Om å se ting i sammenheng

Startet av Jostemikk, oktober 11, 2013, 13:11:13 PM

« forrige - neste »

Jostemikk

Vi fikk en forespørsel av forfatteren om vi var interesserte i å publisere hans artikkel, og her er den.
Om å se ting i sammenheng

Skrevet av ingeniør Arne Plassen

[attachimg=1]

Den globale temperatur endrer seg etter et periodisk (syklisk) mønster. Dette er framkommet i et arbeid av Akasofu (2010). En slik syklisk periode er ca.60 år. Syun-Ichi Akasofu er pensjonert direktør ved Internasjonalt arktisk forskningssenter, Fairbanks, Alaska (Kilde: NATUREN-IKKE MENNESKENE STYRER JORDENS KLIMA, utgitt av KLIMAREALISTENE.) Se figur 1 over.

På forbausende mange områder har de østlige land hatt kunnskaper innen forskjellige vitenskaper i meget lang tid før den vestlige verden. Det kan derfor være nyttig å studere hva man har visst i disse områdene når man skal starte forskning innen et fagområde.

Blant østens vitenskapsmenn har disse sykluser på 60 år vært kjent for flere tusen år tilbake. I India er det en monsunperiode som kalles Brihaspati (Jupiterperioden), og i Kina er deres 60-års kalender en klimakalender.

Vitenskapsmenn som har sett på dette tror at dette sykliske mønster skyldes påvirkning fra Jupiter, Saturn og månen. Det virker overbevisende å se hvordan temperaturen endrer seg synkront med hvordan avstanden til disse planeter endrer seg. Temperaturkurven er også svært regelmessig. En må håpe at ytterligere forskning kan bidra til å klarlegge dette.

Den temperaturkurve som Akasofu har utarbeidet viser at temperaturvariasjonene har opptrådt slik:

    Fase 1. Fra kjølig til varmere 1910-1940.
    Fase 2. Fra varmt til kjøligere 1940-1970.
    Fase 3. Fra kjølig til varmere 1970-2000.
    Fase 4. Fra varmt til kjøligere 2000-2030.

Fram til i dag stemmer dette meget godt med faktisk målte temperaturer. La oss så se på hvordan dette sammenfaller med visse hendelser i den vestlige verden.

Fase 2. Fra varmt til kjøligere.
I 1971 var det 2 eksperter som gikk ut i tidsskriftet Nature, hvor de fryktet sterkt for en global nedkjøling. Dette var Dr. Stephan Schneider og Dr. S. Rashool. Den synkende temperatur ble påstått å være på grunn av økende CO2 i luften. Det er også kjent at James Hansen i samme tidsrommet drev aktivt og proklamerte for ny istid. Den videre utvikling av temperaturen gikk i en annen retning enn hva disse 3 eksperter forutsa, altså var deres forskning ikke av holdbar kvalitet.

Fase 3. Fra kjølig til varmere.
Etterhvert som tiden gikk og temperaturen gikk opp i stedet for ned passet det ikke lengre så bra å proklamere for en ny istid. Klimatolog James Hansen ville svært gjerne fortsette som ekspert, men måtte da endre sitt postulat.  Nå var det global oppvarming som var temaet.

Pussig nok var det også denne gang CO2 som var årsaken til problemet. Hansen ledet en gruppe ved NASA Goddard Space Flight Center som la fram sitt arbeid for Kongressen i USA i 1988. Det er imidlertid ikke samsvar mellom Hansens modeller fra 1988 og observert temperaturøkning de siste 22 år. Dette viser at den forskning som her er utført ikke er faglig holdbar.

Den samme Stephan Schneider som proklamerte nedkjøling i 1971, kom i 1990 med påstand om global oppvarming i et intervju i BBC, kanal 4: Endringene er så kraftige at jeg nøler ikke med å kalle dette en mulig katastrofe for våre økosystem.

Internasjonalt panel for klimaendringer (IPCC) ble opprettet i 1988, mens Gro Harlem Brundtland var leder i Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (nedsatt av FN).

I USA ble visepresident Al Gore en spesielt aktiv person. Han framsatte en rekke dramatiske spådommer om ting som skulle skje på grunn av klimaendringer. Han spådde for eksempel at havene ville stige 7m på grunn av is som smeltet. Til sammenligning spådde IPCC i 1990 at havstigningen ville bli 69 cm, men ved år 2007 hadde de redusert dette til 38,5 cm.

Midlere havstigning de siste 7 år er imidlertid målt til 1,4 mm pr.år. Det viktigste er ikke at det man hevder holder faglige mål, men at man skriker høyest. Det gjorde Al Gore, og han fikk Nobels fredspris sammen med IPCC. I Finland skrev da Jarl Ahlbeck at det kjennes ikke riktig at en person som brukte åpenbare løgner kunne bli tildelt Nobels Fredspris.

Fase 4. Fra varmt til kjøligere.
Men naturen følger de sykliske perioder. Den lar seg ikke påvirke av ivrige predikanter. Når temperaturen nå igjen har begynt å gå nedover får IPCC med rette et virkelig forklaringsproblem. De prøver nå å ro seg inn i et roligere farvann. De skriver i sine rapporter at den globale temperatur de neste 20-40 årene vil følge naturlige variasjoner.

Med andre ord så vil CO2 ha mindre innflytelse på temperaturen.

IPCC har tidligere framsatt en del spådommer om uheldige konsekvenser av den påstått stigende temperatur. Dette var en rekke ting som skulle skje innen 2000 eller 2010.

Når disse tidspunkter har oppstått uten at de aktuelle spådommer gikk i oppfyllelse virker dette selvfølgelig lite tillitvekkende. Deres påfunn er nå at den nærmeste tiden vil alt forløpe ganske normalt, men mot år 3000 vil situasjon bli ekstremt vanskelig. Det blir ikke så raskt varmere som fryktet, men følgene verre (fra deres siste rapport).

Nå var jo en tidsramme på 1000 år ganske smart. Vi har faktisk en syklisk periode som tilsier at vi får en kort varmeperiode om ca. 1000 år.

Men denne blir neppe så dramatisk som IPCC vil ha oss til å tro. Og den har absolutt ingenting med CO2 å gjøre. Vi hadde en slik på Kristi tid, og en senere på Erik Raudes tid, og de voldte ingen problemer. Tvert imot bidro de til gode avlinger og til velstand. Imidlertid blir disse varmetoppene mindre og mindre hver gang. Se figur 2 under.

En må huske på at vi nå har en synkende lufttemperatur, derfor vil uvilkårlig også temperaturen i havet synke, noe som fører til at havets evne til å absorbere CO2 øker, noe som igjen gjør at mengden CO2 i luften vil synke tilsvarende. Denne prosessen reguleres av Henrys lov. (Dessverre er det slik at IPCC har en tendens til å glemme, eller overse en del fysiske lover. Dette gjelder også Beer Lamberts lov.)

Altså vil situasjonen fortsatt være ganske normal. Hva er det da som er farlig? Da må vi finne på noe annet. For det er jo tydeligvis maktpåliggende å skremme befolkningen? Dette er så viktig en oppgave at alarmistene og mediene fortsetter å hevde at den globale temperaturen fortsatt er økende 15 år etter at økningen tok slutt og temperaturen gikk over til å synke.

Innenfor en så lang tidsramme som IPCC så setter for sin nye prognose er det nok andre farer som er mer sannsynlig enn de som IPCC vil skremme oss med. For eksempel er det innenfor et så langt tidsrom fare for at vi vil få en eller flere store vulkanutbrudd som vil gjøre livet på kloden vanskelig.

Det mest skremmende scenario er en vulkan i Yellowstone i Wyoming, USA. Denne er aktiv med visse mellomrom, riktignok er det lenge mellom hver gang, men til gjengjeld er den enorm når den først blir aktiv.

Andre faremomenter er mennesket selv. Jeg vil hevde at mennesket er den art på denne kloden som er i stand til å begå de mest ulogiske og ufornuftige handlinger. I en slik vurdering ligger også sannsynligheten for at en eller annen despot vil gå til krig med bruk av atombomber. Vi har ingen garanti for at dette ikke kan inntreffe. Mange statsledere har i det øyeblikk de blir valgt til å være leder vist et tillitvekkende ytre. Etterhvert kan dette forandre seg. Heri ligger også et begjær etter makt som noen ganger blir en besettelse. Jo mer makt de klarer å bygge opp, jo vanskeligere blir de å stoppe.

I mellomtiden er det å ønske at de som styrer følger råd fra folk med solide kunnskaper, som ikke har personlige politiske eller økonomiske interesser i det som foregår. Til syvende og sist blir dette et spørsmål om moral. Slik sett er det grunn til å være bekymret.

Menneskenes moral har ikke blitt bedre de siste 100 år, heller tvert om. Moral blir etterhvert svært avgjørende for vår utvikling. Det er for eksempel klart umoralsk å gi forskere i oppdrag å forske på en konkret oppgave, og samtidig fortelle hvilken fasit man ønsker. I en slik situasjon blir faktisk både oppdragsgiver og forskere umoralske, da med unntak av de forskere som trekker seg fra å være med på en slik form for forskning.

[attachimg=2]

Figur 2. GISP2 temperaturrekonstruksjonen fra Grønland (blå), sammenliknet med en enkel modell sammensatt av kun tre naturlige variasjoner (grønn). Tidsaksen har et nullpunkt ved Kristi fødsel. De grå bokser angir forskjellige kulturperioder på Grønland. Som det ses er nordboerne ikke de eneste som måtte gi fortapt i Grønland. Boksen øverst til høyre viser for perioden 1850-2010 målt temperatur (blå, HadCRUT3) side om side med vår modellbaserte tolkning av det overordnede temperaturforløp (stiplet grønn). Hentet fra forskning.no, laget av Solheim, Stordahl og Humlum.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

#1
Arne Plassen,

har lest din artikkel med stor interesse. Poengtert og ryddig. Håper du har mer å komme med etter hvert!

Mye kunne vært kommentert, men jeg noterer meg i hvert fall innledningsvis at du tilslutter deg sykliske svingninger som samsvarer med min egen historiske forståelse framført bl.a. her på forumet mange ganger:

1. 60-års syklusene
Jfr. 30 varme år, 30 kalde, 30 varme, 30 kalde, osv., slik du viser, derav mainstreamernes behov for å skjule/tone ned den varme mellomkrigstiden og justere opp den kalde perioden før 1976 for å få CO2-hypotesens sensitivitetsargument til å stemme med deres lineære fasit - men som kjent har de etterhvert likevel måttet spe på med litt ekstra (og vitenskapelig helt forkastelig) "tilbakestråling" etter hvert som observasjonsavviket fra modellene er blitt uakseptabelt, men det er en annen story...

2. 500-års syklusene
Jeg forstår det slik at det er dette du også snakker om, når du nevner antatt varmeperiode om ca. 1000 år? Jfr. varm romertid -200f.Kr.-300-tallet, kaldere periode 300-800-tallet (inkludert en del klimamotivert folkevandring, ikke minst germanerne som trakk sørover fra kulden og raidet romergrensene...), varm middelalder 800-1300-tallet (Grønlands norrøne bosetning avfolkes når ny kulde introduseres og vi får Svartedauden med pest som følge), lille istid 1300-1800-tallet (med en rekke pester pga forverrede livskår særlig på de enda kaldere 1600-1700-tallene), inneværende varmeperiode fra midten av 1800 forventes å vare til 2300-tallet, kald periode forventes 2300-2800-tallet, og varmere fra 2800-3300 som for øvrig passer med din varmeperiode om 1000 år; osv,)

Du begrunner i alle fall dine eldre sykluser med naturlige svingninger, og jeg får inntrykk av at du ikke legger vekt på AGW/CO2-hypotesen i vår tid heller? Problemet med klimaalarmismen er jo at man plutselig fant at menneskelige faktorer hadde overtatt klimastyringen og dermed fant man det også maktpåliggende/opportunt å skyve under teppet de naturlige svingninger som kunne avkrefte deres CO2-alarmisme.

Uredelige mainstreamere (de er nemlig ikke så uvitende om historiske sykluser som de gir inntrykk av, men da mister de jo argumentstyrken sin!) har derfor sjanglet mellom grader av underslag om faktiske historiske sykluser i sin "gjenskaping" av klimahistorien.   

For verden ellers gjenstår derfor disse store spørsmålene, før man kan begrave denne AGW/CO2-alarmismen for godt:

1. Kan man snart anse drivhusteorien som helt falsifisert, slik at det (igjen) bare er naturlige svingninger som styrer løpet?
Sentrale representanter for klimavitenskapens teoribygging har jo i alle fall siden 1970-tallet beviselig vært helt på jordet her; jfr. Rashool og Schneider som har byttet til omvendt mening om CO2 og drivhuseffekten siden 1970-tallet; her må man jo virkelig spørre hva slags "vitenskap" og forståelse av de fysiske lover disse karnaljene egentlig bedriver?!

2. Eller har "lukewarmerne" rett, at drivhuseffekten finnes til en viss grad, bare i langt mindre grad enn hos alarmistene?
En underteori er her nylig omtalte Devold hos Klimarealistene som synes å akseptere en viss drivhuseffekt, men uten signifikant/praktisk betydning ved dagens CO2-nivå (385 ppm) i atmosfæren, og pga. sin logaritmiske funksjon helt uten virkning fra ca. 415-420 ppm). Lignende holdninger finner vi også hos utenlandske lukewarmere som Spencer, osv.

3. Kan alarmistenes høy-sensitivitetspåstander i det hele tatt forsvares faglig?
Her hjemme er den halsløse, overdrevne alarmismen ivaretatt av agitatorene i Bjerknes og Cicero, Benestad i MI, osv. Men disse må vel for lengst anses falsifiserte, og bør være ute av seriøs vurdering herfra.

Hvert av disse "fortene" forsvares med vitenskapelige liv som innsats. Jeg tror derfor ikke det vil bli skikkelig ro rundt dette før pkt. 1 til slutt viser seg å bli faglig akseptert, herunder må man lete fram igjen den bunnsolide faglige falsifiseringen av drivhusteorien fra rundt hundre år tilbake, som bl.a. Bebben har omtalt på en utmerket måte flere ganger her på forumet.

Foreløpig har IPCC-miljøet klart å holde drivhusfalsifiseringen ute av debatten, enten fordi de ikke vet bedre, og/eller fordi de er meget lurvete og ukyndige i tunge fysiske sammenhenger i kombinasjon med slett etikk/moral. Men dessverre, ikke minst også siden det synes å være altfor svake faglige motkrefter også på skeptikersiden til at verden kan fatte endelig tillit til en endelig falsifisering av AGW/CO2-hypotesen.

Men: før eller senere vil disse faglige svakhetene bli tatt fatt i av "ordentlige" vitenskapsfolk, og da er mitt stalltips at hele drivhus-byggverket står for et endelig fall.
 
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Sitat fra: Telehiv på oktober 11, 2013, 14:05:52 PMMen: før eller senere vil disse faglige svakhetene bli tatt fatt i av "ordentlige" vitenskapsfolk, og da er mitt stalltips at hele drivhus-byggverket står for et endelig fall.


[attachimg=1]
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amatør1

Meget bra og gjennomtenkt artikkel av Arne Plassen, og som vanlig grundige kommentarer fra Telehiv. Å ta utgangspunkt i empiri er helt klart en dreining i riktig retning. Dette hører vi gjerne mer om, Plassen!

Pussig nok var jeg idag inne på tanken om å starte en tråd med omtrent samme tittel som denne. Jeg var riktignok inne på noen andre sammenhenger: Mange har hevdet at "ozonhullet" over Antarktis med den påfølgende demoniseringen av KFK-gasser var en slags generalprøve på CAGW. Flere ting kan jo peke i den retningen, for ingenting tyder på at sammenhengen KFK-gasser og "ozon-hullet" hadde noen rot i virkeligheten (selv om Bellona-Hauge hevder det).

KFK-gasser er jo brukt til kjøleskap og aircondition-anlegg verden over, for å holde maten kald og inneklimaet levelig. Dersom man forbød KFK-gassene ville kanskje inneklimaet bli varmere, og menneskene mer "i pakt med naturen" for å si det slik. Da ville de jo være mer disponert for CO2-skremslene også, dersom det samtidig foregikk en oppvarming. Til slutt er det jo bare å minne om James Hansen som skrudde av aircondition-anlegget i den amerikanske kongressen under sitt "vitneprov" i 1988.

Anekdotisk, javel.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to