En sommerhilsen fra klimarealistene

Startet av jarlgeir, juni 26, 2012, 21:57:20 PM

« forrige - neste »

jarlgeir

Selv om mange sikkert har fått denne direkte, så gjengir jeg her årets sommerhilsen fra klimarealistene:

Teorien om naturlige variasjoner har styrket sin stilling vesentlig
Ole Henrik Ellestad, Leder Klimarealistene

Periodiske variasjoner. Det siste året har forskerne Ole Humlum, Jan-ErikSolheim og Kjell Stordahl ved hjelp av spesialmetoder for analyse av periodiske fenomener publisert interessante resultater som viser naturlige variasjoner i tidsserier av temperaturer fra Grønland, Svalbard og enkelte andre områder. Metodene fanger opp alle typer mekanismer og inkluderer de kjente basert på sol, havstrømmer og vinder. (Se ulike artikler på forskning.no)
Spesielt interessant er bekreftelsen av den vel 1000 årige syklusen som ga varmetoppene i Minoiske-, Romer-, Middelalderperioden og som markeres også i vår tid. Dette er langsomme svingninger med mellomliggende kalde perioder som bl.a. Den lille istid og folkevandringsperioden ("Dark age"). Den langsomme oppvarmingen siden Lille istid er derfor hovedsakelig et naturlig fenomen som best kan relateres til solen, som nå er inne i ett av sine mest markante "Grand Maximum" etter siste istid. Variasjonene har ingen sammenheng med målinger av CO2-innholdet fra iskjerner på Grønland.
På kortere tidsskala bekreftes det at temperaturvariasjonene på Svalbard er del av flere sykluser, bl.a. en på ca 60 år som er knyttet til endringer i Golfstrømmen (Multidecadal Atlantic Oscillation, AMO) og Pacific Decadal Oscillation (PDO). Dette er i tråd med havstrømsmålinger i Nordishavet gjennomført i et større internasjonalt prosjekt. Observasjonene viser økt innstrømning mot et maksimum rundt 2007/2008 og deretter en reduksjon. Oppvarmingen i Arktis (og globalt) de senere dekader er derfor forårsaket av økt havinnstrømning - den samme som i 1920-1940 årene og tilbake i 1860-80 årene da menneskeskapt CO2 tilførsel var minimal.
De norske forskeres resultater har vakt internasjonal interesse i ledende forskermiljøer (IPCC-kritiske). IPCC-tilhengere derimot har kritisk hevdet at kunstige fenomener er generert gjennom de matematiske metoder, og at det er for korte tidsserier. Det første argumentet tilbakevises ved at periodisiteten finnes igjen i flere observasjoner i biosfæren. Det andre ved at selv om en periode på 4000 år på Grønland er relativt kort i geologisk sammenheng, så er den lang nok til å vise flere sykluser og adskillig lengre enn perioden for IPCCs hypotese som i realiteten bare baserer seg på de siste 30 års oppvarmingsperiode. De sedvanlige uvitenskapelige insinuasjoner mot arbeidene er grunnløse.
Så resultatene står stadig "støtt". Til tross for dette har norske media, med unntak av Forskning.no ikke omtalt resultatene. Annen og mer alarmerende informasjon i tråd med IPCC-hypotesen, er foretrukket. Tausheten er påfallende. Enhver alvorlig vitenskapelig feil i arbeidene ville blitt slått stort opp.

Solflekker. De nevnte forskere har også publisert arbeider om solflekksyklusenes påvirkning av klima (Se ulike artikler på forskning.no). Aksepten av at kosmisk stråling influerer på skydannelsen er generelt styrket. Gode sammenhenger millioner av år tilbake har forligget i mange år. Den bakenforliggende mekanisme om påvirkning av dråpedannelse er nå bekreftet av målinger i CERN og andre laboratorier. Dessuten observeres jo effekten meget markant under utbrudd av sterke solvinder (Forbush). Men laboratoirearbeidene vil fortsette for å finne ut mer om skydannelser - sannsynligvis også om de øvrige mekanismer som ikke bare er basert på kosmisk stråling.

Utflating av temperaturer og havnivå. De nevnte forfattere har også brukt standard statistiske metoder for å belyse global temperaturutvikling. Benyttes det vitenskapelig statistiske signifikansbegrepet på de fem vanligvis benyttede temperaturserier gir det utflating siste 19 til 15 år. Regresjonsanalyse viser at temperaturen ikke har økt siste 11-7 år (Se forskning.no). Dette er i tråd med hva professor Phil Jones, IPCC-kretsens mest sentrale person for globale temperaturmålinger, uttalte i 2010 om at temperaturen ikke hadde steget på 15 år. Den siste store studien fra Berkeley bekrefter også de siste 10-års utflating. Studien konkluderer også med at naturlige variasjoner må inkluderes for å forklare temperaturendringene.
Havtemperaturer i de øverste 700 m og havnivå flater også ut, likeledes metankonsentrasjonen. Og det er verd å minne om at satellittmålinger har ca 30 % lavere verdier enn IPCC-benyttede bakkemålinger. Den pågående mediekampanje for å promotere en oppvarming i den senere tid er derfor forankret i IPCC-leirens ønske - ikke i vitenskapen.
Antarktis er et helt kontinent med betydelige regionale forskjeller. Det er sparsomt med målinger nå og tilbake i tid, men både Middelaldervarmeperioden og Den Lille istid er påvist. Satellitter og andre studier viser at isbremmen rundt har vokst og er i meget godt hold. Ismengden i innlandet påvirkes mye av nedbørmengde som ligger på ørkennivå. På grunn av de lave temperaturer er det ingen avsmelting. Satellittmålingene viser at det er blitt ca 0.4 C kaldere siden 1980. Det burde tillegges størst vekt i et område med lite målinger. David Bromwich, president i International Commission of Polar Meteorology, konkluderte med avkjøling, likeledes nestlederen ved Alfred Wegner instituttet med 30 års erfaring i Antarktis. Også de nærmeste stedene på fastlandet (og flere sydlige målestasjoner) viser avkjøling som i Cape Town/Calvinia i Sør-Afrika, Adelaide i Australia og Punta Arenas i Chile.
Media har lenge profilert en oppvarming. Arbeidene har imidlertid fått mye motbør fordi det er for lite data for adekvat statistisk modellering. Data fra selektivt utvalg av stasjoner eller fra den Antarktiske halvøy som dekker kun 2 % av arealet, og som kan influeres av varme fra Sør-Amerika, har vært hyppig profilert. Antarktis er et viktig kontinent fordi teorien for drivhusgasser tilsier en relativt sett stor effekt i Antarktis. Avkjøling eller lik temperatur er i realiteten en falsifiering av CO2-teoriens betydning på samme måte som nedenstående informasjonen om Arktis. Det er kanskje derfor omtalen på Wikipedia ikke bare er mangelfull, men o0gså feilaktig - en etterlevning fra tiden før direktøren for klimadelen ble sparket pga. omfattende manipuleringer over lang tid.

Arktis og Grønland
Temperaturserien HadCRU 3 viser at Arktis var like varmt i 1930-årene som i senere års varmeperiode. Målingene på Grønland viser også dette. Originale temperaturmålinger bekrefter disse forhold, med unntak av et fåtall steder der urbane faktorer vel kan ha bidratt til en svak oppvarming. Nylig fant man i danske arkiver flyfoto fra 1930-årene fra et større område på Sør-Øst Grønland. De var tatt for å underbygge rettssaken mellom Norge og Danmark om råderetten. Sammenlikning med dagens satellittbilder viser at breene var like mye redusert den gang som nå. Resultater og observasjoner fra anerkjente publikasjoner, ledende polarforskere som Nansen, Hoel og Werenskiold samt boringer i iskjerner nord i Sibir viser det samme, men det har møtt sterk motbør fra IPCC-leiren. Smelting av Grønlandsisen med påfølgende havnivåstigning har vært ett av alarmistenes hyppigst brukte argumenter. Observasjonene viser nå klart at variasjonene domineres av naturlige sykluser som ikke er knyttet til CO2.
Nye toner fra IPCC-leiren. Professor James Lovelock, kjent IPCC-tilhenger og alarmist uttalte nylig at hans spådommer bare var basert på grove ekstrapoleringer og hadde ingen relevans. Han inkluderte bl.a Al Gores utsagn i denne kategorien. Professor, politiker og en av de sentrale personene i tysk miljøbevegelse, professor Fritz Vahrenholt gikk fra å være IPCC-tilhenger til kritiker etter at han var trukket inn som fagekspert i en IPCC-rapport om fornybar energi. Rapporten var full av feil, en representant for Greenpeace hadde vært sentral i utarbeidingen, og dette syntes å dominere den vitenskapelige prosess. Professor Paul Reiter ved det kjente Pasteurinstituttet (8 Nobelpriser), ledende spesialist innen epidemologi og malaria trakk seg, likeledes dr. Richard Landsea, leder av IPCC-gruppe for orkaner samt en ledende havnivåekspert Nils-Axel Mørner. Konklusjonene fra IPCCs kritiserte prosesser reflekterte ikke de vitenskapelige, faglige fakta.
Mest overraskende var at IPCC-rapporten om ekstremeffekter inneholdt en konklusjon om at klima de neste 20-30 år ville være dominert av naturlige klimavariasjoner. Det er selvfølgelig riktig, men konklusjonen har lite til felles med tidligere konklusjoner og ikke minst IPCC-leirens profilering.
Hockeykølla viser at temperaturen er tilnærmet flat fra ca år 1000 for så å stige raskt etter år 1900. Dermed eliminerte IPCC varmeperioden i Middelalderen og kulden i den Lille istid. Siste hundre års oppvarming fremsto som unik og støttet IPCC-hypotesen. Nå oppsummeres vitenskapelige arbeider om varmeperioden i Middelalderen løpende. Resultater fra 1072 individuelle forskere ved 616 forskningsinstitusjoner i 45 land viser at det var ca 0.7 grader Celsius varmere enn i dag. Også den Lille istid er overveldende dokumentert.
Hockeykølla er i dag ingen faglig akseptert realitet og benyttes lite. For kritikerne er den et eksempel på sviktende vitenskap og evalueringsprosesser på et meget sentralt felt, og viser at IPCC-prosessene eller de mest seriøse vitenskapelige journaler langt fra har fungert tilfredsstillende. Derfor legges jevnlig mye prestisje i dens forsvar. Men det er intet som hefter ved Wegmankomiteens konklusjoner som avslørte alvorlig feil metodebruk og betydelige feil i datamengden. (Følg med på nettstedet www.co2science.org Gå til Medieval Warming Period Project).
Fritz Vahrenholt fant en publikasjon fra 1995 som viste Middelaldervarme også i Japan. Den burde vært referert i M. Manns arbeid og medført at varmeperioden hadde fått et mer globalt preg. Se: http://wattsupwiththat.com/2012/06/17/manns-hockey-stick-refuted-10-years-before-it-was-published/
Norsk klimaforskning er evaluert for første gang siden 1996. Det står mye i en evalueringsrapport som kan være av interesse. Siden dette er en fagkomite festet jeg meg særlig ved komiteens innledende betraktning om at klima består av mange naturlige prosesser som er selvorganiserende med høy kompleksitet. Man kan derfor ikke ekstrapolere en av prosessene fra den enhet den er sammensatt av, men man må tilnærme seg problemstillingen som et helhetlig system. Naturligvis kommer alle typer menneskelig påvirkning inn i dette systemet sammen med alle de påviste naturlige observasjoner.
I følge rapporten har norsk klimaforskning mindre virksomhet på naturlige variasjoner fordi de er forventet å ha mindre innflytelse på klimasystemet og global temperatur sammenliknet med effekten av drivhusgasser. Dette er i tråd med hovedstrømmen i internasjonal klimaforskning som støtter IPCC.
Men komiteen anbefaler økt virksomhet på naturlige variasjoner og mener at det vil være fordelaktig for norsk klimaforskning (og helt nødvendig ut i fra deres overordnede systembeskrivelse). Det er i tråd med anbefalingene i USA der det etableres et nytt forskningsprogram for naturlige variasjoner.
Det burde vært en selvfølge for de naturlige variasjonene vil alltid ligge i bunnen basert på det lokale klima som bestemmes av naturen. Så får man studere hvorledes eventuelle menneskeskapte forhold kan bidra på toppen. Da kan man komme med de riktige tiltak i vårt land. Et ensidig fokus på drivhusgasser og globale forhold kan lede til utilstrekkelige lokale og nasjonale tiltak.

En viktig artikkel. Den teoretiske fysiker Robert G. Brown ble angrepet i Nature av en psykolog (?) og omtalt som en "denier". Han har gitt en meget lesverdig svar. Ett av hans poenger er at det i temperaturkurver millioner av år tilbake, nesten 1 milliard år, ikke finnes spor av at dagens temperaturer er unike (unprecedented) eller at det aldri har vært så rask oppvarming. Dagens klima er relativt kaldt og vi går uavvendelig mot en ny istid. Og han kaller klima-beregningsmodellene for forskernes leketøy som ikke har bevisverdi. Så hvorfor skal drivhusgassteorien være så dominerende og skjermet for vitenskapelig debatt?

Les selv på nettstedet http://wattsupwiththat.com/2012/06/22/a-response-to-dr-paul-bains-use-of-denier-in-scientific-literature/

Ha en god sommer uansett vær.
It's the sun, stupid!

Bebben

En fin oppsummering av tingenes tilstand. God sommer til dem!

Jeg merket meg denne:

SitatMen det er intet som hefter ved Wegmankomiteens konklusjoner som avslørte alvorlig feil metodebruk og betydelige feil i datamengden [i hockeykøllen].

Regner med det var et lite takk for sist til Pål Prestrud, som i Samtiden påsto at Wegman-rapporten var trukket.
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

ebye

Takk for det utlegget, jarlgeir.

Slike oppsummeringer er gull verdt for de med skrivekløe. Det blir et oppdatert sted å starte "neste" runde.

Wegmann er jo inteessant. AGW-erne har bestemt at hele rapporten er avvist. Det å få dette endret er komplett umulig. Helt parallellt, Prestrud sjikanerte russiske forskere som spinnville. Dette ble så belastende for ham, at han måtte konstruere en personlig tilbaketrekking av dette utsagnet. Ingen har sett denne tilbaketrekkingen.

Hvor lite han skjønner (skjønte   :) ) av mediestrategi, vises ved at han nevnte denne tilbaketrekkingen uavlatelig. Han kunne ikke la det dø stille hen! Avslørt - sin egen nyttige idiot!

Og forøvig, det er pent og pyntelig stille på den institusjonen CICERO i øyeblikket.   8)

jarlgeir

Det er en del forvirring ute i MSM-media mht Wegman-rapporten.

Slik jeg har forstått det har Wegman fått en skrape i lakken fordi en av studentene som skrev mye av teksten klippet og limte uten å sitere kildene. Wegman som leder må ta ansvaret for det.

Litt synd med en slik tabbe, fordi det tilslører det faktum at selve Wegman-rapporten som beskriver Hockeykølle-statistikkmetodene totalt slakter Dr Mann og banden hans.
It's the sun, stupid!

ConTrari

Takk for fyldig og god oversikt, jarlgeir.

"Ung må verden ennu være"......men som Wergeland, er det grunn til å være optimist!

Bebben

Sitat fra: jarlgeir på juni 26, 2012, 23:49:25 PM
Det er en del forvirring ute i MSM-media mht Wegman-rapporten.

Slik jeg har forstått det har Wegman fått en skrape i lakken fordi en av studentene som skrev mye av teksten klippet og limte uten å sitere kildene. Wegman som leder må ta ansvaret for det.

Litt synd med en slik tabbe, fordi det tilslører det faktum at selve Wegman-rapporten som beskriver Hockeykølle-statistikkmetodene totalt slakter Dr Mann og banden hans.

Wegman ble etterforsket for det du skriver Jarlgeir - etter å ha blitt anklaget av Bradley (som i Mann, Bradley & Hughes), og rapporten/konklusjonen kom for et par måneder siden eller hva det nå var. Det ble en liten smekk over fingrene for Wegman, men ikke noe mer. Dermed gikk futten ut av klimaballongen og lite har vært sagt eller skrevet om det.

Imidlertid trakk Wegmans student en annen sosiologisk studie på grunn av de samme problemene, nemlig direkte kopiering av det som ble oppfattet som "standardtekst" eller "boilerplate" uten tilstrekkelig kildehenvisning.

Det må være dette som har fått en eller annen planet, allerede oppvarmet av The Cause, til å misforstå og dermed feilinformere, og deretter har denne desinformasjonen tilbakestrålt til andre varme planeter, herunder en som går i bane rundt Ellestad, og skapt en betydelig overoppheting på grunn av positiv feedback til seg selv.
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Josik

Litt på sidelinjen, men det er tross alt litt morsomt å observere følgende:
------------------------------------------------------------------------------------

"Most Downloaded Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics Articles"

The most downloaded articles from SciVerse ScienceDirect in the last 90 days.
1. The long sunspot cycle 23 predicts a significant temperature decrease in cycle 24

May 2012
Jan-Erik Solheim | Kjell Stordahl | Ole Humlum

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-atmospheric-and-solar-terrestrial-physics/most-downloaded-articles/

-----------------------------------------------------------------------------------

Ikke uventet, men i en stor verden der mange dyktige mennesker konkurrerer om oppmerksomhet, er det godt å se at noen fra vår lille avkrok av kloden klarer å stikke seg fram. Og det med et budskap som utfordrer "mainstream" klimaforskning.

Gratulerer til de nevnte herrer!
Do remember to forget
anger, worry and regret.
Live while you've got life to live,
love while you've got love to give.

Piet Heine.

ebye

Enig, Josik.

Humlum har lang fartstid som "skeptiker", noe climate4you bærer bud om. Han har hatt artikler i GeoNyt, om CO2, som jeg har referert her før. Meget leseverdige artikler. J-E Solheim har hatt en artikkel i Astronomi i perioden 2009/2010-

De to samt Pål Brekke ble intervjuet i VG påsken 2011

http://www.climometrics.org/11vgsol.pdf

Kjell Stordahl begynte å se på globale temperaturene i 2007 og hadde vel den første om utflating tidlig i 2008, på forskning.no

Så dette er en trio med full dekning for det de sier. Det er tragisk å se at Rasmus Benestad raljerer med de 4 artiklene, Helge Drange vet liksom ikke om dem, og CICERO nekter å omtale artiklene, fordi de ikke er interessante nok.

Og så venter klimaforskerne i Norge at de skal bli trodd om sine krisemeldinger? De holder helt kjeft når de verste alarmistene står på, som f. eks Jørgen Randers og ministerne våre. Da er Klimaforskerne sine egne nyttige idioter.  Ola og Kari har funnet og vunnet kroppsspråket til alt dette uvitenskapelige tøvet: skuldertrekning. Og denne holdningen er global, menneskeskapte holdningsendringer. Og noen står igjen på stasjonen, med ugyldig billett.   8)

ebye

Her er artikkelen til Jan-Erik Solheim i Astronomi nr. 2, 2010

http://www.climometrics.org/sola-co2.pdf    8)
BaseBallStick

#9
Post i feil forum.

;D

"Oljen er sterkt miljøskadelig, og burde brennes!"
Fredric Hauge, Bellonas oppstartsfase...