Utviklingen i global OHC på 1-2-3

Startet av Okular, oktober 15, 2012, 17:34:55 PM

« forrige - neste »

Okular

Jeg velger å starte en ny tråd på dette, heller enn å legge det innunder ENSO-tråden, siden det spesifikt her handler om havets varmeinnhold og dets (estimerte) utvikling (ifølge NODC, Levitus et al. 2009 m/oppdateringer, 0-700m) fra ~1970 og til i dag. ENSO er helt klart den styrende faktoren, det er hele poenget med denne tråden. Men ENSO viser seg jo å være nettopp det for stort sett det meste av globale klimatiske parametre man kan kikke på. Så jeg tenkte at den designerte tråden slik fort kan komme til å bli vel neddynget og uoversiktlig hvis absolutt alt ENSO-relatert materiale skal lempes i den samme sekken.

Jeg har tidligere i høst lagt ut to pdf'er om utviklingen i global OHC og den tette koblingen med ENSO-prosessen i Stillehavet. De var omfattende og muligens til syvende og sist litt vanskelige å trenge inn i. Den store aha-opplevelsen kom kanskje ikke ut av dem. Det var likevel nødvendig for meg å gjøre det grunnarbeidet for å skaffe meg den ønskede oversikt over emnet selv. Jeg føler mer at jeg er der nå. Så jeg har skåret bort det meste av randflesket, droppet de litt kronglete og vage stiene mot målet, og presenterer her den visuelle kjernen i argumentet.

Siden sist har jeg på det nærmeste sett OHC-lyset ;D Det var én liten ting som plaget meg, som gjenstod å forklare, varme som oppstod fra 'ingenting' eller som tilsynelatende ikke kunne forklares med La Niña-opphopning. Problemet var at jeg kombinerte Øst og Vest for tidlig. Jeg kombinerte Øst og Vest i Stillehavet, og jeg kombinerte Øst og Vest i tropene. Øst og Vest må IKKE kombineres. Ikke før de slås sammen til den endelige globale kurven. Dette for å ikke la seg forvirre, lede på villspor. Forklaringen står soleklart fram hele veien dersom man bare holder de to subsettene separat til 'the bitter end'.

Jeg håper de som vil lese denne tråden har vært igjennom de to tidligere OHC-pdf'ene + tilføyelsene jeg la til i ENSO-tråden etter at jeg la dem ut. Det er nemlig svært viktig å ha klart for seg hvor suverent det østlige Stillehav er i det globale mottak av energi fra sola. Dessuten at energiopptak og -frigivelse i Øst- og Vest-Stillehavet er vesensforskjellig. Skjønner man dette, vil OHC-kurvene (og forskjellene mellom dem) henge mye mer på greip.

Vel, jeg legger ut det nye dokumentet som pdf her nå. Men jeg kommer til å legge ut dokumentet i poster på denne tråden.

Okular

En trinnvis visuell beskrivelse av den globale OHC-utviklingen fra 1969 til 2012

•   Vi deler verdenshavet inn etter ENSOs to pendelsektorer – Øst og Vest. Det ene subsett følger Øst, det andre følger Vest. De to subsettene svinger i motfase med hverandre, slik ENSOs to pendelsektorer jo gjør.

•   Vi bruker NINO3.4 SSTA som et 'bilde på ENSO', men ha klart i mente hele veien at NINO3.4 kun representerer ENSOs østlige pendelsektor og ergo ikke gir det totale ENSO-signal (som også rommer de spesifikke opprykkene i Vest). NINO3.4 gir oss imidlertid en god oversikt over fortegnet, timingen, den relative styrken og varigheten til de ulike ENSO-episodene.

Her først, et kart som viser de to globale subsett, samt den tropiske sonen. (De to subsetts OHC-verdier arealvektes mot hverandre.*)* Det benyttes en ratio på 1/2,333 (70/30). Dette er et overslag og favoriserer nok Subsett Vest noe. Men det endrer svært lite, og er av reell betydning kun i Fig. 12, 13 og 14.


Vi begynner med Subsett Øst

1) NINO3.4 vs. OHC i Øst-Stillehavets troper:


Figur 1. Vi ser at OHC-kurven rykker opp ift. NINO-kurven i 1977. Dette synes å skyldes at senkningen under La Niña 1973-76 var 'inadekvat'. Det kan på samme måte anes små ytterligere opprykk etter hhv. La Niña 1988/89 og La Niña 1998/99/00/01. Legg imidlertid spesielt merke til hva som skjer like før og under El Niño 2009/10: OHC- og NINO-kurven faller tilbake der de startet i 1969-72, samlet.


2) OHC i Øst-Stillehavets troper vs. OHC i jordas troper utenfor 'WPWP' (det tropiske Subsett Vest) – Øst-Stillehavet, Atlanterhavet og Vest-Indiahavet samlet:


Figur 2. Dette er altså Øst-Stillehavets troper målt mot Øst-Stillehavets troper + Atlanterhavets og Vest-Indiahavets troper, dvs. tropene utenfor 'WPWP'. Hevingen i den grønne grafen over den lyseblå har følgelig sin opprinnelse i de to andre bassengene inkludert. Det kan observeres at det skjer et ekstra opprykk her i forbindelse med 1977-opprykket. Dette utøkes imidlertid ikke under neste skifte (etter La Niña 1988/89). Isteden finner utvilsomt et nytt ekstra opprykk sted etter La Niña 1998/99/00/01.


3) NINO3.4 vs. OHC i jordas ekstratroper utenfor 'WPWP':


Figur 3. Merk altså at snittnivået kun hever seg vekk fra NINO-kurven under de klart spesifiserte opprykk. Her ser vi et klart et etter 1977, et mindre ett etter 1991/92 og et klart et etter 2002/03.


4) OHC i jordas troper utenfor 'WPWP' vs. OHC i det globale Subsett Øst (verdenshavet utenfor 'WPWP 90-90' – Subsett Vest):


Figur 4. Med ekstratropene inkludert ser vi mønsteret fra tropene ytterligere understreket. Vi observerer dog at det her ikke skjer noe ekstra opprykk etter 1977, dog et klart et i 1991/92 (pga. 'inadekvat' senkning under La Niña 1988/89) og et nytt klart et i 2002/03 (pga. 'inadekvat' senkning under La Niña 1998/99/00/01). OBS! Den blå kurven her er altså det globale 'Subsett Øst'.Okular

Deretter Subsett Vest

1) NINO3.4 invertert vs. OHC i 'WPWP' (Vest-Stillehavets og Øst-Indiahavets troper samlet):


Figur 5. Kommentarer her er egentlig stort sett overflødige. Sammenfallet er forbløffende og viser det tette oseaniske båndet mellom NINO3.4-regionen i det tropiske Øst-Stillehav og West Pacific Warm Pool. Husk at 'WPWP' her inkluderer Øst-Indiahavets troper. Med kun Vest-Stillehavets troper ville sammenfallet vært enda bedre. OHC-økningen fra 2008 til 2012 skyldes f.eks. et langt større bidrag enn normalt fra Øst-Indiahavet.


Vi deler den tropiske 'WPWP'-kurven opp etter de repeterende ENSO-sekvensene for å få øye på utviklingsmønsteret i OHC; nå mot 'normal' NINO3.4. Merk dere likheten i forløp.

a) Sekvens 1 (1970-1983):


Figur 6. Merk suksesjonen: Distinkt La Niña, Stor El Niño, Stor La Niña, 'nøytral' periode. El Niño 1982/83 til slutt i sekvensen er imidlertid en kjempeanomali og senker OHC så mye at neste sekvens mer eller mindre fratas sine 'opprykksmuligheter' (jf. Fig. 5).

b) Sekvens 2 (1983-1995):


Figur 7. Nøyaktig samme suksesjon, bare med ulik varighet på de enkelte episodene. Merk at partiet 1992-94 på OHC-kurven kan være påvirket av Pinatubo-utbruddet, som i hvert fall setter et tydelig avtrykk på SST-kurvene for denne regionen.

c) Sekvens 3 (1995-2007):


Figur 8. Igjen samme suksesjon. Merk hvordan treårige La Niña 1998-2001 hever snittnivået markant, akkurat som treårige La Niña 1973-76 gjorde (Fig. 6), men som ettårige (dog dype) La Niña 1988/89 ikke maktet (Fig. 7) (i tropene, vel å merke).

d) 'Sekvens 4' (2007):


Figur 9. Det er usikkert hvordan denne sekvensen vil skride fram, men hittil har suksesjonen fulgt de tre foregående sekvensene. Vi entrer nå (kanskje) det 'nøytrale' segmentet.


2) OHC i 'WPWP 24-24' (det tropiske Subsett Vest) vs. OHC i 'WPWP 90-90' (det globale Subsett Vest):


Figur 10. Med ekstratropene inkludert ser vi mye av det samme som for Subsett Øst: Intet ekstra opprykk i forbindelse med La Niña 1973-76. Men vi ser klart et opprykk i forbindelse med La Niña 1988/89 samt et nytt ett i forbindelse med La Niña 1998-2001. Alt skjer når det skal, ved de spesifiserte opprykk. Snittnivået avviker ikke noe mer eller mindre mellom opprykkene. OBS! Den røde kurven her er altså det globale 'Subsett Vest'.

Okular

Til slutt – Subsett Vest vs. Subsett Øst


Figur 11.

Her ser vi de to kurvene vi har kommet fram til. De gjenspeiler ENSOs to pendelsektorer (Øst, i medfase med NINO3.4, og Vest, i motfase med NINO3.4). Utviklingen 1969-2012 viser tydelig hvordan de samspiller. Subsett Vest ('WPWP 90-90') rykker opp først (med La Niña 1973-76, La Niña 1988/89 og La Niña 1998-2001; i tillegg til La Niña 2010-12). Disse La Niña'ene propagerer sitt varmesignal ut fra Subsett Vest til verdenshavet for øvrig (Subsett Øst), slik at den normale senkningen der under de samme La Niña-episodene bremses. Den inadekvate La Niña-sekningen i Subsett Øst (rosa ellipser i Fig. 11) legger så grunnlaget for opprykkene her, som slik konsekvent kommer i etterkant av Subsett Vest sine opprykk. (Vi vet ennå ikke hva som kommer til å skje i Subsett Øst etter opprykket i Subsett Vest 2010-12 – ergo det rosa spørsmålstegnet.)

Opprykkene i Øst skyldes altså La Niña-varme fra Vest. Og her ligger nøkkelen, for dette er varme som ikke 'ses' direkte, fordi den propageres ut av Vest og går slik over fra å forsterke opprykket her til heller å svekke senkningen i det motsvingende Øst.


Vi deler disse så inn i bokser for å se hvordan trinnene i global OHC kommer i stand.

a) 1970-78:


Figur 12.

Den grønne kurven er i realiteten den globale OHC-kurven.

b) 1988-92:


Figur 13.

c) 1995-2004:


Figur 14.
Og det var det!

Okular

P.S.

For å poengtere den tette sammenhengen mellom ENSOs to pendelsektorer og global OHC-utvikling (og hvordan de sammen 'bestemmer' hvorvidt global OHC skal gå opp, ned eller holde seg flat), presenterer vi de to globale subsettene mot NINO3.4 under ARGO-æraen (2002/03-12):


Figur 15. Merk OHC-opprykket som avsluttes ved El Niño 2002/03. Deretter følges NINO-trenden.


Figur 16. Som forventet, trenden i Vest er invers til NINO.

Disse to (Figur 15 og 16) summert gir så den globale kurven for perioden:


Figur 17. Mellom 2003 og 2010/11 er den globale OHC-trenden praktisk talt flat. Subsett Østs nedadgående trend utlikner Subsett vests oppadgående. Fra og med La Niña 2010/11 overgår Subsett Vests trend Subsett Østs, og vi får en netto stigning. Vi vet imidlertid ikke for hvor lenge ...

Okular

#5
Jostemikk, jeg vet ikke hvorfor du trakk innlegget ditt, for spørsmålet du stilte var interessant nok. Hvorfor vi ser en slik tilsynelatende abnorm opphopning av varme i Subsett Vest (og da særlig uproporsjonalt i Øst-Indiahavet) siden ~2007 sammenliknet med tidligere og sammenliknbare sekvenssegmenter.

Det har garantert ingenting med det Tisdale foreslår. Jeg er temmelig sikker på at forklaringen er en helt naturlig en. Det du skal legge merke til framtrer veldig godt på Figur 11, hvor de to globale subsettene er satt opp mot hverandre. Hva skjer med OHC i Subsett Øst idet OHC i Subsett Vest stiger til værs? Den synker til bånns. Den synker (nesten) helt proporsjonalt med NINO3.4 (Fig. 15). Det har den ikke gjort ved de tre foregående signifikante La Niña'ene (1973-76, 1988/89 og 1998-01). Ved de tre foregående signifikante La Niña'ene har varme fra Subsett Vest blitt spredt til Subsett Øst slik at den normale, proporsjonale La Niña-senkningen her har blitt svekket, til dels vesentlig. Dette skjer bare i svært begrenset grad nå, om overhodet.

'Noe' stagger propageringen av varme fra Vest-Stillehavet+Øst-Indiahavet (Subsett Vest) og ut i verden, slik at uforholdsmessig mye varme hoper seg opp nettopp her, mens den inverse La Niña-senkningen i resten av verdenshavet (Subsett Øst) som konsekvens får gå sin normale gang.

Det ser lite sannsynlig ut at vi får et opprykk i snittnivå for OHC i Subsett Øst (altså over nivået 2003-07) nå i kjølvannet av Subsett Vests La Niña-opprykk. Dette vil i så fall være en helt ny situasjon i perioden fra 1970 til i dag.

Flere og flere tegn tyder på at 'noe' er på gang, først og fremst i Stillehavet (ref. Fig. 1 og hva som skjer mot slutten av kurven), men også i forlengelsen globalt.

Jeg har mine mistanker om et forestående (eller pågående) klimaskifte. Opprykket i etterkant av El Niño 2009/10 slo aldri ordentlig ut i blomst, selv om det timing-messig traff perfekt. Nå virker det som om det er andre ting i gjære.

Vil vi se et faseskifte lik det i 1976/77? Og når vil det i så fall finne sted?

Jostemikk

#6
Sitat fra: Okular på oktober 15, 2012, 19:56:18 PM
Jostemikk, jeg vet ikke hvorfor du trakk innlegget ditt, for spørsmålet du stilte var interessant nok.

Jeg sletta det for ikke å ødelegge starten på denne tråden. Det er best om den er ryddig fra det første til det siste av de hovedinnleggene du nå har lagt inn.

Takker for godt svar, Okular. Jeg har tittet på noe av det samme du nevner, men har aldri klart å sette det i sammenheng med opphopingen av varme i Indiahavet.

Det er egentlig mer enn spennende at det ser ut til å være noe annet som skjer de siste to år enn etter tidligere og sammenlignbare episoder. Kanskje det av ettertiden vil bli kalt Det store klimaskiftet i '11? En ren spekulasjon vil være rimelig nøytrale forhold i NINO 1-4 de neste månedene både når det gjelder OHC og SST, og du kan jo sammenligne dette og forholdene det siste året med den historien du har samlet inn. Den La Ninaen vi har hatt i 2010 og 2011 er fram til nå vesentlig veikere enn den som var på midten av 70-tallet, og selv om de to begynte ganske likt, har denne La Ninaen mistet futten tidligere, og ble jo avløst av positiv SST i noen få måneder nå i sommer og høst. Akkurat nå er tallene disse i følge NOAA:

Niño 4: 0.4ºC
Niño 3.4: 0.1ºC
Niño 3: -0.2ºC
Niño 1+2: -0.6ºC


Skal se om jeg klarer kjenne igjen en tilsvarende utvikling i dataene bakover til 1950, men det er jo ikke sikkert det har betydning selv om likheter finnes.

BOM sier i forbindelse med sin en måned gamle oppdatering om OHC 0-400 m, hvilket jo kun er øvre del av vannmassene:

The four-month sequence (to September) of sub-surface temperature anomalies in the equatorial Pacific Ocean shows that cooling has occurred across most of the sub-surface of the equatorial Pacific. A tongue of below-average temperature water has emerged in sub-surface of the central to eastern Pacific; water here is more than  2 °C cooler than usual.

[attachimg=1]

Havet ser ut til å ha sendt varme til atmosfæren på sedvanlig vis under noe som ble betegnet som en begynnende El Nino, men så var det plutselig over før det hadde begynt. Enten har forrige La Nina ladet lite ny solenergi i havet, eller så har noe annet skjedd. Endring i havstrøm og -temperatur inn i NINO-området, eller en omfordeling til høyere breddegrader. Dette er så vanskelig å få helt tak på, så jeg stopper spekulasjonene her, bare konkluderer med at det raskt var mulig å se at det øverste laget av havet i NINO-området hadde lite å by på nå i sommer, og utviklingen pekte tidlig på negativ utvikling. Det ser ut til å være en god del svært kaldt havvann ikke så langt under overflaten. Denne animasjonen blir kontinuerlig oppdatert, og kan vise noe helt annet for de som ser på den om noen måneder:

Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Okular

Verdt å lese om ENSO-pendelen og korresponderende SW-fluktuasjoner over ulike sektorer av det tropisk/subtropiske Stillehav:

Pavlakis et al. 2008


Legg merke til den inverse relasjonen i de gjeldene 'østlige' regioner mellom ENSO-tilstanden og mottatt SW. Pavlakis finner ut at differansen i mottatt SW i WPWP (Vest) mellom El Niño og La Niña ligger på 30-35 W/m^2, mens spennet i det sentrale/østlige tropiske Stillehav (NINO) kan være på hele 85 W/m^2.

Referansen er hentet fra denne bloggposten av Tisdale, hvor han også trekker inn ISCCP sine skydata - interessant og relevant, men omfattende lesning.

Jostemikk

Jeg har ikke fått lest forskningen du linket til, Okular, men det skal jeg gjøre snart. Har et spørsmål til deg, og det er mulig at det er et spørsmål om spådomskunst. Jeg kaller det i stedet kvalifisert gjetting.

Tror du den neste store El Ninoen kommer i 2022 +/- et år eller to?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Okular

Sitat fra: Jostemikk på oktober 22, 2012, 21:58:22 PM
Jeg har ikke fått lest forskningen du linket til, Okular, men det skal jeg gjøre snart. Har et spørsmål til deg, og det er mulig at det er et spørsmål om spådomskunst. Jeg kaller det i stedet kvalifisert gjetting.

Egentlig lette jeg opp den artikkelen og Tisdales bloggpost for å vise disse folka på vgd hva det går i. Jeg tenker da først og fremst på Erkenbrann som tilsynelatende er opptatt av at alt går riktig for seg, blir kvantifisert og beregnet. Er det virkelig SW-energi som lagres opp under en La Niña? Og hvor mye i så fall. Varierer det mellom episodene? Det er så småskolenivå på innvendingene. Les deg opp på tema (ENSO) før du prøver deg på en vurdering av argumentet, liksom ...

Men så tenkte jeg at den artikkelen nok er informativ selv for folk som allerede kjenner til disse direkte sammenhengene.

Så jeg la den ut her isteden. Litt lei vgd, egentlig ...

Okular

Sitat fra: Jostemikk på oktober 22, 2012, 21:58:22 PM
Tror du den neste store El Ninoen kommer i 2022 +/- et år eller to?

Det kommer helt an på om den ENSO-sekvensen vi har sett repeteres siden 1970 blir å fortsette framover. Det trenger ikke å skje. Og skal jeg tippe, så vil den bli brutt før eller senere, kanskje før heller enn senere.

Uansett, det er selvsagt uhyre vanskelig å spå eller engang å gjette kvalifisert om noe sånt.

Men med utgangspunkt i en fortsatt suksesjon som vi har sett samt utsikter for en ny langdryg solsyklus, så høres 2022 +/- et år eller to ut som et svært godt anslag ...

Jostemikk

Sitat fra: Okular på oktober 22, 2012, 23:45:18 PM
Sitat fra: Jostemikk på oktober 22, 2012, 21:58:22 PM
Jeg har ikke fått lest forskningen du linket til, Okular, men det skal jeg gjøre snart. Har et spørsmål til deg, og det er mulig at det er et spørsmål om spådomskunst. Jeg kaller det i stedet kvalifisert gjetting.

Egentlig lette jeg opp den artikkelen og Tisdales bloggpost for å vise disse folka på vgd hva det går i. Jeg tenker da først og fremst på Erkenbrann som tilsynelatende er opptatt av at alt går riktig for seg, blir kvantifisert og beregnet. Er det virkelig SW-energi som lagres opp under en La Niña? Og hvor mye i så fall. Varierer det mellom episodene? Det er så småskolenivå på innvendingene. Les deg opp på tema (ENSO) før du prøver deg på en vurdering av argumentet, liksom ...

Men så tenkte jeg at den artikkelen nok er informativ selv for folk som allerede kjenner til disse direkte sammenhengene.

Så jeg la den ut her isteden. Litt lei vgd, egentlig ...

For det første, så skjønner jeg ikke at du har holdt ut trollingen, Okular. For det andre, så er de svarene du gir Erkenbrann svært lærerike for alle andre enn ham og resten av trollene. Det er mange av de innleggene du har hatt på VGD jeg har lest flere ganger. Du skriver knakende godt, og når innholdet er noe som interesserer meg over måte, så vel, bortkastet er det ikke det du har gjort der, og jeg føler meg rimelig sikker på at flere mener som meg.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren