Hvorfor AGW/CO2-hypotesen må overdrive om en "varmende atmosfære"

Startet av Telehiv, januar 28, 2013, 14:09:35 PM

« forrige - neste »

Telehiv

I Dagsavisen Nye Meninger fører Rasmus "Don Quijiote" Benestad en fortvilt kamp med egne vindmøller, eller faglige kvernsteiner som synes å ikke ville slippe sitt grep rundt hans hals. Skikkelig halsvondt fikk han det da signaturen Kristian Lindem dukket opp og tok for seg den absolutt bristende fysikk bak de IPCC-anammede klimamodellene, som fremdeles synes å basere sine katastrofevarsler på at JORDEN ER FLAT. Intet mindre, gå bare inn og se hva disse faglige makkverkene faktisk har fått lov å plage den opplyste vitenskapelige verden med i flere årtier nå.

Jeg kjenner ikke denne Lindem, men jeg setter stor pris på hans evne til å presentere denne lapskausen på en meget plausibel måte.
Jeg håper derfor på hans tillatelse til at jeg bruker hans innledende inserat i Dagsavisen som basis for dette innlegget. Dersom mine pedagogiske revisjoner av hans tekst yter Lindem lite rettferdighet, så kan dere sjekke hans originaltekst opp mot denne her:
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread264602/?next=40 (se spesielt Kommentar #58)


Lindems overordnede budskap: "Ideen om en svak sol nødvendiggjør ideen om en varmende atmosfære"

Allerede overskriften er jo glimrende, den indikerer det som hans innlegg etterpå viser:

Å forsvare AGW/CO2-hypotesen krever at man - for å få opp betydningen av klimagasser/CO2 - for "balansens skyld" må redusere solens betydning tilsvarende. Ergo måtte de koke opp en ide om en "varmende atmosfære".

Ha dette i minne ved lesingen av resten av innlegget!   

Lindem mot Moens forsøk på å desavuere Kristiansen:
Lindem starter sin kommentar med å irettesette det kroniske forumtrollet Håvard Moen, som holder klimaskallenivå mht. avsporinger når sannheten går ham imot:

"Håvard Moen sier: "Den oppmerksomme leser vil legge merke til hvordan Kristiansen fortsatt fossror seg vekk fra påstanden sin: "IPCC forliter seg på en altfor forenklet energimodell som forutsetter at jorden er flat som en pannekake, at det er sommer året rundt og at det er dag døgnet rundt." Videre unnlater han å nevne at illustrasjonen er en del av en FAQ-side. Bildet er ment å illustrere noe som en del av en FAQ, ikke beskrive en modell."

Jeg antar du skjønner at når man snakker om 'modell' her, så mener man ikke de virtuelle globale sirkulasjonsmodellene (GCMs) brukt for å simulere ulike klimatiske scenarier basert på antatte verdier av og sammenhenger mellom diverse fysiske variabler (input-output).

Man snakker om den grunnleggende oppfatningen man har av hvordan jordas klimasystem fungerer, og da i dette tilfellet spesifikt hvordan det totale, globale energibudsjettet er bygget opp.


Lindem om Inge Kristiansen (som over lang tid har vist seg som en habil skeptikerdebattant)
Det er her Kristiansens utsagn over kommer inn. (min anmerkning: Kristiansen bruker f.eks. foran i tråden dette som en av sine overskrifter: "Jorden er fortsatt ikke flat som en pannekake!")
Det hele koker nemlig ned til antakelsen om at sola 'trenger hjelp' fra atmosfærens IR-stråling for å holde overflatetemperaturen oppe på 15C (288K). Det vil si, man antar (postulerer, faktisk) at sola selv bare ville være i stand til å varme opp jordas overflate til -18C (255K). Differansen mellom de 288K (den faktiske Ts) og de 255K (den beregnede Ts), som lyder verdien 33 grader, utropes så som 'den naturlige drivhuseffekt'.

Men denne misoppfattelsen bunner nettopp i det Kristiansen sier. Hvorfor? Fordi tallet 255K kan kommes fram til (via Stefan-Boltzmann-likningen) kun ved å midle den faktisk mottatte innstrålingen fra sola (~1362 W/m^2) - man deler den på 4 og får ~340,5 W/m^2.

Men hva gjør man i realiteten da, ved å utføre denne operasjonen? Jo, man skaper seg et bilde (en 'modell') av verden som ikke er reell.


Lindems nærmere beskrivelse av hvordan AGW-hypotesen må jukse med fysikken for å komme i land:
Man omformer først jorda til en flat skive alltid rettet direkte mot sola, ingen rotasjon rundt egen akse, alle hav og landområder er bestrålt like mye konstant, ingen natt og dag, ingen sommer og vinter, ingen ekvator, ingen nord- og sydpol. Alle områder får like mye solenergi absolutt hele tiden. For å bøte på dette gjør man så grep nummer to, man gjør sola kaldere, faktisk 4 ganger mindre intens enn det den egentlig er ved 1 AU, vår avstand fra stjernen vår.

I denne 'modellen' av jorda mottar altså ingen deler av planeten noensinne 1000 W/m^2 fra sola (som på en skyfri dag i tropene med sola like over hodet), og på samme måte mottar heller ingen steder 0 W/m^2 fra sola (som om natta eller i mørketida nord og sør for polarsirklene).

Man midler all innstråling slik at man kan si at jorda til enhver tid mottar 340 W/m^2 fra sola. Med albedoen og emissiviteten innberegnet, gir dette en gjennomsnittlig input fra sola til jordsystemet (ved TOA) på ~239 W/m^2. Dette balanserer (ideelt sett) den utgående (terrestriske) energifluksen ved TOA (toppen av atmosfæren, altså). Forskjellen mellom de to fluksene er imidlertid at den ene (den solare) kun kommer INN halvparten av tida (om dagen), mens den andre (den terrestriske) stråler UT hele tida (natt som dag).

Da sier det seg selv at en fluks INN på 239 W/m^2 halvparten av tida aldri vil kunne holde tritt med en tilsvarende fluks UT på 239 W/m^2 som strømmer på hele tida. For å opprettholde konseptet om konservering av energi, fordrer derfor simpel aritmetikk at fluksen INN om dagen må være dobbelt så stor som den konstant utgående - altså 478 W/m^2. Nå er det imidlertid slik at den delen av jorda som til enhver tid blir bestrålt av sola (dagsiden), ikke er flat, men kurvet, rett og slett en halvkule. Det sentrale området av halvkulen mottar langt mer energi områdene mot periferien. Derfor må man integrere solfluksen over det bestrålte arealet; middelverdien for dagsiden kan altså ikke finnes ved å bruke lineær aritmetikk som over.

http://climateofsophistry.files.wordpress.com/2012/11/energy-model-21.jpg?w=590&h=431

Lindems eksersis om AGW-illusjonen og forholdet mellom (nedvurdert) solinnstrålingsnivå og (oppvurdert) utstråling av "overskuddsenergi":    
Å anta en konstant netto input fra sola over hele jorda på 239 W/m^2 medfører en beregnet utstrålingstemperatur for planeten på 255K (-18C), fordi ifølge Stefan-Boltzmann-likningen er det ved en slik temperatur at et legeme vil utstråle nettopp 239 W/m^2. Siden den egentlige overflatetemperaturen er på 288K (+15C) og siden luftsjiktet med den beregnede utstrålingstemperaturen ligger mange kilometer opp i troposfæren (~5km), så har man postulert at forskjellen mellom de to nivåene utgjør den naturlige drivhuseffekten - sola ville bare klart å varme opp jorda til -18C, atmosfæren (les: til syvende og sist 'drivhusgassene') må heve temperaturen ved overflaten de siste 33 gradene.

Alt dette er selvsagt en illusjon. Den postulerte/beregnede middels utstrålingshøyden er kun en teoretisk konstruksjon. Man lurer seg selv, ganske enkelt ved å midle (altså dele på 4) innstrålingen fra sola. Stjernen vår klarer helt fint på egenhånd å tilføre den energien som skal til for å varme opp jordas overflate til den utjevnede middeltemperaturen +15 grader. Den atmosfæriske effekten er å spre varmen absorbert fra sola om dagen, i hovedsak i tropene, nordover og sørover mot polene ... og mot nattsiden.

Energimengden jordas dagside mottar fra sola er så stor at den potensielt ville ha kunnet varme den opp langt, langt forbi den egentlige, observerte temperaturen. Overskuddsenergien går isteden med til å drive den atmosfæriske (og den oseaniske) sirkulasjonen - fordampning/konveksjon - som altså sprer varmen rundt. Dette må presiseres litt. Energimengden mottatt på jordas dagside er så stor også konsentrert at den potensielt ville ha kunnet varme opp de delene som til enhver tid er kraftigst bestrålt langt, langt forbi den egentlige, observerte temperaturen.

Det er nettopp skjevheten i energimottak (og potensiell varme/temperatur) som driver sirkulasjonen som kan spre energien/varmen videre.

Om natta mottas ingen varme fra sola, og nedkjøling vil foregå helt til neste dag gryr, men varmen spredt og havenes og atmosfærens varmekapasitet bremser varmetapet. Ja, atmosfæren isolerer overflaten, men bare fordi den er varm - konvektivt koblet til og følgelig varmet opp primært via overflaten - og fordi den har en varmekapasitet, altså en iboende responstreghet til endret pådriv. Dette er grunnen til at våre dager er mye kjøligere og våre netter mye mildere enn Månens. Månen har ingen atmosfære hvor varmen mottatt fra sola kan spres globalt og holdes på.


Lindem har derved godtgjort hvorfor han kan oppsummere til slutt at "de 255K er kun en matematisk konstruksjon basert på et forfeilet/forenklet (velg selv) bilde av virkeligheten": 

For å oppsummere: De 255K (ved utstrålingshøyden, midt i den konvektivt drevne troposfæren) kontra de 288K (ved overflaten) er essensielle for hypotesen om den naturlige drivhuseffekt. Men de 255K er kun en matematisk konstruksjon basert på et forfeilet/forenklet (velg selv) bilde av virkeligheten. Det er kun de 288K av de to som utgjør en reell verdi å forholde seg til i det virkelige jordsystemet. Snittemperaturen ved den globale tropopausen, over sky-/konveksjonstoppen (i snitt 12-13 km over jordas overflate) er forøvrig på rundt 65-70 minusgrader. Det skulle tilsvare en SB-utstråling på omkring 105 W/m^2, ikke 239 W/m^2 som er det satellittene måler.


TIL SLUTT - FOR GODT MÅL - IRETTESETTELSEN AV BENESTAD

RASMUS BENESTAD TØR ÅPENBART IKKE Å KOMMENTERE DIREKTE PÅ LINDEMS BESKRIVELSE AV DETTE, HAN SKJØNNER NOK AT HAN I SÅFALL FÅR SVIDD FINGRENE MER ENN GODT ER - HAN PRØVER ISTEDET Å DUMLIGGJØRE INGE KRISTIANSEN ISTEDET (se hele linken hvis dere vil knise litt over utviklingen her).

MEN LINDEM LAR IKKE TØVET STÅ UKOMMENTERT, OG DRAR TIL MED EN ENDA EN KOMMENTAR TIL BENESTADS MER OG MER HÅPLØSE FORSVAR AV SIN FLATE JORD (SOM IHT. HANS VERDENSBILDE ALTSÅ DA FREMDELES BESOLES HELE DØGNET...)

Rasmus Benestad sier: "Når man omtaler "Incoming Solar Radiation 342 Wm2" har det en enkel og logisk forklaring. Hvis jordens radius er r, så er den energistrømmen som jorden fanger opp fra solen E=S π r^2. S er her "solkonstanten" (S=1360W/m^2). Men jorden er kuleformet, og for å beskrive en global effekt, må man bruke det globale gjennomsnittet. Jordens areal er A = 4 π r^2, og man er nødt til å dele energimengden fanget opp av planeten med planetens overflate: Globalt midlet solinnstråling = E/A =S π r^2/4 π r^2 = S/4."

Det er helt greit, det. Det er ikke operasjonen i seg selv, eller begrunnelsen for den, som er forfeilet.

Det er når man benytter verdien man får (340 W/m^2, eller strengt tatt 239 W/m^2) som en universalverdi som puttes inn i en formel for å beregne den temperaturen jordas overflate ville ha hatt uten noen 'radiativ drivhuseffekt', altså kun drevet av solinput'en, man kommer fullstendig på villspor.
(hehe, det var Tele-latter)

Dersom man heller benytter seg av den enorme variasjonen i solinput (i tid og rom) vil man ende opp med helt andre (og mer realistiske) verdier. Ta månen som eksempel. Ingen atmosfære, ingen drivhuseffekt. Kun solinnstråling og IR rett ut igjen. Beregnet global snittemperatur ifølge SB-likningen: -3C (270K). Reell fysisk global snittemperatur (estimert fra satellittmålinger - LRO-Diviner): 70-75 minusgrader (~200K). Hvorfor den enorme diskrepansen (70 graders forskjell)? Fordi innstrålingen VARIERER!


http://www.diviner.ucla.edu/science.shtml

SLUTTORD:
Jeg håper jeg med dette har kommentert Lindem uten å ødelegge noe for hans egen originale argumentasjon. Men det var liksom for bra til å forsvinne i spaltene i Dagsavisen, og det føyer seg fint inn i vår øvrige debatt her i det siste.

Da gjenstår vel egentlig bare en sak til:

Lindem, hvis du ikke allerede eksisterer her på forumet, tror jeg at jeg har alle med meg i å invitere deg over hit - snarest!


 
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

ConTrari


ebye

Helt enig Telehiv, i den tråden møter Benestad en helt annen mostand enn den han har vært vant til. Både Garder og Kristiansen er noen virkelige skarpe kniver i skuffen, i tillegg til Engene og Lindem, selvfølgelig.

Dessuten så har denne jordnøtta blitt behandlet før på Nye meninger, av medlemmet P. Tuvnes

Klimaforskere modellere jorden som flat

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread260580/

Nye meninger er et ok forum, ved at du bestemmer alt selv, innhold og lengde. Men det forumet blir ødelagt av noen forumtroll. De hindrer at flere enn de mest hardkokte debattantene deltar.    ;D      8)

Telehiv

Sitat fra: ConTrari på januar 28, 2013, 15:08:36 PM
Superhelt status innvilges ekstraordinært??  8)

Ja, hvis du tenker på kvaliteten på Lindems tekst, så ville jeg anbefalt superhelt-diagnose.
Jeg følte det var greit å presentere denne teksten til forumet, for han redegjør i hvertfall mye bedre enn jeg selv ville klart mht. kattepinen AGW-hypotetikerne er kommet i:

Inkonsistensen i AGW/CO2-hypotesens "flate" verdensbilde - forårsaket av at den FAKTISKE solinnstråling ikke kan beskrives sannferdig uten at man samtidig må gi opp forsøket på å oppgradere drivhusgassene/CO2-effekten.

Ergo: Beskriver man solen sannferdig, graver man sin egen CO2-alarmismegrav!  
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

Sitat fra: ebye på januar 28, 2013, 15:14:05 PM
Helt enig Telehiv, i den tråden møter Benestad en helt annen mostand enn den han har vært vant til. Både Garder og Kristiansen er noen virkelige skarpe kniver i skuffen, i tillegg til Engene og Lindem, selvfølgelig.

Dessuten så har denne jordnøtta blitt behandlet før på Nye meninger, av medlemmet P. Tuvnes

Klimaforskere modellere joden som flat

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread260580/

Nye meninger er et ok forum, ved at du bestemmer alt selv, innhold og lengde. Men det forumet blir ødelagt av noen forumtroll. De hindrer at flere enn de mest hardkokte debattantene deltar.    ;D      8)

Enig med deg ebye,

Kristiansen sier f.eks. det samme som Lindem om AGW-ernes flate jord som Lindem i den tråden du viser til, i klokkeklare vendinger:

"Den eneste grunnen til at klima-alarmistene vil gjøre sola "kald" ved å fordele solenergien på hele jorda samtidig (og ser bort i fra natta) er å gi feedback'en i deres modeller mye større betydning enn det den egentlig har!"

Og Tuvnes følger opp like etter, også med en del gode henvisninger:

"1- vs 3-dimensjonal modell
Publisert 7. desember 2012 Kommentar #96
Til C. Moe komm. #93.


Trenberth 2009 modell er 1-dimensjonal for varmefluks og beregnes med + og - , men varmeFLUKS er vektorer. Solen stråler inn i en retning, mens jorden stråler ut i alle retninger. Varmefluks må beregnes som vektorer i 3 dimensjoner. Da kan man ikke bare dividere den reelle strålingsintensitet fra solen på 4 for å midle ut over hele jordkloden på en gang.  Man må differensiere over hele jordkloden og ta ehsyn til en rund, roterende jord med dag og natt.  Det er det Postma har gjort, og kommet til et revolusjonerende resultat: det er ikke nødvendig å balansere energibudsjettet med noe "drivhuseffekt". Postma har tegnet og fortalt her:

http://climateofsophistry.files.wordpress.com/2012/11/copernicus-meets-the-greenhouse-effect.pdf

Dertil viser matematikkprofessor Claes Johnsen med vibrasjonsteori hvorfor kald stråling ikke kan varme opp et varmere objekt på grunn av cut-off-effekten for frekvensen her:

https://www.google.com/url?q=http://www.csc.kth.se/%7Ecgjoh/blackbodyslayer.pdf&sa=U&ei=kDuqUMjoBYmLhQfdwIG4Ag&ved=0CAcQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFmz9-rGjLLZSfDIh9BSIpe-3eXFg

Disse overbevisende analysene, jukset til IPCC-tilhengerne, uriktige klimamodeller (spådommer) og mangel på målbare bevis for klimaeffekten har fått meg til å bli "klimfornekter" med definisjon som at jeg fornekter at IPCC-hypotesene om klima er riktige. Klimaet har endret seg på naturlig vis i alle jordens 4,5 milliarder år slik som nå. Menneskene har bare lokal effekt på klimaet rundt oss som Urban Heat Islands, noe pga landbruksarealer, oppdemninger o.l. lokale inngrep.

Mer her: http://dl.dropbox.com/u/108651284/Klimaskremslene%20er%20feil.pdf

 
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

ebye

Jammen kommer det interessante saker opp på Nye meninger. Debatten i tråden over, siste utspill er

IPCC har overestimert klimafølsomheten ifølge en Cicero-forsker!

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread264602/

Her spørres det om hvorfor CICERO ikke blåser fanfare for den siste verdenskjente artikkelen, den om nedsatt klimafølsomhet. Dette er innlegg #71. Prestrud gikk inn i debatten på #25, med bakgrunn i noe ganske annet.    ;)

Dette indikerer at forumet her, som følger med på det som skjer, og slår alt nytt akkurat passe stort opp, ganske sikkert bidrar til at alle faglige nyheter når frem - til folket!    8)

Telehiv

Sitat fra: ebye på januar 28, 2013, 16:22:56 PM
Jammen kommer det interessante saker opp på Nye meninger. Debatten i tråden over, siste utspill er

IPCC har overestimert klimafølsomheten ifølge en Cicero-forsker!

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread264602/

Her spørres det om hvorfor CICERO ikke blåser fanfare for den siste verdenskjente artikkelen, den om nedsatt klimafølsomhet. Dette er innlegg #71. Prestrud gikk inn i debatten på #25, med bakgrunn i noe ganske annet.    ;)

Dette indikerer at forumet her, som følger med på det som skjer, og slår alt nytt akkurat passe stort opp, ganske sikkert bidrar til at alle faglige nyheter når frem - til folket!    8)

ebye, alle,

ja, her har Inge Kristiansen forresten en kommentar som er så midt på liktåen at den bare må siteres:

Forskerne ved Cicero og Norsk Regnesentral fant at klimafølsomheten er det halve av hva IPCC har hevdet i i sin IPCC AR4! - WOW!

- Kan man da si at 97 prosent av klimaforskerne har tatt feil???

Et nytt sitat fra artikkelen: "Men da forskerne puttet temperaturer og andre data fra siste tiår (2000–2010) inn i modellen, ble de overrasket. Klimafølsomheten ble kraftig redusert. Til «bare» 1,9 OC. [...]Oppvarming på 1,9 OC. ved doblet CO2-innhold i atmosfæren er et gjennomsnittstall. Om forskerne i stedet regner seg fram til 90 % sannsynlighet for at noe vil skje, så får de et sannsynlighetsintervall. Med observasjoner og data fram til år 2010 så er det 90 %sannsynlig at den globale oppvarmingen ved doblet CO2 blir på mellom 1,2 og 2,9 OC."

Vel. Dette burde vel være strålende nyheter, Pål Prestrud? – Kan du forklare oss hvorfor det er så tyst om dette i det norske mediebildet, med tanke på hva du vet om Cicero og klimarøysla?

La meg tippe; Kan det være at dette er et tve-egget sverd? – At innholdet i artikkelen i realiteten røper for oss alle hvor verdiløse deres klima-modeller egentlig er?
For hvordan kan deres modeller være robuste, når de gir en halvering av klimafølsomheten bare fordi man bruker data for det siste ti-året og ikke det foregående?

Og ja, et "morsomt" underpoeng er jo dette; Berntsen med følge har jo bekreftet det vi realister sier; Siste ti-året har vært kaldere enn det foregående ti-året! Artig å få det bekreftet fra en Cicero-forsker! Og dette samtidig som vi vet at atmosfæren har fått en årlig økning i CO2-nåvet de siste årene på "hele" 2 ppm! - Det neste blir vel at en forsker fra klimarøysla bekrefter at korrellasjonen mellom CO2 i atmosfæren og temperaturen har gjemt seg (flykta, tatt ferie, etc), siden ingen forskere finner den....
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Ewer Gladblakk.

#7
SitatDette indikerer at forumet her, som følger med på det som skjer, og slår alt nytt akkurat passe stort opp, ganske sikkert bidrar til at alle faglige nyheter når frem - til folket!
Detta synes jeg stemmer veldig bra, Ebye!
Det blir liksom ikke så mye spagetti-westernpresse her inne, som så mange andre steder ellers. :)
Løft kun ett bein om gangen.....ellers går du bare på snørra!

Bebben

Lindems innlegg ser uangripelig ut. Det viser at behovet for en "drivhuseffekt" er en artefakt av feilaktig anvendt fysikk/matematikk, noe som har vært forstått blant klimakjetterne en god stund, men blant andre Joe Postma i spissen.

Ingen "drivhuseffekt" er nødvendig for å forstå at solen varmer jorden, herunder havet, som igjen varmer atmosfæren. Atmosfæren og særlig havet fordeler varmen rundt og skaper det som er kjent som "klimaet".  :D

Jeg observerer ellers at Benestad blir svar skyldig - han har i hvert fall hittil ikke klart å komme med noe annet enn å gjenta den super-simplistiske "gjeldende" drivhusmodellen.
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Jostemikk

Det er fin lesing den tråden, og så vidt jeg klarer forstå dette, er jeg enig med Bebbens konklusjon. Dette er jo tatt opp på nøyaktig samme glimrende måte her på forumet i diverse tråder, så det er ikke lenger noe nytt for oss.

Et interessant poeng er at Watts og Curry ser på Postmas tanker om en rund klode som det reneste tøv. De støtter begge Benestads synspunkter.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amatør1

Sitat fra: Jostemikk på januar 28, 2013, 21:05:22 PM
Det er fin lesing den tråden, og så vidt jeg klarer forstå dette, er jeg enig med Bebbens konklusjon. Dette er jo tatt opp på nøyaktig samme glimrende måte her på forumet i diverse tråder, så det er ikke lenger noe nytt for oss.

Jeg "ser for meg" at enkelte av argumentene i den tråden er "inspirert" herfra  :)  Isåfall er det bare flott.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Amatør1

Bishop Hill kommenterer Cicero-studiet igjen:

More on that Norwegian CS study

Jeg la likevel mest merke til kommentaren fra esmiff Jan 28, 2013 at 7:57 PM, som en passende kommentar til klimaforskningen og dette studiet:

"I couldn't believe my eyes, Mr Attenborough . There were 1 million Wildebeest charging madly toward the city centre. When they hit the suburbs, they slowed down to 30mph and engaged their headlights. They went to a movie then walked home. That was lucky. "

;D
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

ebye

Dersom Bishop Hill har rett, at det ikke foreligger et paper ennå, som er peer-reviewed, ja da har CICERO-forskerne begått en dødssynd. Norske rapporter er ikke nok kvalitetssikret, særlig ikke av bare norske klimaforskere, til å bli kastet inn i den internasjonale vitenskapelige debatten. På Nye meninger er Prestrud spurt om hvorfor ikke dette paperet er utbasunert på CICERO's hjemmeside. Dette kan være grunnen. Kanskje han/de egentlig ikke ønsket at det skulle bli så kjent. Nå sitter de alle i revesaksa

Kuldeperioder...... av Rasmus

kommentaren

IPCC har overestimert klimafølsomheten ifølge en Cicero-forsker!

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread264602/?next=60#post_265514

kommentar # 71.

Her har nok neppe klimabølgene lagt seg ennå! Tillit tar det lang tid å bygge opp, og går lynkjapt å rasere fullstendig.    8)

Følg med på denne CICERO-klimasåpeoperaen.    ;)     ;D

Gerten

Telehiv skriver: Jeg håper jeg med dette har kommentert Lindem uten å ødelegge noe for hans egen originale argumentasjon. Men det var liksom for bra til å forsvinne i spaltene i Dagsavisen, og det føyer seg fint inn i vår øvrige debatt her i det siste."
Har hørt at andre også har samme vurdering som Lindem om jorda som en flat skive. Er det noen som vet?
It's the clouds!