Skrevet av Emne: CICERO/Bjerknes/Met sliter: «Mytene» sannere enn AGW/CO2-hypotesen  (Lest 3619 ganger)

Utlogget Telehiv

 • Seniormedlem
 • ****
 • Innlegg: 1785
CICERO/Bjerknes/Met prøver å bortforklare at det de kaller skeptikerskapte «myter» faktisk blir stadig sannere/verifiserte, mens AGW/CO2-hypotesen falsifiseres punkt for punkt.

Bjerknessenteret for klimaforskning, CICERO Senter for klimaforskning og met.no tok i 2008 med vanlig skråsikkerhet på seg ansvaret for å vise hvor feil alle kritikere tar om deres AGW/CO2-hypotese. De har samordnet all sin faglige tyngde «for å rydde opp i noen av disse mytene og misforståelsene om klima». Dette forsøket på et vitenskapelig "forklaringsbyggverk" er imidlertid nå et sørgelig skue: 

La oss f.eks. se på hvordan de forklarer det stadig økende gapet mellom alarmistiske klimamodeller og faktiske observasjoner i den virkelige verden:

Første vitenskapelige svakhetspunkt:
Klimaalarmismen er ensidig basert på en uverifisert CO2-hypotese programmert inn i klimamodeller, der man f.eks. ikke troverdig klarer å forklare de siste 15 års manglende samsvar med observasjoner i den virkelige verden

Andre vitenskapelige svakhetspunkt:
Notorisk uvilje mot å åpne for alternative forståelsesmåter når empiriske observasjoner i praksis allerede har falsifisert helt sentrale forutsetninger i hypotesen.

Karakteristisk skjebne for en slik holdning blir da typisk:

1. Svært forutsigbare bortforklaringer:
Alt ender med å bære havre til en enkelt død hest (les: redde AGW/CO2-hypotesen fra totalt havari koste hva det koste vil), og det blir derfor stadig lettere for omverdenen å se at det er nettopp det som skjer nå

2. En vitenskapelig «dødens posisjon»:
Når en hypotese feiler og man ikke vil innrømme det, tvinges man til pseudovitenskapelige bortforklaringer som uvegerlig vil bli plukket ned når kritikken sprenger rammene for den (foreløpige) institusjonelle beskyttelsesmakt

En grundig gjennomgang av dette klimaalarmistiske triumviratets argumentasjon og imøtegåelse av skeptiske «myter» viser at dette allerede er hovedmønsteret, en desperat avhengighet av at modelleringene av CO2-hypotesen manifesterer seg som forventet i den virkelige verden over tid.

Men det er jo ikke det som skjer! Nå har den globale temperatur i stedet stått stille/sunket de siste 15 år. Alle de dramatiserte og påståtte «følge-katastrofene» er derfor så langt bare en udokumentert og spekulativ ekstrapolasjon som a) kan bli et konsekvensbilde dersom b) CAGW/CO2-hypotesen faktisk viser seg faglig riktig.

Men: Problemet for disse klimaalarmistene er kort sagt at stadig flere empiriske observasjoner – inkludert den senere tids tvungne innrømmelser av sterkt overdreven klimasensitivitet i modellene – nå truer med å falsifisere hele teorifundamentet og derav også de tilhørende klimamodellprediksjonene.

Noen av de mest tragikomiske bortforklaringene vi ser fra disse hold blir jo da selvsagt når man skal ro seg bort fra uteblitte oppvarminger i historiske perioder med mer CO2 enn idag, så vel som varme (førindustrielle) perioder med lavt CO2-innhold.

Den observante leser vil da finne ut at disse fysikk-teoretiske kvakksalverne f.eks. nå synes tvungne til å operere med egne effekter av «menneskeskapt» CO2 i forhold til «naturlig» CO2 i sine forklaringer!. For å eksemplifisere det jeg sier her, må jeg foregripe litt av argumentasjonen som kommer igjen lenger nede i artikkelen: En dyktig fysiker vil jo straks se galskapen i utsagn som dette (som alarmisttroikaens svar på påstått Myte 1 nedenfor at «De menneskeskapte utslippene av klimagasser som CO2 kan ikke forårsake noen global oppvarming da de er små i forhold til de naturlige utslippene»):

«De menneskeskapte utslippene av klimagasser er små sammenliknet med naturens egne kretsløp hvor blant annet havets opptak og utgassing av CO2, og plantenes fotosyntese og nedbrytning av organisk materiale inngår. Dette er ikke et argument mot en menneskelig påvirkning av klima. Menneskeskapte CO2-utslipp fører til en opphopning av CO2 i atmosfæren, og bidrar til å varme opp kloden på en selvforsterkende måte (dokumentasjon?!). Siden førindustriell tid har luftens innhold av CO2 økt med rundt 39 prosent, mens innholdet av metan har økt med rundt 151 prosent. Vi må mer enn 800.000 år tilbake for å finne like høyt innhold av klimagasser i atmosfæren (Å?!). Dette viser at de menneskeskapte utslippene av klimagasser langt overgår naturens evne til å ta opp disse gassene. Dagens økning av klimagasser i atmosfæren går 20 ganger raskere enn de raskeste av de observerte naturlige endringene.»

Men verden har de siste 15 år altså likevel ikke blitt varmere av mer CO2-innhold i atmosfæren. Dermed tvinges man til enda en «reparasjonsforklaring» i neste omgang:

«Det er likevel en misforståelse at jordens temperatur skal stige uavbrutt så lenge atmosfærens innhold av CO2 øker. Grunnen er at nettobidraget fra menneskeskapte utslipp – for et enkeltstående år – er relativt beskjedent. Vi snakker om noen hundredels grader. Men over lengre tid, fra ti til tjue år, dominerer drivhuseffekten over naturlig variabilitet.»

Men nå har det gått minst 15 år? Gjelder ikke fysikken lenger likevel?!
Som offer for en slik «hjemmesnekret» fysisk-teoretisk Catch-22 – med desperat etterflytting av gjerdestolper etter hvert som skansene faller - blir forsvarsposisjonen selvsagt også ekstremt forutsigbar:

3 sentrale bortforklaringer
Hver gang man ikke klarer å (bort)forklare hvorfor empiriske observasjoner i stadig større grad bryter med AGW/CO2-baserte modellprediksjoner, må man ty til disse tre hovedbortforklaringene:

1. "Bare-vent-og-se"-argumentet
Alle naturlige variasjoner som i en vanlig vitenskapelig prosess ville falsifisert CO2-hypotesen er i disse miljøene bare noe som «utsetter» den uavvendelige oppvarmingen (som i dette miljøet er udiskutabelt sant uansett motargumenter – den varslede oppvarmingen har "av ulike grunner ikke inntruffet ennå", og/eller blitt "avbrutt av årsaker som ikke svekker den opprinnelige AGW/CO2-hypotesen"). I min gjennomgang og kommentarer nedenfor kalles dette med et samlebegrep for «Bare-vent-og-se-argumentet».

2. "Tilbakeholding av falsifiserende forskningsfunn"
Et nytt forklaringsproblem oppstår imidlertid når forhold de kaller (feile) «myter» blir mer empirisk verifiserte enn deres egne hypoteser. Da kan man ikke avfeie med «bare-vent», da må slike forskningsfunn kveles og holdes borte fra neste IPCC-rapport og ellers ikke omtales som seriøs kritikk noen steder, slik som jeg tidligere har dokumentert i bøtter og spann bl.a. her:
Kritiske studier: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,571.msg8760.html#msg8760
Kritiske forskere: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,579.0.html
Samlebegrep: «Tilbakeholding av falsifiserende forskningsfunn».

3. "Ren bortforklaring uten faglige motargumenter".
Når man ikke vil ta korreks, og notorisk forsvarer den håpløst økende avstanden mellom modeller og den virkelige verden, vil mange av bortforklaringene for CO2-hypotesens feiling  mot empiriske observasjoner bli så hjelpeløse, søkte og åpenbart «hastverks-reparerende» at det burde være utenkelig for reelle forskere å i det hele tatt bringe sånt på bane. Samlebegrep: «Ren bortforklaring uten faglige motargumenter».
 

KRITISK GJENNOMGANG av CICERO/Bjerknes og Met sine «Myter om klima»
Bjerknessenteret for klimaforskning, CICERO Senter for klimaforskning og met.no har med vanlig skråsikkerhet altså tatt på seg ansvaret for å vise hvor feil alle kritikere tar om deres AGW/CO2-hypotese. Sluttproduktet, deres «Myter om klima» ble først publisert i 2008 og deretter flekkvis "reparert" etterhvert som argumenter har brutt uforsvarbart sammen. Under vignetten Klimafakta har CICERO publisert de nyere funn de ønsker å poengtere, og nye utvalgte "fakta" omkring de samme problemstillingene, der de tar for seg 17 påståtte «myter» på sine hjemmesider: http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=10961#1

Her er dagens oppsett:

1. De menneskeskapte utslippene av klimagasser som CO2 kan ikke forårsake noen global oppvarming da de er små i forhold til de naturlige utslippene.
2. Temperaturen har ikke økt de 10 siste årene. Betyr det at forskere som sier at vi har global oppvarming tar feil?
3. Forskerne kan ikke en gang fortelle oss hvordan været blir om en uke – hvordan kan de da fortelle oss hvordan det vil bli om hundre år?
4. I steinalderen var det enda varmere enn nå; så varmt at det vokste trær på Hardangervidden. Det tilsier at den globale oppvarmingen i dag har naturlige årsaker og ikke menneskeskapt.
5. Under tidligere klimaendringer kom temperaturøkningen først og CO2-økningen etterpå. Dette beviser vel at CO2 ikke er en årsak til klimaendringer, men snarere en konsekvens.
6. Det er økende solaktivitet som er grunnen til at temperaturen øker på jorden, ikke økende innhold av drivhusgasser i atmosfæren.
7. Et stort vulkanutbrudd kan stoppe den globale oppvarmingen.
8. Isen i Antarktis øker, stikk i strid med teorien om global oppvarming.
9. Påstanden om at havet stiger hviler på datamodeller som overhodet ikke stemmer med feltobservasjoner og målinger fra virkelighetens verden.
10. Dersom all isen på jorden smelter kan vi få en havnivåstigning på opp til 70 meter.
11. Klimagassene utgjør bare 0,04 prosent av atmosfæren og kan derfor ikke forårsake klimaproblemer.
12. Den globale oppvarmingen er sterkt overdrevet fordi termometrene er plassert i byer og i nærheten av flyplasser der svart asfalt og høye bygninger gjør at det blir spesielt varmt.
13. 99 prosent av atmosfæren består av vanndamp som gir en naturlig drivhuseffekt vi mennesker ikke kan gjøre noe med.
14. Økningen av luftens innhold av CO2 skyldes utgassing fra verdenshavene, ikke menneskeskapte utslipp.
15. Om CO2-konsentrasjonen i lufta blir for stor, vil havet løse problemet ved å ta opp mer CO2.
16. Flere anerkjente forskere har kommet til konklusjoner som er stikk i strid med konklusjonene til FNs klimapanel (IPCC).
17. FNs klimapanel (IPCC) er et politisk organ som skal bevise at det eksisterer menneskeskapte klimaendringer.

Jeg skal kommentere noen av de faglig verste utsagnene rundt dette:

1. De menneskeskapte utslippene av klimagasser som CO2 kan ikke forårsake noen global oppvarming da de er små i forhold til de naturlige utslippene.
Delvis kommentert ovenfor. Her hevdes f.eks. at «menneskeskapte CO2-utslipp fører til en opphopning av CO2 i atmosfæren, og bidrar til å varme opp kloden på en selvforsterkende måte».

Diagnose: «Tilbakeholding av falsifiserende forskningsfunn» som sterkt imøtegår påstandene om bl.a. «selvforsterking» (som alarmistene har måttet koke opp for å kompensere for stadig lavere CO2-sensitivitet).

2. Temperaturen har ikke økt de 10 siste årene. Betyr det at forskere som sier at vi har global oppvarming tar feil?
Også litt kommentert foran.
Typisk for forklaringen her:
«Rekordåret 1998 var spesielt varmt, blant annet grunnet et meget varmt Stillehav. I dag virker blant annet et kaldt Stillehav og lav solflekkaktivitet kjølende. Det er derfor ikke overraskende at jordens temperatur ikke har steget etter 1998. Likevel, 12 av de 13 varmeste årene siden globale målinger av lufttemperatur startet i 1850 er kommet de siste 13 år.»Dette er bl.a. rent tendensiøst misbruk av data, underslag av bl.a. de varme 1930-årene, osv.

Diagnose: «Tilbakeholding av falsifiserende forskningsfunn».

3. Forskerne kan ikke en gang fortelle oss hvordan været blir om en uke – hvordan kan de da fortelle oss hvordan det vil bli om hundre år?
Utdrag av svar:
«Slik er det også med klimaet. Med økende innhold av klimagasser i atmosfæren vet vi at mer og mer varme blir fanget i atmosfæren, i havet og på landjorden. Følgelig stiger jordens temperatur. Og med stigende temperatur blir det også endringer i nedbørsmønstrene, vindene og havstrømmene, for å nevne noen eksempler.»

Diagnose: En kombinasjon av «Tilbakeholding av falsifiserende forskningsfunn» og «Bare-vent-og-se-argumentet»: Man har intet vitenskapelig grunnlag for å hevde noe av dette.

4. I steinalderen var det enda varmere enn nå; så varmt at det vokste trær på Hardangervidden. Det tilsier at den globale oppvarmingen i dag har naturlige årsaker og ikke menneskeskapt.
Svar: «Det er riktig at det i steinalderen, for 8000-6000 år siden, var høye temperaturer i Norge og i nordlige områder, og trolig høyere temperatur enn den vi har i dag….Hovedgrunnen til oppvarmingen siden 1950-tallet er økende innhold av drivhusgasser i atmosfæren grunnet forbrenning av kull, olje og gass (ca. 80 prosent) og endring i bruken av land (ca. 20 prosent). Ingen andre kjente faktorer kan forklare denne oppvarmingen.
Den globale oppvarmingen vi opplever nå skiller seg også ut fra tidligere tider ved at den er nettopp global, som gir høyere temperaturer både i tropene og på høyere breddegrader. Dette samsvarer med det mønsteret vi forventer som resultat fra oppvarming grunnet økende innhold av klimagasser.»


Diagnose: En kombinasjon av rent tøv, «Tilbakeholding av falsifiserende forskningsfunn» , «Bare-vent-og-se-argumentet», og «Ren bortforklaring uten faglige motargumenter».

5. Under tidligere klimaendringer kom temperaturøkningen først og CO2-økningen etterpå. Dette beviser vel at CO2 ikke er en årsak til klimaendringer, men snarere en konsekvens.
Her tar jeg med hele svaret, for å vise hvordan man tvinges til å fossro i alle retninger, først problemet med at temperatur kommer før CO2 (som de ikke direkte tør å lyve om lenger):
«Det er rett at under istidene endret temperaturen seg ca. 600 år før CO2 nivået i atmosfæren endret seg. Dette er vist ved å synkronisere data fra gassbobler i iskjernene i Antarktis med temperaturdata fra iskjerner og fra sedimentkjerner fra verdenshavene. Men dette forholdet beviser ikke at CO2 ikke er viktig for klimaendringene, snarere tvert imot. Under istidene var det endringer i jordens bane rundt solen som var opprinnelsen til temperaturendringene. Disse førte bl.a. til endringer i lagdelingen i verdenshavene som førte til at mindre CO2 gasset ut fra havet og mer CO2 ble beholdt i dyphavet. Følgelig sank atmosfærens CO2-innhold.»

Men så kommer «særtilpasningene»:

«Når istidene tok slutt, steg temperaturen, havsirkulasjonen endret seg og CO2-avgassingen fra havet til atmosfæren økte, og med det atmosfærens CO2-nivå. Forskningen om årsakene til istider viser også at disse endringene i CO2-innhold (som var på ca. 80 ppmv) var en viktig forsterkningseffekt som bidro til å gjøre størrelsen på klimasvingningene større enn de ellers ville vært. Med andre ord hadde også disse CO2-endringene en viktig klimatisk rolle, i tråd med den rollen CO2-endringer har og vil ha i fremtiden. »

Og så kommer grovisen som overgår det meste:

«Årsaken til disse endringene i CO2 var helt andre enn de som driver dagens endringer, der vi entydig kan vise fra målinger at det hovedsakelig er forbrenning av fossile brensler (olje, gass og kull) som skaper økt innhold av CO2 i atmosfæren. Men den klimatiske virkningen av CO2-endringene er den samme. Mer CO2 skaper varmere klima.».

Her ser man altså plutselig rett og slett bort fra det man tidligere har innrømmet; at CO2-økningen kommer ETTER temperaturøkningen, og at slike økninger historisk har vært enormt mye større når de har inntruffet enn de minimale menneskelige bidragene i sammenligning!

Diagnose: Igjen en kombinasjon av rent tøv, «Tilbakeholding av falsifiserende forskningsfunn» , «Bare-vent-og-se-argumentet», og «Ren bortforklaring uten faglige motargumenter».

Vi får hoppe litt, her er et av de store hodepinesakene for alarmistene (les: hvorfor virker ikke CO2 likedan i Antarktis som i Arktis, hvis det er CO2 som er så sentral i klimaendringer?!), og nå tvinges de omsider til å gi innrømmelser:
 
8. Isen i Antarktis øker, stikk i strid med teorien om global oppvarming.
«Isen i Antarktis er foreløpig langt mer stabil enn isen i Arktis. Utbredelsen av havis rundt det antarktiske kontinentet har økt med rundt én prosent per tiår i perioden 1975-2005, men denne økningen er ikke statistisk sikker. FNs klimapanel 2007 konkluderte med at det ikke er noen konsistent trend i endringer i havisens utbredelse i Antarktis. Etter 2005 har havisen i Antarktis økt mer, men det er fremdeles for tidlig å si om økningen er statistisk sikker.
Når det gjelder den landfaste isen på det antarktiske kontinentet varierer anslagene mellom de 8-9 vitenskapelige studiene som er publiserte de siste ti årene fra pluss 42 kubikkilometer is (økende) til minus 139 kubikkilometer is (minkende) per år. Bare to av disse studiene konkluderer med at isen øker, de andre konkluderer med at den minker. De nyeste studiene med forbedrede eller helt nye instrumenter om bord på satellitter konkluderer med at isen minker. De fleste forskere heller derfor i dag mot at den landfaste isen i Antarktis minker. Istapet utgjør likevel mindre en hundredels promille av den totale ismassen i Antarktis. Flere forskere mener det er mulig at isen i det indre av Antarktis kan komme til å vokse under en oppvarming fordi det blir mer nedbør som faller som snø og oppvarmingen ikke vil bli kraftig nok til smelte bort den ekstra snøen. Samtidig er det forskningsresultat som peker på at deler av innlandsisen som kalver i havet kan bli ustabil med økende havtemperatur. Hvordan nettobalansen vil utvikle seg, er det for lite kunnskapsgrunnlag til å si noe sikkert om.»


Diagnose: Her unngår man selvsagt å snakke om CO2 i det hele tatt, fordi det vil knuse hele CO2-hypotesen! Man kombinerer derfor en viss henvisning til fakta (at Antarktis ikke smelter i det hele tatt) med «Tilbakeholding av (enda mer) falsifiserende forskningsfunn» , og «Bare-vent-og-se-argumentet», og til slutt «Ren bortforklaring uten faglige motargumenter».
 
9. Påstanden om at havet stiger hviler på datamodeller som overhodet ikke stemmer med feltobservasjoner og målinger fra virkelighetens verden.

«FNs siste klimarapport har svært mange observasjoner som viser at det globale havnivå stiger»
(Stiger?! Det er ikke at det stiger som skal diskuteres, men om det stiger MER enn før. Seriøs forskning har avvist det i mange år).

Så må ting tåkelegges:

«Her har det vært samlet inn data fra mange lands arkiver, en prosess som er vanskelig og tidkrevende. Man har dermed fått bedre tall på hvordan stigningen har endret seg over tid, og man ser at stigningen i de siste 15 år er betydelig større enn gjennomsnittet for de siste 100 år"

Diagnose: dette er ren løgn iht. en rekke nyere studier, se dokumentasjon bl.a. her: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1277.0.html

11. Klimagassene utgjør bare 0,04 prosent av atmosfæren og kan derfor ikke forårsake klimaproblemer.
«Det er riktig at konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren ikke er på mer enn rundt 0,04 prosent. Derimot er det feil å tro at det skulle bety at CO2 (og de andre klimagassene) ikke kan ha betydning for klimaet. Det er nemlig disse gassene som er avgjørende hvor mye av varmestrålingen fra jorden som blir sendt ut i verdensrommet: Økende innhold av klimagasser i atmosfæren betyr at stadig mindre av varmestrålingen forlater jorden, med oppvarming som resultat. Et stoff kan være virkningsfullt selv om konsentrasjonen er liten. Det gjelder for CO2 i atmosfæren. Dette er det full vitenskapelig enighet om

Diagnose: Her misbrukes «konsensus» argumentet på det skammeligste igjen.


Kilder: Bjerknessenteret, CICERO, met.no

Jeg skal prøve å komme tilbake til en annen faglig skandale senere, nemlig mer om CICERO og deres «Klimafakta»:


« Siste redigering: mars 14, 2013, 00:12:54 am av Telehiv »
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Utlogget Jostemikk

 • Administrator
 • Fingrene mine er klistra til klimatastaturet
 • *****
 • Innlegg: 7136
 • Ondskapens grobunn er dårskap og troskyldighet
Sv: CICERO/Bjerknes/Met sliter: «Mytene» sannere enn AGW/CO2-hypotesen
« Svar #1 på: mars 13, 2013, 15:44:50 pm »
Tele, dette står det virkelig respekt av! Dine bidrag er blant det mest verdifulle vi har på forumet til Klimaforskning, og min umiddelbare reaksjon etter å ha lest dette innlegget, er at det er det beste. Dette med muligheter for å fornærme deg angående dine tidligere innlegg og personlige betraktninger.

Takk, Tele.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Utlogget Telehiv

 • Seniormedlem
 • ****
 • Innlegg: 1785
Sv: CICERO/Bjerknes/Met sliter: «Mytene» sannere enn AGW/CO2-hypotesen
« Svar #2 på: mars 13, 2013, 15:47:52 pm »
Tusen takk, Joste!

Håper dette også gir litt oppdaterte presiseringer til mine tidligere gjennomganger av den syltynne CO2-suppen som terroriserer verdens "kosthold" enn så lenge.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Utlogget Obelix

 • Seniormedlem
 • ****
 • Innlegg: 586
 • But wonder on, till truth make all things plain
Sv: CICERO/Bjerknes/Met sliter: «Mytene» sannere enn AGW/CO2-hypotesen
« Svar #3 på: mars 13, 2013, 16:14:02 pm »
Tele, dette står det virkelig respekt av! Dine bidrag er blant det mest verdifulle vi har på forumet til Klimaforskning, og min umiddelbare reaksjon etter å ha lest dette innlegget, er at det er det beste. Dette med muligheter for å fornærme deg angående dine tidligere innlegg og personlige betraktninger.

Takk, Tele.

Jeg slutter meg til den rosende omtalen av Telehiv sin gode og omfattende og informative artikkel  :D
Meget bra, den bør finne veien videre ut i MSM  ;)
No fear for the real men! No hope for the scared!

Utlogget Telehiv

 • Seniormedlem
 • ****
 • Innlegg: 1785
Sv: CICERO/Bjerknes/Met sliter: «Mytene» sannere enn AGW/CO2-hypotesen
« Svar #4 på: mars 13, 2013, 16:46:04 pm »
Tele, dette står det virkelig respekt av! Dine bidrag er blant det mest verdifulle vi har på forumet til Klimaforskning, og min umiddelbare reaksjon etter å ha lest dette innlegget, er at det er det beste. Dette med muligheter for å fornærme deg angående dine tidligere innlegg og personlige betraktninger.

Takk, Tele.

Jeg slutter meg til den rosende omtalen av Telehiv sin gode og omfattende og informative artikkel  :D
Meget bra, den bør finne veien videre ut i MSM  ;)

Takk til deg også, Obelix!
Jeg har nevnt det før, men dersom noen av dere ønsker å bruke stoff fra mine artikler i debatter og innlegg andre steder, er det bare å sette i gang. Men vil gjerne at det gis en kildehenvisning der det er snakk om mitt eget egenproduserte stoff.
Mine artikler/innlegg er imidlertid ofte hybrider, slik som denne siste her: Jeg bruker jeg jo gjerne en metode med å ta fatt i andres materiale (både for alarmistelendighet og mer lødig forskning) og prøve å sette det inn i en sammenheng og kommentere hva det faktisk er som foregår foran oss, derfor er jeg selv nøye med å gi referanser til hva jeg går løs på. Håper andre er like greie med meg tilbake  8) 
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Utlogget Telehiv

 • Seniormedlem
 • ****
 • Innlegg: 1785
Sv: CICERO/Bjerknes/Met sliter: «Mytene» sannere enn AGW/CO2-hypotesen
« Svar #5 på: mars 14, 2013, 00:27:58 am »
Her er et sitat fra en artikkel som stod i CICEROs Klima 2 i 2011 - da man i Cicero fremdeles trodde at man kunne komme unna med å illudere smelting i Antarktis ved å rote Antarktis sammen med (også tvilsomme) data fra Grønland - for en lurvete gjeng! For et nivå!

Les dette utrolig uetiske forsøket på å la offentligheten på denne skitne måten tro at Antarktis smelter, mens de forlengst visste at Antarktis har økt jevnt og trutt med rundt 1% årlig siden 1970-tallet (som i praksis knuser hele AGW/CO2-hypotesen - er det rart de lyver og jukser?):

"Nå har Eric Rignot og Isabella Velicogna ved NASA kombinert to ulike måter å beregne istap på. Resultatene samsvarer, og nettopp det gjør artikkelen i Geophysical Research Letters overbevisende. De har samlet satellittbilder av isen over flere år og matet disse inn i en modell som beregner massetapet. I tillegg har de målt endringer i tyngdekraften over Grønland og Antarktis. Når isen smelter, forsvinner masse, og tyngdekraften minker. Dette måles med satellittparet Grace, som du kan lese mer om på side 14. Resultatene fra de to metodene stemmer godt overens. Målingene fra Grace bekrefter resultatene fra modellberegningene."

Dette er ren og skjær vitenskapelig kriminalitet!  En dag skal disse pøblene stå rettslig ansvarlig for hva de driver med!

http://www.cicero.uio.no/fulltext/index.aspx?id=8747
« Siste redigering: mars 14, 2013, 00:44:05 am av Telehiv »
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Utlogget Telehiv

 • Seniormedlem
 • ****
 • Innlegg: 1785
Sv: CICERO/Bjerknes/Met sliter: «Mytene» sannere enn AGW/CO2-hypotesen
« Svar #6 på: mars 14, 2013, 12:12:54 pm »
Man kan gjøre seg noen formastelige tanker når man ser "forskningsbildet" hos CICERO: http://www.cicero.uio.no/research/

Vi ser jo rett og slett et forskningsmessig katastrofeområde:   

3 av 4 "forskningsområder" er en ukritisk/programmatisk oppfølging av en forhåndskonklusjon om AGW i første forskningsområde ("klimasystemet")  - og dette skal være et "forskningsinstitutt"?!:

Det man sier med dette er: "AGW/CO2-hypotesen er korrekt, og den vil utfolde seg som predikert i klimamodellene - science settled".

For CICEROs tverrfaglige forskningsvirksomhet dekker nemlig nedenstående fire hovedtema, der man først har trukket konklusjonen om AGW under "1. Klimasystemet", og så begynner man å synse om alt som skal skje derav, og da blir rekkefølgen i galskapen nettopp slik CICERO klarer å avsløre selv i eget oppsett:

1. Klimasystemet
• Hvilke prosesser – både naturlige og menneskeskapte – bidrar til klimaendringer?
• Hvordan påvirkes klimasystemet av utslipp og ulike klimatiltak?

2. Utslippsreduksjoner og kostnader
• Hvordan kan vi effektivt redusere kostnadene forbundet med utslippsreduksjoner på kort og lang sikt?
• Hvordan kan vi sammenlikne kostnader og nytte av klimatiltak?
•Hvilken effekt kan klimapolitikk ha på andre miljøproblemer (f.eks. luftforurensning) og energisikkerhet?

3. Klimaeffekter, sårbarhet og tilpasning
• Hvilke effekter får klimaendringer i de ulike delene av verden?
• Hva er det som gjør et land – eller en region – sårbart for klimaendringer?
• Hvordan kan lokal kunnskap tas i bruk i en tilpasningsstrategi?

Og til slutt, ikke glem at vi kan reise på høytidelige møter og konferanser, folkens, og redde verden!:

4. Internasjonale avtaler og tiltak
• Hvordan kan internasjonale avtaler utformes etter 2012?
• Hvilken rolle spiller teknologiutvikling, for eksempel karbonfangst og -lagring?
• Hvilken rolle spiller interessemotsetninger – nasjonalt og internasjonalt – i avtaleforhandlinger?
 

Yiiiihaaaa! Dette kaller vi "den ideelle vitenskapelig selvransakende modell", ikke sant?!

Oppsummert:
Jeg vet ikke helt om det fins noen ærlige/oppegående politikere/finansieringskilder og andre klimaforskere som ser hvilket eklatant brudd på vitenskapsetikken hele opplegget for CICERO er?

Dette systematiske oppsettet for å unngå enhver falsifikasjon av grunntesen om AGW er egentlig så alvorlig at foretaket burde hatt en komplett opprydding fra kjeller til loft. Men inntil dess må vi klarttenkende og etisk oppegående bare stå og bivåne disse klimareisende koryfeer skjemme forskningen ut.   
« Siste redigering: mars 14, 2013, 12:33:02 pm av Telehiv »
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

ebye

 • Gjest
Sv: CICERO/Bjerknes/Met sliter: «Mytene» sannere enn AGW/CO2-hypotesen
« Svar #7 på: mars 14, 2013, 15:49:14 pm »
Flott, Telehiv, samt ros til seoto, som virklig har fått dynamikken i gang på forsiden igjen.   :)

Jeg kommer tilbake med litt konkret tekstanalyse av CICERO-produkter, hentet fra deres hjemmeside, her eller på annen egnet CICERO-tråd. Men til deg Telehiv, her er to linker som kan være av interesse.

1. De 56 motargumentene som klovnene har produsert

http://www.forskning.no/artikler/2008/desember/206036

2. Et eldre mytesett hos CICERO (2005)

http://www.cicero.uio.no/fulltext/index.aspx?id=3797&lang=no

Det siste betyr jo at CICERO kom med mytene om klima i 2005. Først i 2007/2008 ble det et samarbeid med Bjerknes/Met inst om dette.    ;)     8)

Jeg registrerer at CICERO opererer med myter i et felt, samtidig med at hendelsene opptrer. Snakk om "føre var".    ;D     8)

Utlogget Telehiv

 • Seniormedlem
 • ****
 • Innlegg: 1785
Sv: CICERO/Bjerknes/Met sliter: «Mytene» sannere enn AGW/CO2-hypotesen
« Svar #8 på: mars 14, 2013, 19:11:26 pm »
ebye,

tok noen minutter og leste om igjen de 56 "motargumentene" de tre musketerer hadde kokt sammen den gangen for rundt 5 år siden. Det er ille nok, men det verste er at de virker ikke stort klokere i dag, bare litt mer paranoide, kanskje, siden modellene deres galopperer ut til venstre for virkeligheten enda mer enn for 5 år siden.
 
Man burde jo egentlig kommentert over en lav sko, men hvor skal man begynne?

Og hvem skal holde forumets skolerte lesere med nervepiller etterhvert som "vitenskapen" deres brettes ut?

Nei, i humanismens navn, har mest lyst å ta en pause fra disse noldusene, men en sviske kan vi kanskje unne oss, for her får vi alle lære hvorfor klimamodellene EGENTLIG har rett likevel, det er nok bare vi som er dumme som henger oss opp i at modellene peker en vei og virkeligheten en annen vei...og da passer det godt med en liten stråmann om "høyere tropiske luftlag" og litt "forsterket tilbakevirkning", så er igrunnen alt i orden igjen:

"Det har fremkommet påstander om at klimamodellene ikke stemmer med virkeligheten fordi temperaturøkningen i høyere tropiske luftlag ikke stemmer så godt med målingene. Denne oppvarmingen er blitt fremstilt som «fingeravtrykket» til en økt drivhuseffekt. Disse slutningene er helt feil. Oppvarmingen av dette luftlaget er en konsekvens av den økte oppstigningen (konveksjon) og økte luftfuktigheten som oppstår ved en oppvarming ved bakken – dvs. det er en del av den forsterkede tilbakevirkningen (motargument 20)."

Ehem, hark hark, hvorfor er modellene fremdeles helt feile, da? Hvorfor sier de oppvarming mens termometerne sier utflating/kjøling i 15 år nå?

-er det rart det er krig i verden, som min bestemor pleide å si...

http://www.forskning.no/artikler/2008/desember/206036

« Siste redigering: mars 14, 2013, 19:15:32 pm av Telehiv »
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Utlogget Bebben

 • Superhelt!
 • *****
 • Innlegg: 2229
 • Spørsmål foran og spørsmål bak: Nullius in verba
Sv: CICERO/Bjerknes/Met sliter: «Mytene» sannere enn AGW/CO2-hypotesen
« Svar #9 på: mars 14, 2013, 23:47:51 pm »
Hehe, dette er vel mytisk hastverk.... siden det var klimapanelet selv som presenterte dette "fingeravtrykket".

Denne angivelige "myten" har alene ført til at tidligere varmister har forlatt AGW-leiren.

Sitatet

Sitat
Det har fremkommet påstander om at klimamodellene ikke stemmer med virkeligheten fordi temperaturøkningen i høyere tropiske luftlag ikke stemmer så godt med målingene. Denne oppvarmingen er blitt fremstilt som «fingeravtrykket» til en økt drivhuseffekt.


bærer ellers RB sitt umiskjennelige (litt ubehjelpelige) språklige fingeravtrykk:

"temperaturøkningen i høyere tropiske luftlag ikke stemmer så godt med målingene" - goddag mann hockeykølleskaft. "temperaturøkningen" er her den i modellene - altså den som ikke har funnet sted.

"blitt fremstilt som fingeravtrykket"  - joda. Av Klimapanelet selv, og ikke av Jan-Erik Solheim, som disse klimaguruene gir inntrykk av.

Benestads kilde for tilbakevisning av denne "myten" er selvfølgelig hans eget hjem på Internett RealClimate og ikke den såkalte fagfellevurderte vitenskapelige litteraturen, som de visstnok er så glad i.

osv. osv.

og ja... når det er observasjoner man ikke liker, blir de omdøpt til "påstander", i håp om at språklig tilsløring skal hjelpe Saken.
Baby, it’s getting hot outside! Send for Greenpeace!

Utlogget Telehiv

 • Seniormedlem
 • ****
 • Innlegg: 1785
Sv: CICERO/Bjerknes/Met sliter: «Mytene» sannere enn AGW/CO2-hypotesen
« Svar #10 på: mars 15, 2013, 00:11:48 am »
Hehe, dette er vel mytisk hastverk.... siden det var klimapanelet selv som presenterte dette "fingeravtrykket".

Denne angivelige "myten" har alene ført til at tidligere varmister har forlatt AGW-leiren.

Sitatet

Sitat
Det har fremkommet påstander om at klimamodellene ikke stemmer med virkeligheten fordi temperaturøkningen i høyere tropiske luftlag ikke stemmer så godt med målingene. Denne oppvarmingen er blitt fremstilt som «fingeravtrykket» til en økt drivhuseffekt.


bærer ellers RB sitt umiskjennelige (litt ubehjelpelige) språklige fingeravtrykk:

"temperaturøkningen i høyere tropiske luftlag ikke stemmer så godt med målingene" - goddag mann hockeykølleskaft. "temperaturøkningen" er her den i modellene - altså den som ikke har funnet sted.

"blitt fremstilt som fingeravtrykket"  - joda. Av Klimapanelet selv, og ikke av Jan-Erik Solheim, som disse klimaguruene gir inntrykk av.

Benestads kilde for tilbakevisning av denne "myten" er selvfølgelig hans eget hjem på Internett RealClimate og ikke den såkalte fagfellevurderte vitenskapelige litteraturen, som de visstnok er så glad i.

osv. osv.

og ja... når det er observasjoner man ikke liker, blir de omdøpt til "påstander", i håp om at språklig tilsløring skal hjelpe Saken.

Herlig disseksjon og oppfølging der, Bebben!

Når du først er i en slik språklig finkirurgisk slaktestemning; kan du ikke ta en runde til i dette 56 punkts visvaset - bare en 3-4 godbiter til?
Det hjelper så utrolig godt på bihulebetennelsen min!

PS: Her er forresten en interessant selvmotsigelse i AGW-fanatikermiljøet, når vi husker at Trenberth har begynt å forklare den manglende varmen i atmosfæren med at "den må ha gjemt seg i dyphavene":

Men tror du ikke at disse gjøkene sier det motsatte, nemlig at "det generelt er liten blanding av havets vannmasser". Hvordan skal stakkars Trenberth klare å mikse all sin tapte varme ned i dette da, når havet ikke engang sirkulerer? Nei, det er ikke lett å tvinge verdenshavene inn i en modell som går på blå røyk...

"Det finnes folk som mener at CO2-økningen er en ut-gassing fra havene. Vi vet at det generelt er liten blanding av havets vannmasser. Havet kan grovt sett karakteriseres av et kaldt dyphav som er adskilt fra en varm overflate, noe som støttes av studier av karbonisotoper (14C og 12C) for å beregne vannets 'alder' (dvs. når det var ved overflaten). Dermed er havet begrenset av overflatelagets kapasitet til å absorbere CO2 (motargument 39). Overflatelaget virker som en buffer og men kvitter seg av karbonet gjennom nedsynking av tungt vann eller opptak i biologisk materie og kalsium (karbonet blir overført dyphavet eller sedimentert på bunnen ved planktondød) – uansett en sakte prosess. Konsentrasjonen av CO2 nær overflaten er høyre enn dypere nede, dermed må CO2 bli overført fra lufta til havet, ikke omvendt."

Dermed er jo også denne teksten et syn for guder, i alle fall for folk som har lest ei oseanografisk bok eller to.....

mvh Tele (blant venner)
« Siste redigering: mars 15, 2013, 00:25:48 am av Telehiv »
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten