerede lakk kjemikalier ut i elva og grunnvannet. Fylkesmannen kunne ikke hjelpe meg med dette, for de hadde visse regler å følge, og vedtak skulle fattes. Dessuten var det ferietid, med dertil hørende lav bemanning. Jeg ble dog nok en gang lovet at de ville kontakte meg så snart som mulig.

Etter å ha møtt denne fylkeskommunale veggen, ringte jeg Bellonas hovedkontor og fikk snakke med en jeg mener huske het Gullowsen. Han sa med interesseløs stemme, - Hvorfor skal vi hjelpe deg med dette? Minner om giftfat og Bellona på NRK som jeg hadde, spurte jeg ham om han fleipet? Neida, han fleipet ikke. Bellona hadde altfor mye annet viktig arbeide å konsentrere seg om, så denne saken var de fullstendig uinteresserte i.

Neste telefon gikk til Norges naturvernforbund, og jeg presenterte både meg selv og saken. Beskjeden var klar, de var ikke interessert i slike saker, men kanskje jeg burde henvende meg til fylkesmannen, eller kanskje ta en telefon til Bellona?

Deretter gikk det et par-tre år, og jeg hørte aldri noe fra fylkesmannen. Det neste som skjedde var at tomta ble utbygd i stor stil, fullstendig uten sanering, og aldeles uten at noen som helst fikk uttale seg om noen forurensningsbomber på området.

Dette skjedde omtrent i samme periode som forsvaret etablerte seg i bygda, og lederen for Forsvarsbygg Øst ble daglig leder i bygdas eneste entrepenørselskap, mens eieren av det nevnte entrepenørselskap, ble ny daglig leder i Forsvarsbygg Øst.

Den nybygde boligmassen var beregnet på forsvarsansatte.

Tele, det alt i det norske samfunnet dreier seg om, er rå korrupsjon fra bunn til topp, der toppene som vanlig skummer det meste av fløten. Det er ikke miljø- og naturvernhindringer vi må angripe, vi må angripe det politiske systemet.


--- Sitat fra: Telehiv på Juni 14, 2014, 17:00:26 pm ---Nødvendig miljøvern blir stebarnsbehandlet i klimareligionens navn
Den ukvalifiserte overnasjonale/politiske støtten til disse alarmistiske klimapåstandene har samtidig tatt fokuset bort fra reelt og langt mer faglig dokumentert nødvendig MILJØvern der vi kjenner både problemene og de beste virkemidlene. Dette er en selvskading i seg selv, som gjør at folk harker og sykner vekk i klimasubsidierte dieselpartikler i Vestens byer fordi noen har klart å forkvakle vitenskapen til at hvis man ikke får ned de menneskelige CO2-utslippene vil verdens isbreer smelte.
--- Slutt sitat ---

Har du hørt om Agenda 21?

Telehiv:
Joste, alle,

jo, Agenda 21 er en del av dette, men jeg prøver å fange hele den (særlig) vestlige verdens maktdynamikk gjennom de siste tusen års imperiebygginger, der man i essens har bygd institusjoner rundt rent maktlegitimerende ideologier, som ofte har vært vanskelige å skille fra religiøse legitimeringsystemer. Jfr. middeladerens altomfattende kirke-stat system der den ene part legitimerte den andre; den verdslige makt kunne inndrive sine skatter gjennom å koble dem mot Guds vilje, og kirken - selve Guds sendemenn på jorden i de flotte katedralene som i seg selv nærmest beviste Guds eksistens (slik IPCCs imponerende institusjonelle eksistens beviser klimakrisen for naive aktivister) - kunne bygge seg opp til den største kapital- og jordeier gjennom verdslig, militær støtte.

Disse usunne føydale og "middelalderske" maktforholdene kulminerte ikke uventet i en omfattende sosial selvskading - et ragnarok av tortur, ild og brann og inndriving av enorme kapitalmengder gjennom avlatsbrev ("støvskatter" var en variant, ikke ulikt dagens klimaskatter), der man i en akselererende grådighetsprosess solgte stadig flere avlatsbrev og brente og torturerte stadig flere opposisjonelle på bålet. Uten sammenligning for øvrig, dette sender ubehagelige assosiasjoner til dagens klimabørser, kvotehandel og tilhørende utstøting av klimakjettere som tenker selv om hva som er vitenskapelig sannhet.

Jeg nevnte prosessene som straks ble satt i gang mot Bengtsson da denne ruvende nestor viste tegn til tvil og la opp til et faglig samarbeid med "fienden".

Nå har enda en Tetzel* under "klimamakta" slått til; ved at IPS akkurat har funnet å måtte fjerne enda en brysom professor:

Prof. Caleb Rossiter skriver om sin egen øyeblikkelige avsettelse fra fellowship'et sitt:

"Just two days after I published a piece in the Wall Street Journal calling for Africa to be allowed the ‘all of the above’ energy strategy we have in the U.S., the Institute for Policy Studies (IPS) terminated my 23-year relationship with them…because my analysis and theirs ‘diverge."

Link: http://wattsupwiththat.com/2014/06/12/professors-fellowship-terminated-for-speaking-out-on-global-warming-in-the-wall-street-journal/

*Tetzel: Inkvisisjonens Al Gore, pengeskaffer og ideologibygger
Johann Tetzel; født ca. 1465 i Pirna ved Dresden i Tyskland, død 11. august 1519 i Leipzig, tysk dominikaner, inkvisitor, avlatspredikant. Fra 1509 var han blitt inkvisitor for både Polen (etter anbefaling fra den polske provinsial Johannes Advocati) og for Sachsen. I 1516 ble han subkommissær i bispedømmet Meissen (Meißen) for avlaten som var blitt utskrevet til støtte for byggingen av Peterskirken i Roma.


 

 

seoto:

--- Sitat fra: Telehiv på Juni 15, 2014, 11:50:53 am ---Nå har enda en Tetzel* under "klimamakta" slått til; ved at IPS akkurat har funnet å måtte fjerne enda en brysom professor:

Prof. Caleb Rossiter skriver om sin egen øyeblikkelige avsettelse fra fellowship'et sitt:

"Just two days after I published a piece in the Wall Street Journal calling for Africa to be allowed the ‘all of the above’ energy strategy we have in the U.S., the Institute for Policy Studies (IPS) terminated my 23-year relationship with them…because my analysis and theirs ‘diverge."

--- Slutt sitat ---

I den første linjen som er sitert, skriver du "klimamakta". Hva med en definisjon av hva "klimamakta" er?

Så nevner du Rossiter, som nå har fått føle "klimamaktas"(?) øks. Jeg tror Rossiter har irritert mektige mennesker i USA svært lenge, og at dette ble dråpen som fikk det til å renne over for dem. Rossiter er et menneske som er motstander av krig og imperialismem og tydeligvis enhver form for undertrykkelse av mennesker. På sin hjemmeside skriver han:

"To be an American against U.S. wars and aid to repressive regimes, you must be against the American empire, because that is where the impulse for war and aid come from. To be against the American empire, you must be against American exceptionalism, because that is where the impulse for empire comes from. War is the symptom, empire is the disease, and exceptionalism is the cause."

Rossiter har også en egen blogg om "Climate Change" der han 13. mai 2013 skrev:


--- Sitat ---May 13, 2013: My Last Piece on "Climate Change": The Debate is finally over on "Global Warming -- Because Nobody will Debate."

I am deserting from the Climate War.  I will never write another climate article or give another climate talk, and I’ll bite my tongue and say oooooooooooom when I hear or see the sort of exaggerations and certainties about the dangers of heat-trapping gasses that tend to make my blood boil at their absurdity.  For a decade I’ve been a busy soldier for the scientific method, and hence a “skeptic” to climate alarmism.  I’ve said all I think and know about this repetitive, unresolveable topic.  I’ll save hundreds of hours a year for other pursuits!

This is not like my pledge to my wife after a marathon that “I’ll never do another one.”  This is real.  There is simply too little room for true debate, because the policy space is dominated by people who approach this issue not like scholars weighing evidence, but like lawyers inflaming a jury with suspect data and illogical and emotional arguments.   

The believers in human–induced catastrophic climate change, strongly represented among the liberal and radical left of American and international politics, have won the mainstream media and government battle for the conventional wisdom, but lost the war for policy change.  None of the governmental and few of the institutional and individual actors who claim to fear climate change will take real steps to reduce their use of energy, choosing instead to put on phony shows of “green-ness” and carbon-trading shell games.  So it’s over, on both fronts.
--- Slutt sitat ---

Rossiter driver også denne siden:
AEMP Home of the American Exceptionalism Media Project

Jeg antar at universitetet han jobbet ved følte stor glede over å kvitte seg med ham. Makta liker ikke opposisjon ;)

Det er flere opplysninger på den første siden jeg linket til, hans hjemmeside.

Telehiv:
seoto,
først takk for henvisningene til Rossiter, som mange sikkert ikke kjente så mye til før han ble fjernet fra sitt fellowship.

Så til ditt spørsmål om en definisjon av "klimamakta":

VIKTIG: Alle aktørene som nå vegeterer på "klimakrisen" og bygger maktallianser på det globalt, nasjonalt og regionalt, er etter hvert blitt en slik osmotisk parasitt i all internasjonal institusjonsbygging (les: ingenting kan gjøres og ingenting besluttes lenger uten at man først sammenstiller det med "klima"-mantraet) at det ikke lenger er formålstjenlig å prøve å avgrense spillerommet for "klimamakta" - det er nå trolig mer fruktbart å prøve å spore de få maktpolitiske institusjonene som ikke er gjennomsyret av dette herskeprinsippet.

Som et lite eksempel på hvor mange kannestøpere som nå surrer rundt klima-honningkrukka og hvor umulig det er å komme rundt dette blekksprutaktige tros- og kontrollregimet, kan jeg f.eks. introdusere dere for en europeisk allianse av et omfang de færreste trolig er kjent med:

CAN-Europe

Today, CAN-Europe has more than 120 member organisations in more than 25 European countries. The wider and better informed group we are, the stronger our voice!

CAN-Europe Membership is open to non-governmental/community based non-profit organisations, situated in Europe, which have an interest in the promotion of sustainable development and are active in, or have a focus on, climate change issues.
 

11.11.11 (11.11.11) BELGIUM
92 - Gruppen (92 Group) DENMARK
AirClim - Air pollution and Climate Secretariat  SWEDEN
Alliance Sud (Swiss Alliance of Development Organisations) SWITZERLAND
Amigos de la Tierra Espana (Friends of the Earth Spain) SPAIN
ASTM - Action Solidarité Tiers Monde (Third World Solidarity) LUXEMBOURG
BBL - Bond Beter Leefmilieu (Union for a Better Environment) BELGIUM
Both ENDS NETHERLANDS
Brot für die Welt (Bread for the World) GERMANY
BUND - Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Friends of the Earth Germany) GERMANY
CAFOD UNITED KINGDOM
Campaign against Climate Change UK UNITED KINGDOM
CARE Denmark DENMARK
CDE - Centrum pro dopravu a energetiku / Center for Transport and Energy CZECH REPUBLIC
Christian Aid UK UNITED KINGDOM
CIDSE - Cooperation for Developpement and Solidarity  EU
CIWF - Compassion in World Farming UNITED KINGDOM
Client Earth UNITED KINGDOM
Climate Analytics GERMANY
CNCD-11.11.11 Centre National de Cooperation au Developpement ( National Centre for Cooperation and Development) BELGIUM
Concerned Citizens against Climate Change NETHERLANDS
DCA - Folkekirkens Nødhjælp (DanChurch Aid) DENMARK
DCG - Drylands Coordination NORWAY
Det Økologiske Råd (Danish Ecological Council) DENMARK
DF - Utviklingsfondet (The Development Fund) NORWAY
DKM -Doğa Koruma Merkezi TURKEY
DNR - Deutscher Naturschutzring (German League for Nature and Environment) GERMANY
DVI - Darnaus Vystymo Iniciatyvos (Sustainable Development Initiatives) LITHUANIA
E3G - Third Generation Environmentalism UNITED KINGDOM
Earthwatch (Friends of the Earth Ireland) IRELAND
Ecologic Institute - An International Think Tank for Environment and Development GERMANY
Eco Union SPAIN
EIA - Environmental Investigation Agency UNITED KINGDOM
Energetikayi ev shrdghaka mighavairi khohrdatvakan hasarakakan kazmakerputyun / Ecoteam ARMENIA
FANC - Suomen Luonnonsuojelulitto (Finnish Association for Nature Conservation) FINLAND
FIELD - Foundation for International Environmental Law UNITED KINGDOM
Finn Church Aid - Act Alliance (FCA) FINLAND
Fokus drustvo za sonaraven razvoj (Focus Association for Sustainable Development) SLOVENIA
ForUM - Forum for utvikling og miljø (ForUM for development and environment) NORWAY
Framtiden i våre hender (Future in our Hands) NORWAY
Friends of the Earth - England, Wales and Northern Ireland UNITED KINGDOM
Friends of the Earth Europe  EU
Germanwatch  GERMANY
Global 2000 - (Friends of the Earth Austria) AUSTRIA
Glopolis (Prague Global Policy Institute) CZECH REPUBLIC
Greenpeace CEE CEE
Greenpeace European Unit  EU
Greenpeace Greece GREECE
Greenpeace Luxembourg LUXEMBOURG
Greenpeace Spain SPAIN
Greenpeace-UK UNITED KINGDOM
GRIAN - Greenhouse Ireland Action Network IRELAND
Helio International FRANCE
HIVOS - Humanist Institute for Development Cooperation NETHERLANDS
IEEP - Institute for Environmental Policy, London UNITED KINGDOM
IEW - Inter-Environnement Wallonie BELGIUM
INCA - Iceland Nature Conservation Association ICELAND
IndyAct Austria - The League of Independent Activists AUSTRIA
KEPA - The Service Center for Development Cooperation FINLAND
Klima Allianz Deutschland (Climate Alliance Germany) GERMANY
Klima Bündnis - Climate Alliance of European Cities with Indigenous Rainforest Peoples GERMANY
Legambiente ITALY
Levego Munkacsoport - The Clean Air Action Group HUNGARY
LIFE e.V.(Women develop Eco-Techniques)  GERMANY
Luonto-Liitto r.y. / The Finnish Nature League FINLAND
Maan ystävät (Friends of the Earth Finland)  FINLAND
MECO - Mouvement Ecologique Luxembourg (Friends of the Earth Luxembourg) LUXEMBOURG
MEDSOS - MEDITERRANEAN SOS Network GREECE
Misereor GERMANY
NABU (Birdlife) - Naturschutzbund (German Union for Nature Conservation) GERMANY
Náttúruverndarsamtök Íslands - Iceland Nature Conservation Association ICELAND
Natur og Ungdom (Young Friends of the Earth Norway)  NORWAY
Nature Code  AUSTRIA
Nature Trust Malta  MALTA
Natuurpunt BELGIUM
Natuur en Milieu NETHERLANDS
NCA - Norwegian Church Aid NORWAY
NOE21 - New Orientation for the Economy in the 21st century SWITZERLAND
Norges Naturvernforbund - Norwegian Society for the Conservation of Nature (Friends of the Earth Norway) NORWAY
OCP- Oxford Climate Policy UNITED KINGDOM
Öeko Institut – Institute for Applied Ecology GERMANY
Oro Verde - Die Tropfenwaldstiftung GERMANY
OVE - Vedvarende Energie (The Danish Organization for Renewable Energy) DENMARK
Oxfam International UNITED KINGDOM
Practical Action UNITED KINGDOM
Pro Natura (Friends of the Earth Switzerland) SWITZERLAND
Progressio UNITED KINGDOM
QUERCUS - National Association for Nature Conservation PORTUGAL
RACRO - Reteaua de Actiune pentru Clima (CAN Romania) ROMANIA
Redd Barna (Save The Children Norway) NORWAY
RAC France - Réseau Action Climat France (Climat Action Network France) FRANCE
Regnskogfondet (Rainforest Foundation Norway) NORWAY
RSPB - Royal Society for the Protection of Birds UNITED KINGDOM
Sandbag UNITED KINGDOM
Save The Children UK UNITED KINGDOM
Seas at Risk BELGIUM
Sinkswatch UNITED KINGDOM
Stamp out Poverty UNITED KINGDOM
Stichting ETC NETHERLANDS
SEO - Sociedad Española de Ornitología (Spanish Ornithological Society) SPAIN
SSNC - Svenska Naturskyddsföreningen (Swedish Society for Nature Conservation) SWEDEN
Svenska Kyrkan (Church of Sweden - Christian Aid) SWEDEN
Tearfund  UNITED KINGDOM
TEMA - Turkish Foundation for Combating Soil Erosion TURKEY
Transparency International GERMANY
Trocaire IRELAND
UK Youth Climate Coalition UNITED KINGDOM
VERTIC UNITED KINGDOM
Verdens Skove (Forests of the World - ex Nepenthes) DENMARK
WECF - Women in Europe for a Common Future GERMANY
WEED- World Economy, Ecology and Development GERMANY
Welthungerhilfe GERMANY
WFC - World Future Council GERMANY
World Council of Churches SWITZERLAND
The World Society for the Protection of Animals UNITED KINGDOM
Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy GERMANY
WWF Belgium BELGIUM
WWF Denmark DENMARK
WWF Europe Policy Office EU
WWF Finland FINLAND
WWF France FRANCE
WWF Germany GERMANY
WWF Italy ITALY
WWF Netherlands NETHERLANDS
WWF Poland POLAND
WWF Sweden SWEDEN
WWF Switzerland SWITZERLAND
WWF Turkey TURKEY
WWF UK UNITED KINGDOM
Za Zemiata BULGARIA

Gå inn på nettsidene deres, se hvem de er, hvordan de har infiltrert alle typer beslutningsorganer, og bli sjokkert over hvilke ressurser som driver sin klimaindustri og klimamakt bare her!

- Og tenk så over hvordan virkeligheten for reelt miljøvennlige energipolitiske beslutninger vil bli i tiårene framover hvis denne utviklingen får akselerere videre (jfr. Jon Hustads tidligere nevnte påvisning i Dag og Tid hva disse klyngemaktene allerede har påført EU-systemet av meningsløs og finansødeleggende "klimapolitikk").   

Link: http://www.climnet.org/about-us

Hvis jeg får anledning skal jeg på et senere tidspunkt prøve å modellere en hierarkisk maktstruktur for hhv. disse former og nivåer:

- overnasjonal/offentlig (politikerdrevet/skattemotivert) klimamakt
- overnasjonal/privat (profittdrevet) klimamakt

- nasjonal/offentlig (politikerdrevet/skattemotivert) klimamakt
- nasjonal/privat (profittdrevet) klimamakt

- kommersielle overnasjonale klimaprofitører (eg. korrupte allianser mellom politikere og internasjonalt næringsliv inkl. kvotehandel og klimabørser og andre overordnede kapitalforflytninger fra skatteyterne over til kapitalinstitusjonene)
- kommersielle nasjonale klimaprofitører (eg. korrupte allianser mellom politikere og næringsliv inkl. korrupte ressursallokeringer kamuflert som "klimaforetak")

- overnasjonale aktivistorganisasjoner og deres koblinger med overnasjonale politiske og kommersielle aktører 
- nasjonale forgreninger og korrupte koblinger med nasjonale ressursallokeringer og støtteordninger

- osv.

 

 

Navigering

[0] Oversikt

[#] Neste side

Skift til full visning