Flat jord og kald sol er basis for klimaalarmismen

Startet av P. Tuvnes, januar 13, 2013, 00:01:37 AM

« forrige - neste »

P. Tuvnes

Klimaforskere modellerer jorden som flat

Av Petter Tuvnes

Svært få er kjent med at klimamodeller for energibalansen i systemet sol – atmosfære - jord er basert på forenklede modeller av solinnstrålingens effekt på jord og atmosfære, - modeller som er så forenklede at de er direkte feil.  Med disse uriktige forenklingene er hele verden blitt lurt. Det betyr at forutsetningene for klimabekymringene er feil!

Energibudsjettmodellen som FNs klimapanel IPCC fortsatt benytter (IPCC AR4 WG1 2007 og Trenberth et al. 2009) er over 50 år gammel og modellerer en flat jord som midler ut innkommende solstråling likt over hele jordkloden uten å ta hensyn til at bare den ene halvkulen mottar sollys til enhver tid mens utgående varmestråling skjer fra hele kulen, se fig. 1.  Virkelig solinnstråling på 1368 W/m2 er midlet ut til 342 W/m2 ved å dele på 4 ettersom arealet av en kule er 4 ganger så stort som arealet innenfor kuleomkretsen, altså blir solen gjort «kald».  Det er en fundamental feil fordi strålingen treffer bare halve kulen til enhver tid.  IPCC-modellen tar ikke hensyn til en roterende rund jord med dag og natt. 

[attachimg=1 width=500]
Fig. 1. Flat-jord-kald-sol-modell fra http://www.ipcc.ch/graphics/ar4-wg1/jpg/faq-1-1-fig-1.jpg

Dr. James Hansen, NASA GISS, beregnet i 1981 at «klimagassene» i atmosfæren, bl.a. H2O og CO2, varmer opp jorden 33⁰C, fra -18oC uten «klimagasser», til virkelig gjennomsnittstemperatur ved jordoverflaten på ca. +15oC.  Men, Hansen fjernet ikke effekten av skyer i regnestykket sitt. Skyer er 100 % vann, og må tas ut av regnestykket for at det skal bli noenlunde riktig.  Med riktig beregning blir temperaturen uten «klimagasser» +3oC.  «Klimagassenes» effekt er tvilsom. Helt uten vann og hav ville teoretisk temperatur bli -3oC.  Klimaalarmistene har i sin klimademagogi underslått det faktum at -18oC er 5 km oppe i atmosfæren og kan ikke uten videre sammenlignes med temperaturen ved jordoverflaten, så en oppvarming på +33oC p.g.a. «klimagassene» er også feil.

De mer avanserte klimamodeller som politikken til IPCC og mange land er basert på har sitt utgangspunkt i slike uriktige beregninger med feil effekt av «klimagasser» og tilbakestråling.  Da er det ikke rart at også spådommene om temperaturutvikling blir feil. 

Det britiske meteorologiske institutt Met Office innrømmer nå at vi har nå hatt over 16 år uten øking i global temperatur, mens CO2 utslipp har økt 40 % og CO2 i atmosfæren har økt med 9 %.  I følge klimamodellene skulle temperaturen nå ha vært ca. 0,5oC høyere på disse 16 år.  Met Office forventer heller ikke noen øking i temperatur de neste 5 årene.  Da må det være noe annet enn de 15 ppm CO2 fra menneskelige utslipp av totalt 390 ppm CO2 i atmosfæren som styrer temperatur og klima, ihvertfall for tiden.

Grundige fysikere og matematikere tilknyttet organisasjonen Principia Scientific International (PSI) har det siste året gjennomgått modellene for jordens energibudsjett og klimamodeller.  En mer riktig modell enn «flat-jord-kald-sol-modellen» referert til av IPCC, er en rund roterende jord med dag og natt hvor virkelig solintensitet på 1368 W/m2 er differensiert over en halvkule og med utstråling fra hele kloden både på dag og natt-side, se fig. 2.

[attachimg=2 width=600]
Fig. 2. Rund jord med dag og natt og normal sol fra Postma:
http://principia-scientific.org/publications/The_Model_Atmosphere.pdf

Med en riktigere modell er det vist at de såkalte klimagassene CO2 og H2O har neglisjerbar virkning på global temperatur, og at nettoeffekten til atmosfæren er avkjølende fra +30oC i gjennomsnitt fra solen til +15oC døgngjennomsnitt (Postma, se referanselisten ).  IPCC-modellene strider mot fysiske, termodynamiske og matematiske prinsipper og lover (C. Johnsen, D. Cotton).  Det forklarer at det ikke finnes noen målinger, observasjoner eller bevis for at menneskeskapte CO2-utslipp er årsak til den svake og naturlige oppvarming vi har hatt siden lille istid på 0,8⁰C (0,6⁰C siden 1950 ifølge IPCC) eller noen form for mulige fremtidige menneskeskapte klimakatastrofer p.g.a. CO2 utslipp (Nahle).  Vitenskapen er ikke avgjort!

Analysene konkluderer med at tilbakestråling fra kalde objekter i atmosfæren («klimagassene» CO2 og H2O) ikke kan varme opp en varm jordoverflate enda mer.    Det er uriktig strålingsfysikk og strider mot termodynamikkens 2. lov om irreversibilitet.  Kort og enkelt uttrykt så har stråling fra kalde objekt (CO2) for lav frekvens og energi til å kunne øke frekvensen og dermed temperaturen og energien til varmere objekt (jorden) med høyere frekvens ytterligere. Kald stråling vil resonere og bli spredt fra det varme objektet uten å tilføre mer energi og varme.  At tilbakestrålingen på 324 W/m2 fra klimagassene (greenhouse gases back radiation absorbed by surface) i fig. 1, skal være dobbel så sterk som solens påvirkning på 168 W/m2, og gi ekstra oppvarming er derfor fullstendig feil.

Teorien om økt oppvarming i atmosfæren pga mer CO2 skulle også tilsi at det dannes en «hot spot» i atmosfæren som gir økt tilbakestråling, men denne «hot spot» har ikke latt seg detektere og ser ikke ut til å eksistere i det hele tatt (Nova).

NASA har nylig meldt at solen har større betydning enn hva klimamodellene hittil har lagt til grunn.  Solen og litt stabiliserende svak varme fra jordens indre er de eneste energikildene i systemet.  Alt annet bare responderer på disse energikildene, hovedsakelig solen.  Stråling fra «klimagassene» kan ikke virke som noen sekundær energikilde og gi mer varme tilbake enn solen.  Det er latent varme i vann og atmosfære som lagrer mest energi.  Den såkalte drivhuseffekten er egentlig en latent varmeeffekt.  Det er en naturlig temperaturgradient i atmosfæren, som ikke har noe med at en kald atmosfære varmer opp seg selv.  IPCC-modellene overdriver strålingseffekt og undervurderer dominerende avkjølende konveksjon, atmosfæretrykk og noe mindre varmeledning i form av diffusjon i atmosfæren.  Forutsetningene for klimabekymringene har vist seg å være feil, og stemmer ikke med observasjoner.

Grundige statistikere har nylig også gjennomgått forløpet av global temperatur siden 1880 og utviklingen av parametere som kan ha påvirket temperaturen (Beenstock et al.).  Statistikerne konkluderer med at den siste tids oppvarming ikke er statistisk signifikant relatert til menneskelig påvirkning (som CO2 utslipp), men at naturlige fenomen dominerer.

Konsekvensen av at menneskeskapte klimagasser ikke gir mer varme er at all CO2- og klima-virksomhet kan opphøre, inkludert alle skatter og avgifter tilknyttet den uriktige hypotesen om katastrofal menneskeskapt global oppvarming.  I stedet bør ressurser brukes på forbedret infrastruktur mot naturlig ekstremvær, eller andre av klodens mange reelle problemer.

Referanser: Fra Principia Scientific International (PSI, søkbart på nett)http://www.principia-scientific.org/supportnews/latest-news/67-the-greenhouse-gas-blanket-that-fails-to-warm-the-world.html
Postma, J.E., astrofysikk, 'A Discussion on the Absence of a Measurable Greenhouse Effect,' http://principia-scientific.org/publications/Absence_Measureable_Greenhouse_Effect.pdf
Johnson, Claes, matematikk, prof. KTH, 'Computational Blackbody Radiation,' KTH CSChttps://www.google.com/url?q=http://www.csc.kth.se/%7Ecgjoh/blackbodyslayer.pdf&sa=U&ei=kDuqUMjoBYmLhQfdwIG4Ag&ved=0CAcQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFmz9-rGjLLZSfDIh9BSIpe-3eXFg
Cotton, D., fysikk, 'Radiated Energy and the Second Law of Thermodynamics', PSIhttp://principia-scientific.org/publications/psi_radiated_energy.pdf
Cotton, D., 'What Physics Says About Climate Change', earth-climate.comhttp://earth-climate.com/
Nasif S. Nahle, prof., Scientific Research on the Effects of Backradiation on Several Solid Surfaces. http://www.biocab.org/Observation_Backradiation.pdf
Beenstock, M., Reingewertz, Y., and Paldor, N.: Polynomial cointegration tests of anthropogenic impact on global warming, Earth Syst. Dynam. Discuss., 3, 561-596, doi:10.5194/esdd-3-561-2012, 2012.
Nova, Joanne: The Skeptics Handbook, p.4, after Thorne et al. 2005.http://jonova.s3.amazonaws.com/sh1/the_skeptics_handbook_2-3_lq.pdf

ConTrari

Tuvnes, takk for grundig og godt innlegg! Det er svært vanskelig å forstå at en så grunnleggende feil ikke forlengst er innrømmet og avbøtet i de forskjellige forskningsmiljøene. Det virker som om de satser på en gigantisk bløff, der media og politikere ikke er interessert i å ta seg bryet med å sette seg nok inn i problemet til å innse hvor grundig de er blitt lurt.

Men det kan ikke vare. Når myndigheter og media har fått litt større avstand til klimasvindelen -og etter mitt syn padler de friskt allerede-, og de ikke har særlig å tape på å vende seg mot alarmistene, da tror jeg det er game over, og dt kan skje svært så fort og brutalt.


Bebben

Interessant innlegg og en svært interessant diskusjon Petter.

Litt sent på kvelden og litt dypt i rødvinsflasken for veldig store spissfindigheter, men en ting (blant mange andre) jeg stusser over i Kiehl/Trenberth-diagrammet er størrelsen på "tilbakestrålingen" vs. størrelsen på utstrålingen fra jordoverflaten: Etter Stefan-Bolzmann-loven er strålingen proporsjonal med den absolutte temperaturen (i K) (og ikke temperatuavviket) i fjerde potens - må ikke dette bety at hovedmengden av "tilbakestrålingen" nødvendigvis må komme fra et luftlag svært nær overflaten med en temperatur ikke så mye lavere enn overflaten? Med dramatisk lavere temperatur høyere oppe, må det da være rent matematisk umulig at de høyere luftlag kan produsere en "tilbakestråling" så nært opptil "framoverstrålingen"?

... og forteller ikke dette oss at "tilbakestrålingen" finner sted i et luftlag der varmefluksene er dominert av helt andre ting enn stråling - nemlig konduksjon, konveksjon, fordampning...

Ser fram til å fortsette denne debatten, og ikke minst med Okular til stede. Takk for innlegget.
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

ebye

Flott at du legger dette ut her, Tuvnes.

Bare gjett folkens, hvordan trollene oppførte seg da de leste om dette på Dagsavisen Nye meninger

Klimaforskere modellerer jorden som flat

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread260580/

De "lusene" er til å kjenne igjen på gangen.    ;)       ;D      8)

P. Tuvnes

Bebben, du er absolutt inne på noe der.  Matematikkprofessor ved KTH, Claes Johnson, har avsørt at instrumentene for å måle tilbakestråling fra atmosfæren, pyrgeometer, er programmert med en formel som misbruker Stefan-Boltzmanns lov, se
http://claesjohnson.blogspot.no/2013/02/big-bluff-of-pyrgeometer-dlr-as.html

Bloggen til Johnson er bare fantastisk, og kommer med stadig nye avsløringer, følg med på:
http://claesjohnson.blogspot.no/


Jostemikk

#5
Tuvnes, det står litt om Johnson og S&B her. Han er ikke alene om å ane ugler i ligningen. Se linken til JA. Nova i et av innleggene i tråden.

Det går også en rykende fersk pyrgeometer-debatt hos Tallbloke.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren