IPCC hovedansvarlig for pseudovitenskap og bevisst "paradigmelåsing"

Startet av Telehiv, november 19, 2013, 17:48:08 PM

« forrige - neste »

Telehiv

I denne artikkelen skal vi se videre på hvordan IPCC helt bevisst forsøker å forsvare sitt synkende AGW/CO2-fokuserte alarmistparadigme - basert på en ekstremt overdreven og for lengst falsifisert sensitivitetsfaktor for drivhusgasser, og da CO2 i særdeleshet - med å misbruke sin institusjonelle makt til å "låse" eget klimaparadigme mot faglige utfordringer, dvs. nekte å bruke den hypotetisk-deduktive metode som falsifiseringsprinsipp.

Jeg har tidligere lagt fram en strøm av dokumentasjon på at det er nettopp det IPCC gjør ved å prøve å stenge ute all forskning som truer deres AGW/CO2-hypotese:

a) 123 AGW-kritiske, fagfellevurderte artikler avviste av IPCC i 2008-2012 (før AR5): 
http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1474.0.html

b) Arbeider som IPCC avviste før 2007 (før AR4):
Del 1: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,719.0.html
Del 2: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,720.0.html
Del 3: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,721.0.html
Del 4: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,722.0.html   

Først et tilbakeblikk: Oppbyggingen av IPCCs pseudovitenskap og forsvar av et sviktende klimaparadigme
Jeg har tidligere i artikkelen "Klimaforskning som pseudovitenskap" den 29.10.2013 vist hvordan de som forvalter forskningsmakten bak dagens rådende klimaparadigme (i essens det overnasjonale IPCC og tilhørende nasjonale støtteorganer) baserer hele sin argumentasjon på en AGW/CO2-hypotese med bl.a. overdrevne klimasensitivitetspåstander som kjennetegnes av omtrent alle karakteristiske trekk ved pseudovitenskap: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1486.0.html

Som lokalt eksempel på mangelfull analyseteori og rene nonsenskorrelasjoner innenfor overivrig klimaalarmisme har jeg i en annen artikkel  bl.a. vist til Rasmus Benestads spekulative forsøk på å konstruere en korrelasjon mellom AGW/CO2-hypotesen og "ekstremnedbør".
Link: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1484.msg32176.html#msg32176

Videre har jeg i oppfølgingsartikkelen 17.11.2013 "Fra uholdbar pseudovitenskap til faglig sammenbrudd og paradigmeskifte" vist hvordan det i reelle vitenskapelige kretser egentlig foregår et dramatisk (men fremdeles uforstått hos politikere og media) vitenskapelig paradigmeskifte bort fra IPCCs AGW/CO2-hypotese (katastrofal global oppvarming forårsaket av menneskelige utslipp av drivhusgasser), over til mer kumulativ analyse som stiller mer klassiske og vitenskapelige spørsmål ved egne premisser og metoder:
http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1503.msg32700.html#msg32700

Dagens klimaparadigme må gis enda litt mer rom til å ødelegge seg selv som "vitenskap"
Etableringen av et nytt og mer vitenskapelig fundert klimaparadigme forutsetter at dagens AGW/CO2-paradigme først må bryte ytterligere sammen under en stadig mer omfattende falsifisering etter hvert som IPCCs projeksjoner utviser stadig større avstand til faktiske observasjoner: Verden har som kjent nektet å vise oppvarming siden 1998, trass i en betydelig økning i atmosfærens CO2-nivå i samme periode. De faktiske observasjonsmønstrene korrelerer derimot med forventede naturlige variasjoner, dvs. de 30-årige syklusene med hhv. kjølige og varme trender vi har observert i mange hundreår før menneskeskapte utslipp kunne påvirket noe som helst:
http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1503.msg32700.html#msg32700

Tim Ball: "Why and How the IPCC Demonized CO2 with Manufactured Information"
Det måtte ende slik, fordi vi ved en nærmere gjennomgang av premissene for hele AGW/CO2-hypotesen vil se at omtrent hele IPCCs hypotesebygging er kokt sammen på ren kvasi- og pseudovitenskap. Med utgangspunkt i de forannevnte artiklene - som viser hvordan AGW/CO2-hypotesen selv har skapt, og deretter forsvart seg med, vitenskapelig uakseptable metoder og nye, eskapistiske hypotesebygginger (les: bortforklaringsforsøk) - skal jeg herfra gjennomgå Dr. Tim Balls nylige meget informative artikkel om IPCCs sviktende vitenskapelige grunnlag for sin klimaalarmisme/AGW/CO2-hypotese, som han kalte "Why and How the IPCC Demonized CO2 with Manufactured Information":
http://wattsupwiththat.com/2013/11/13/why-and-how-the-ipcc-demonized-co2-with-manufactured-information/

Ikke småtteri altså, så den saken krever en nærmere presentasjon:

Dr. Ball begynner med en meget viktig påpeking av at FN-insider Maurice Strong brukte FN "as a platform to sell a global environment crisis and the Global Governance Agenda." Strong startet dette oppkjøret med å alliere seg med en liten gruppe verdensledere som bestemte at de rike landene (og deres energiatferd) var den største verdenstrusselen ("the principle risk to the world"). Disse landene nektet å redusere sin påvirkning av miljøet ("their environmental impact").

Disse lederne besluttet derfor at planetens eneste håp var et sammenbrudd i de rike landenes forbruksmønster og at det var deres ansvar å framskynde dette. Strong hadde resepten: Skap et falskt problem med falsk vitenskap, bruk byråkrater til å komme rundt politikerne, og få stengt ned utvalgte industriformer - og la utviklingslandene betale.

Hvordan landet man på CO2 som "politisk mål" for denne prosessen?
Jo, hvis man ser på et industriland som en forbrenningsmotor som går på fossilt brennstoff, kan man stoppe motoren på to måter:
- stenge for drivstoffet, eller
- stenge av eksosen

Vel, alle skjønte at å stenge for drivstoffet ville bli et politisk minefelt fordi prisene ville løpe ut av kontroll. Det er derimot lettere å hevde at eksosen forårsaker ureparerbare miljøskader. Dermed valgte man CO2 som eksklusivt fokus for det som ble the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Både prosess og metode ble regissert for å anklage CO2 som kriminell miljøfaktor og at den forårsaket løpsk global oppvarming.

Ut fra denne landeveisrøver-strategien er det ikke rart at IPCCs grunnleggende "vitenskap" begynner å halte fra dag 1:

1. IPCCs definering av "klimaendring" var et første nødvendig hovedbedrageri
Ball skriver: "People were deceived when the IPCC was created. Most believe it's a government commission of inquiry studying all climate change. The actual definition from the United Nations Environment Program (article 1) of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) limits them to only human causes: "a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over considerable time periods."

I et påfølgende "begreps-grep" ifm. 2007-rapporten måtte IPCC endre denne vitenskapelig sett helt uakseptable definisjonen (at man programfester at det er omtrent bare menneskelig påvirkning som endrer klimaet - og da i negativ retning) brukt i de tre første rapportene (1990, 1995, 2001). Men diskret, som en fotnote i 2007-rapportens Summary for Policymakers (SPM). Denne fotnoten lød slik for de leserne som kunne å lete:

"Climate change in IPCC usage refers to any change in climate over time, whether due to natural variability or as a result of human activity. This usage differs from that in the United Nations Framework Convention on Climate Change, where climate change refers to a change of climate that is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and that is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods."

Men IPCC ville ikke ta dette til etterretning, fordi, som Tim Ball skriver: "It was not used because Reports are cumulative and to include natural variability required starting over completely".

Prof. Murray Salby kom inn og prøvde å stanse utglidningene mot all vekt på "menneskeskapt", men ble gjemt bort
Ball skriver: "It is impossible to determine the human contribution to climate change if you don't know or understand natural (non-human) climate change. Professor Murray Salby showed how the human CO2 portion is of no consequence, that variation in natural sources of CO2 explains almost all annual changes. He showed that a 5% variation in these sources is more than the total annual human Production".

2. IPCC hevder og beviser heller enn å prøve å falsifisere en hypotese vitenskapelig
Men de har hele tiden prøvd å illudere en "vitenskapelig prosess" basert på flg. antakelser (egentlig en svært primitiv drivhusteori ukritisk løftet ut av Arrhenius' laboratorium):
- CO2 er en drivhusgass som senker jordens varmeutslipp
- varmen tilbakestråler og øker global temperatur
- økt CO2-innhold i atmosfæren øker global temperatur
- CO2-nivået vil øke gjennom økt industriell aktivitet
- den globale temperaturøkning er uunngåelig

For å sikre at denne forutbestemte konklusjonen ble stående, satte IPCC i gang med å bevise i stedet for å falsifisere denne hypotesen slik vitenskapelig metodikk krever. Karl Popper sa som kjent at: "It is the rule which says that the other rules of scientific procedure must be designed in such a way that they do not protect any statement in science against falsification".

Fra starten var det nødvendig å "overrepresentere" (les: overdrive) betydningen av CO2 som en slik drivhusfaktor. Og Ball beskriver hvordan kritiske innspill ble "behandlet":
"The consistent and overwhelming pattern of the IPCC reveal misrepresentations of CO2. When an issue was raised by scientists performing their role as skeptics, instead of considering and testing its validity and efficacy the IPCC worked to divert, even creating some false explanations. False answers succeeded because most people didn't know they were false".

3. CO2-fakta ukjente for folk flest men høyst problematiske for IPCC
IPCCs CO2-overdrivelser havnet tidlig i konflikt med det etablert vitenskap visste (men altså ikke fikk lov å spille inn mot IPCC-systemet):
- naturlig CO2-nivå i atmosfæren utgjør mindre enn 0.04%, og 0.4% av de samlede drivhusgassene (GHG) i atmosfæren.
- CO2 er langtfra den viktigste drivhusgassen: Vanndamp utgjør 95% (volumprosent) av GHG, og er da selvsagt den suverent viktigste drivhusgassen.
- Metan (CH4) er den andre naturlige drivhusgassen som er utpekt som "klimasynder" av IPCC. Men metan utgjør bare 0.000175 % av atmosfæren, og bare 0.036 prosent av GHG.

Disse faktiske prosentfordelingene ble såpass pinlige for IPCC at de måtte finne opp en "forsterkingseffekt" ved å anslå et oppvarmingsbidrag pr. enhet, og her steiler alle seriøse vitenskapsfolk. Ball skriver om dette:
"The range of estimates effectively makes the measures meaningless, unless you have a political agenda. Wikipedia acknowledges "It is not possible to state that a certain gas causes an exact percentage of the greenhouse effect."

4. Menneskelige CO2-utslipp så ubetydelige i dette "klimaregnskapet" at IPCC måtte begynne å kontrollere informasjonsproduksjonen
Her er iht. Ball IPCCs "forklaring" (og politiske løsning) på de kvantitativt uholdbare drivhuspåstandene, dvs. om såkalte "greenhouse gas inventories":

A: The IPCC has generated a number of methodology reports on national greenhouse gas inventories with a view to providing internationally acceptable inventory methodologies. The IPCC accepts the responsibility to provide scientific and technical advice on specific questions related to those inventory methods and practices that are contained in these reports, or at the request of the UNFCCC in accordance with established IPCC procedures. The IPCC has set up the Task Force on Inventories (TFI) to run the National Greenhouse Gas Inventory Programme (NGGIP) to produce this methodological advice. Parties to the UNFCCC have agreed to use the IPCC Guidelines in reporting to the convention.

IPCC har altså fått lov å lage sin egen "metodologi" og tilhørende rapporteringsformat for dette, selv om det bryter med all seriøs naturvitenskap!

For Ball spør: "How does the IPCC produce its inventory Guidelines?"

Og viser hvordan IPCC kontrollerer hele input-prosessen fra start til slutt:
"They control the entire process from methodology, designation of technical advice, establishment of task forces, guidelines for reporting, nomination of experts to produce the reports, to final report approval. The figure they produce is a gross calculation, but it is estimated humans remove 50% of that amount."

Men de metodisk-analytiske svakhetene skjærer jo i øynene på en trent forsker:
"Regardless, if you don't know natural sources and variabilities of CO2 you cannot know the human portion. It was claimed the portion in the atmosphere from combustion of fossil fuels was known from the ratio of carbon isotopes C13/C12. Roy Spencer showed this was not the case. In addition, they ignore natural burning of fossil fuels including forest fires, long-burning coal seams and peat; as Hans Erren noted, fossil coal is buried wood.

Og hva med Spencer, som altså konkluderte med at: 
"if the C13/C12 relationship during NATURAL inter-annual variability is the same as that found for the trends, how can people claim that the trend signal is MANMADE??"

Svaret er, skriver Ball, at dette ble gjort for å bevise hypotesen og videreføre bedrageriet ("The answer is, it was done to prove the hypothesis and further the Deception").

5. Påtrykk for å oppnå hastig politisk handling
Først enda et lureri: Tidlige IPCC-rapporter hevdet at tiden CO2 forblir i atmosfæren er svært lang: Gitt dette, fikk man et "taktisk" problem ved at det nyttet lite å bråstoppe med CO2-utslipp, og det hang heller ikke sammen med andre IPCC-påstander. Tom Segalstad skrev f.eks. om dette:

"Essenhigh (2009) points out that the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) in their first report (Houghton et al., 1990) gives an atmospheric CO2 residence time (lifetime) of 50-200 years [as a "rough estimate"]. This estimate is confusingly given as an adjustment time for a scenario with a given anthropogenic CO2 input, and ignores natural (sea and vegetation) CO2 flux rates. Such estimates are analytically invalid; and they are in conflict with the more correct explanation given elsewhere in the same IPCC report: "This means that on average it takes only a few years before a CO2 molecule in the atmosphere is taken up by plants or dissolved in the ocean".

6. Prosedyrer for å skjule IPCCs vitenskapelige svakheter og forsterke alarmismen
Ball er rett på sak her: "IPCC procedures and mechanisms were established to deceive" og viser så til at IPCC har tre Working Groups (WGI, II, og III):

1) WGI produserer "vitenskapen" ("the Physical Science Basis Report"), som tar på seg jobben med å bevise at CO2 er årsaken til global oppvarming
2) WGII produserer "konsekvens-,  tilpasnings- og sårbarhetsrapporten" ("the Impacts, Adaptation and Vulnerability Report) som baserer seg på resultatene i WGI.
3) WGIII produserer "virkemidlene mot klimaendringer" ("the Mitigation of Climate Change Report").

WGI and WGII aksepterer WGIs påstand om at oppvarming er uunngåelig, og sier at:
"Five criteria that should be met by climate scenarios if they are to be useful for impact researchers and policy makers are suggested:
Criterion 1: Consistency with global projections. They should be consistent with a broad range of global warming projections based on increased concentrations of greenhouse gases. This range is variously cited as 1.4°C to 5.8°C by 2100, or 1.5°C to 4.5°C for a doubling of atmospheric CO2 concentration (otherwise known as the "equilibrium climate sensitivity").


Men lureriet er på gang her også, som Ball tørt skriver:
"They knew few would read or understand the Science Report with its admission of serious limitations. They deliberately delayed its release until after the Summary for Policymakers (SPM)."

NB: Dette har både jeg og flere andre påpekt her på forumet en rekke ganger, som et eksempel på hvor langt de etiske grenser tøyes i disse sammenhenger.

David Wojick har utdypet dette slik:
"Glaring omissions are only glaring to experts, so the "policymakers"—including the press and the public—who read the SPM will not realize they are being told only one side of a story. But the scientists who drafted the SPM know the truth, as revealed by the sometimes artful way they conceal it."

Og Ball legger til:
"What is systematically omitted from the SPM are precisely the uncertainties and positive counter evidence that might negate the human interference theory. Instead of assessing these objections, the Summary confidently asserts just those findings that support its case. In short, this is advocacy, not assessment."

Benjamin Santers grove redigeringssvindel i 1995
Vi har et typisk eksempel i dette SPM-lureriet ifm. 1995-rapporten, da Benjamin Santer redigerte bort at forskerne slett ikke hadde funnet klare tegn på menneskeskapte klimaendringer:

"The 1990 Report and the drafted 1995 Science Report said there was no evidence of a human effect. Benjamin Santer, as lead author of Chapter 8, changed the 1995 SPM for Chapter 8 drafted by his fellow authors that said,

"While some of the pattern-base discussed here have claimed detection of a significant climate change, no study to date has positively attributed all or part of climate change observed to man-made causes."

to read,

"The body of statistical evidence in chapter 8, when examined in the context of our physical understanding of the climate system, now points to a discernible human influence on the global climate."

The phrase "discernible human influence" became the headline as planned.


Og bedrageriet har fortsatt helt fram til nå:

"With AR5 (2013) they compounded the deception by releasing the SPM then releasing a correction. They got the headline they wanted. It is the same game as the difference between the exposure of problems in the WGI Science Report and the SPM. Media did not report the corrections, but the IPCC could now claim they detailed the inadequacy of their work. It's not their fault that people don't understand."


7. Klimasensitivitet
IOPCC antok innledningsvis at "constantly increasing atmospheric CO2 created constantly increasing temperature". Men så ble det besluttet at "the first few parts per million achieved the greenhouse capacity of CO2".

Hva betyr det som "vitenskap"?

Jo, det er som svart maling på et vindu, iht. Eschenbach, slik at det er starten som har høyest effekt (at vinduet dekkes til, her: starteffekten for CO2), til det hele blir neglisjerbart med flere lag maling (les: høyere CO2-konsentrasjoner): "It is like black paint on a window. To block sunlight coming through a window the first coat of black paint achieves most of the reduction. Subsequent coats reduce fractionally less light."

Men dette tok den ønskede effekt ut av CO2 for IPCC, så her måtte det handles:
"The IPCC created a positive feedback to keep temperatures rising. It claims CO2 causes temperature increase that increases evaporation and water vapour amplifies the temperature trend. Lindzen and Choi, discredited this in their 2011 paper which concluded "The results imply that the models are exaggerating climate sensitivity."

Men etter som observasjonene i snart to tiår nå smadrer IPCCs overdrevne sensitivitetsestimater med sine brutale fakta om ingen oppvarming på 17 år tross økende CO2-konsentrasjoner, har IPCC (foreløpig) måttet omtrent halvere sine estimater (der også lukewarmer Spencer nylig har landet i sitt siste arbeid - men vi vil nok se denne opportunisten våge seg lenger nedover etter hvert  8) ), og vi ser snart "null effekt i dagens atmosfæriske konstellasjon" i horisonten:

"Climate sensitivity has declined since and gradually approaches zero. A recent paper by Spencer claims "...climate system is only about half as sensitive to increasing CO2 as previously believed."

Neste del kommer i en egen artikkel.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

forts.:

8. Iskjerneprøver som kunne falsifisert AGW/CO2-hypotesen men som ble manipulerte i stedet
Basert på forutsetningene i AGW/CO2-hypotesen skal temperaturen øke når CO2-nivået går opp. Publikasjonen av Petit et al. i 1999 om antarktiske iskjernedata ble kjørt fram som bevis for dette i IPCCs 2001-rapport.

Men her slo pendelen pinlig tilbake for IPCC:
"Four years later research showed the reversetemperature increase preceded CO2 increase contradicting the hypothesis. It was sidelined with the diversionary claim that the lag was between 80 and 800 years and insignificant. It was so troubling that Al Gore created a deceptive imagery in his movie. Only a few experts noticed."

Og dette begynner å bli tung materie å komme rundt for IPCC:

"Actually, temperature changes before CO2 change in every record for any period or duration

(Figure 6 i Balls artikkel viser perioden 1958-2009 for dette forholdet), og han skriver videre:

"If CO2 change follows temperature change in every record, why are all computer models programmed with the opposite relationship?"

Mellomspill: Når historien ikke leverer rett "historie" og IPCC trengte lave førindustrielle temperaturnivåer
Selvsagt trenger AGW/CO2-hypotesen at verden var kaldere da CO2-nivået var lavere. Ergo gjaldt det å eliminere tidligere varme perioder som ødelegger dette bildet:
- vekk med varm romersk periode
- vekk med varm middelalder
- vekk med varm mellomkrigstid, osv.

Men, det hjelper ikke å svindle med iskjerner; vi har andre måledata for CO2 helt tilbake til 1812, da man faktisk klarte å ta presise målinger med kalibrerte instrumenter, jfr. særlig Ernst Becks arbeider om dette.

Og i et paper adressert til USAs senatskomite sa professor Zbigniew Jaworowski det så tydelig som dette:

"The basis of most of the IPCC conclusions on anthropogenic causes and on projections of climatic change is the assumption of low level of CO2 in the pre-industrial atmosphere. This assumption, based on glaciological studies, is false."[/i]

Jaworowski kom også med disse tunge synspunktene:

The notion of low pre-industrial CO2 atmospheric level, based on such poor knowledge, became a widely accepted Holy Grail of climate warming models. The modelers ignored the evidence from direct measurements of CO2 in atmospheric air indicating that in 19th century its average concentration was 335 ppmy. In Figure 2 encircled values show a biased selection of data used to demonstrate that in 19th century atmosphere the CO2 level was 292 ppmv. A study of stomatal frequency in fossil leaves from Holocene lake deposits in Denmark, showing that 9400 years ago CO2 atmospheric level was 333 ppmv, and 9600 years ago 348 ppmv, falsify the concept of stabilized and low CO2 air concentration until the advent of industrial revolution.

Jaworowski er viktig i denne debatten, se ellers figurerer i Balls artikkel hvis dere vil ha mer dok., og les gjerne alt det Ball summerer om dette, og Ball summerer at "Ernst-Georg Beck confirmed Jaworowski's Research"in an article in Energy and Environment which examined the readings in great detail and validated their findings."

Beck konkluderer der:
"Modern greenhouse hypothesis is based on the work of G.S. Callendar and C.D. Keeling, following S. Arrhenius, as latterly popularized by the IPCC. Review of available literature raise the question if these authors have systematically discarded a large number of valid technical papers and older atmospheric CO2 determinations because they did not fit their hypothesis? Obviously they use only a few carefully selected values from the older literature, invariably choosing results that are consistent with the hypothesis of an induced rise of CO2 in air caused by the burning of fossil fuel.

The pre-industrial level is some 50 ppm higher than the level claimed."[/
i]

Beck fant altså at:

"Since 1812, the CO2 concentration in northern hemispheric air has fluctuated exhibiting three high level maxima around 1825, 1857 and 1942 the latter showing more than 400 ppm."

Hvordan skulle IPCC klare å trikse iskjerner sammen med Mauna Loa-nivåer for CO2?!
Her har Ball en interessant påvisning:
"The challenge for the IPCC was to create a smooth transition from the ice core CO2 levels to the Mauna Loa levels. Beck shows how this was done but also shows how the 19th century readings had to be cherry-picked to fit with ice core and Mauna Loa data".

"Smoothing" gjør susen
"Variability is extremely important because the ice core record shows an exceptionally smooth curve achieved by applying a 70-year smoothing average. Selecting and smoothing is also applied to the Mauna Loa data and all current atmospheric readings, which naturally vary up to 600 ppm in the course of a day. Smoothing done on the scale of the ice core record eliminates a great deal of information. Consider the variability of temperature data for the last 70 years. Statistician William Brigg's says you never, ever, smooth a time-series. Elimination of high readings prior to the smoothing make the losses greater. Beck explains how Charles Keeling established the Mauna Loa readings by using the lowest readings of the afternoon and ignored natural sources. Beck presumes Keeling decided to avoid these low level natural sources by establishing the station at 4000 m up the volcano."

Beck skriver derfor:

"Mauna Loa does not represent the typical atmospheric CO2on different global locations but is typical only for this volcano at a maritime location in about 4000 m altitude at that latitude. (Beck, 2008, "50 Years of Continuous Measurement of CO2on Mauna Loa" Energy and Environment, Vol. 19, No.7.)

Keeling's son operates Mauna Loa and as Beck notes, "owns the global monopoly of calibration of all CO2measurements." He is a co-author of the IPCC reports, that accept Mauna Loa and all other readings as representative of global levels.

As a climatologist I know it is necessary to obtain as many independent verifications of data as possible. Stomata are small openings on leaves, which vary in size directly with the amount of atmospheric CO2. They underscore effects of smoothing and the artificially low readings of the ice cores. A comparison of a stomata record with the ice core record for a 2000-year period (9000 – 7000 BP) illustrates the issue"
.

Konklusjonen for IPCCs fantestreker her er at:

"The IPCC deception was premeditated under Maurice Strong's guidance to prove CO2 was causing global warming as pretext for shutting down industrialized nations. They partially achieved their goal as alternate energies and green job economies attest. All this occurred as contradictory evidence mounts because Nature refused to play. CO2 increases as temperatures decline, which according to IPCC science cannot happen. Politicians must deal with facts and abandon all policies based on claims that CO2 is a problem, especially those already causing damage."

Litteraturkilder:
1. [1] "Climate Change: Incorrect information on pre-industrial CO2" Statement written for the Hearing before the US Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation by Professor Zbigniew Jaworowski March 19, 2004

Relaterte artikler:
◾IPCC 's Bogus Evidence for Global Warming (americanthinker.com)
◾2013 On Track to be Seventh Warmest Year Since 1850 (climatecentral.org)
◾Another Reason Why IPCC Predictions (Projections) Fail. AR5 Continues to Let The End Justify the Unscrupulous Means (wattsupwiththat.com)
◾UN climate panel corrects carbon numbers in influential report (trust.org)
◾The IPCC's muddled definitions of climate change (ipccreport.wordpress.com)

Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

seoto

Tele - jeg tror jeg snart må finne opp en ny måte å si takk på ;)
Men fantasien jobber ikke godt i dag, så sa sier jeg rett og slett: Tusen takk!
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Jostemikk

Det med reelle CO2-målinger, Beck, og Mauna Loa er noe jeg har brukt ganske mye tid på å forstå, uten å komme så mye videre. Mauna Loa-observatoriet er jo med i programmet som det amerikanske forsvaret har bygget opp for å forske på og utvikle metoder for vær- og klimamanipulasjon. Jeg tviler på myndighetene i USA generelt, og da er ikke veien så lang når det gjelder Mauna Loa spesielt.

Vi har aldri fått se data derfra. Kun "data". Et eller annet sted har jeg lagret forskning som støtter Beck. Finner jeg den igjen, og den virker interessant etter nok en gjennomlesing, skal jeg legge den ut.

Det skulle være rart om temperaturene er det eneste de juksterer.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

Sitat fra: Jostemikk på november 19, 2013, 20:27:20 PM
Det med reelle CO2-målinger, Beck, og Mauna Loa er noe jeg har brukt ganske mye tid på å forstå, uten å komme så mye videre. Mauna Loa-observatoriet er jo med i programmet som det amerikanske forsvaret har bygget opp for å forske på og utvikle metoder for vær- og klimamanipulasjon. Jeg tviler på myndighetene i USA generelt, og da er ikke veien så lang når det gjelder Mauna Loa spesielt.

Vi har aldri fått se data derfra. Kun "data". Et eller annet sted har jeg lagret forskning som støtter Beck. Finner jeg den igjen, og den virker interessant etter nok en gjennomlesing, skal jeg legge den ut.

Det skulle være rart om temperaturene er det eneste de juksterer.

Joste,

ja, Mauna Loa og den taktiske bruken av data derfra er et studium verd. Som symptom på IPCCs lurvethet, tror jeg dette er et viktig granskingsområde.
Jeg la ikke opp til mer enn å vise til hvordan Tim Ball har koblet dette til IPCCs samlede kontroll med klimadataproduksjonen. 
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

jan-ove

Takk Telehiv, du har som vanlig gått meget grundig til verks i dette innlegget.

Det som også er interessant er at både NOAA og IPCC har vært med på å finansiere familien Keeling og deres målinger på MLO. Hvem eier måledataene og målemetoden er også et spørsmål, og er begge åpent tilgjengelig for kritisk gjennomgang?

Amatør1

Sitat fra: jan-ove på november 21, 2013, 23:30:20 PM
Takk Telehiv, du har som vanlig gått meget grundig til verks i dette innlegget.

Det som også er interessant er at både NOAA og IPCC har vært med på å finansiere familien Keeling og deres målinger på MLO. Hvem eier måledataene og målemetoden er også et spørsmål, og er begge åpent tilgjengelig for kritisk gjennomgang?

Helt enig jan-ove, nok en gang har Tele pekt på vesentlige aspekter som ikke nødvendigvis er allment kjent. Nettopp derfor er dette viktige bidrag.

Selv om jeg har fulgt klimadebatten intenst i mer enn 5 år, var dette med eierskapet til CO2-målingene ukjent for meg.

Uansett hvilken stein du løfter på innenfor dette feltet finner du "uhumskheter". Det hele blir bare verre og verre jo mer man graver.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Telehiv

Sitat fra: Amatør1 på november 22, 2013, 08:32:08 AM
Sitat fra: jan-ove på november 21, 2013, 23:30:20 PM
Takk Telehiv, du har som vanlig gått meget grundig til verks i dette innlegget.

Det som også er interessant er at både NOAA og IPCC har vært med på å finansiere familien Keeling og deres målinger på MLO. Hvem eier måledataene og målemetoden er også et spørsmål, og er begge åpent tilgjengelig for kritisk gjennomgang?

Helt enig jan-ove, nok en gang har Tele pekt på vesentlige aspekter som ikke nødvendigvis er allment kjent. Nettopp derfor er dette viktige bidrag.

Selv om jeg har fulgt klimadebatten intenst i mer enn 5 år, var dette med eierskapet til CO2-målingene ukjent for meg.

Uansett hvilken stein du løfter på innenfor dette feltet finner du "uhumskheter". Det hele blir bare verre og verre jo mer man graver.

Amatør1, alle,

vet dere hva, når vi først er borti eierskapet til/kontrollen med de CO2-målinger som brukes som referanse for IPCCs grafer:

Det vil ikke forundre meg om at et av de neste bortforklaringsforsøkene på hvorfor global temperatur ikke stiger i takt med CO2-nivået, dvs. for å fortsatt kunne holde liv i AGW/CO2-hypotesen (les: påstått sensitivitetsfaktor over null) blir å plutselig komme med en melding som kan redde inn nesten hele "historien" til IPCC:

"Dessverre har det blitt avdekket en beklagelig målefeil for CO2-innholdet i atmosfæren i perioden 1998-2013, grunnet et koordineringsproblem mellom bl.a. måledatakalibrering, -utvalg og -utglatting (smoothing). Det har nå vist seg at atmosfærens innhold av CO2 har vært nesten konstant i denne perioden samtidig som mengden av menneskelige utslipp har økt slik IPCC har beskrevet i alle rapporter fra AR1-AR5. Det antas at jordens egen buffersone ved lagring av de økte menneskeskapte CO2-mengdene andre steder enn i atmosfæren kan forklare hvorfor temperaturutviklingen har vært tilnærmet flat/synkende de siste 17 år. Det arbeides nå med å finne årsaken til at de økte CO2-mengdene har funnet alternative lagringsplasser enn atmosfæren i denne perioden. Det antas at nye studier vil vise at kapasiteten til disse alternative lagringsplassene for CO2 i naturen vil være oppfylte rundt 2035, hvorpå en ny og katastrofal global oppvarming vil skyte fart. Man anser at utsettelsene med å iverksette virkemidler som oppvarmingspausen fra 1998 har medført vil gjøre at et 4-graders mål innen 2100 ikke lenger kan nås. IPCC vil be om ekstraordinære bevilgninger fra de rike industrilandene på 120 mrd. dollar for perioden 2015-2035 for å kunne utrede og iverksette tilstrekkelige virkemidler mot denne 98% sannsynlige katastrofen".

Det er lov å le nå, når dere leser dette og tror dette er en god vits, men jeg vil gjerne krediteres når en tilnærmet likelydende melding faktisk dukker opp.
       
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Josik

En litt morsom avisartikkel fra 1922, da CO2 inneholdet i atmosfæren var veldig lavt (kun 400 ppm !) og en genial tysk forsker gjorde noen revolusjonerende oppdagelser:

WORLD'S GREATEST PROBLEM.

Agricultural Science. Amazing Experiments.

It is said that some amazing experiments that have been carried out in Germany may lead to a revolution in agriculture, and solve the world's greatest problem — that of food. It has long been obvious to all thinking people that the only hope for the world lies in the development of agricultural science, so that two blades of wheat or maize or rice may be made to grow where only one grew before. The problem is a pressing one, and in his attempt to solve it Dr. Riedel, of Essen, a German scientist, seems to have obtained marvellous results.

As we all know, the green leaves of plants take carbon dioxide from the atmosphere, and in some way produce starch and sugar to feed the plant. Now, the ordinary atmosphere contains only about one twenty-fifth of 1 per cent of it bulk of carbon dioxide, or four parts in every ten thousand parts of air....

http://stevengoddard.wordpress.com/2013/11/22/1922-shock-news-higher-co2-levels-needed-to-feed-the-human-race/

Det er jo lov å spørre seg hvorfor vinklingen av "problemstillingen", og av verdien på CO2-nivået i 1922, har blitt dreid til å bli så veldig annerledes i 2013 enn det ble hevdet å være i 1922. Jeg tror ikke at folk var SÅ mye dummere i 1922.

Det var antakelig mer ekte vitenskap innen klimaforskning den gangen enn det er i dag.
Do remember to forget
anger, worry and regret.
Live while you've got life to live,
love while you've got love to give.

Piet Heine.

Amatør1

Sitat fra: Josik på november 23, 2013, 01:02:56 AM
Det er jo lov å spørre seg hvorfor vinklingen av "problemstillingen", og av verdien på CO2-nivået i 1922, har blitt dreid til å bli så veldig annerledes i 2013 enn det ble hevdet å være i 1922. Jeg tror ikke at folk var SÅ mye dummere i 1922.

Det er relativt enkelt å svare på. Klimavitenskapen er kidnappet av noen politikere med en agenda. I mellomtiden siden 1922 har teknologiutviklingen tatt lange skritt, særlig på kommunikasjon. Hvis du het Stalin i 1922 og ville innføre en autoritær styreform, trengte du hundretusener av politiske kommisærer i et kommando-hierarki. Tungvindt. Idag kan de samme kreftene forgifte og overta mediene gjennom direkte og indirekte pressestøtte, og kjøre et bombardement av beskjeder om at verdens undergang er nær fordi vi puster ut. Vi er syndige og må støtte agendaen gjennom å betale til The Church of Climastrology.

Massesuggesjon er ikke avskaffet, den er effektivisert.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

BorisA

Sitat fra: Amatør1 på november 23, 2013, 01:26:18 AM
Sitat fra: Josik på november 23, 2013, 01:02:56 AM
Det er jo lov å spørre seg hvorfor vinklingen av "problemstillingen", og av verdien på CO2-nivået i 1922, har blitt dreid til å bli så veldig annerledes i 2013 enn det ble hevdet å være i 1922. Jeg tror ikke at folk var SÅ mye dummere i 1922.

Det er relativt enkelt å svare på. Klimavitenskapen er kidnappet av noen politikere med en agenda. I mellomtiden siden 1922 har teknologiutviklingen tatt lange skritt, særlig på kommunikasjon. Hvis du het Stalin i 1922 og ville innføre en autoritær styreform, trengte du hundretusener av politiske kommisærer i et kommando-hierarki. Tungvindt. Idag kan de samme kreftene forgifte og overta mediene gjennom direkte og indirekte pressestøtte, og kjøre et bombardement av beskjeder om at verdens undergang er nær fordi vi puster ut. Vi er syndige og må støtte agendaen gjennom å betale til The Church of Climastrology.

Massesuggesjon er ikke avskaffet, den er effektivisert.
Flott analyse Amatør1!
Jeg spørger helst, mitt kall er ei at svare.

BorisA

Sitat fra: Josik på november 23, 2013, 01:02:56 AM
En litt morsom avisartikkel fra 1922, da CO2 inneholdet i atmosfæren var veldig lavt (kun 400 ppm !) og en genial tysk forsker gjorde noen revolusjonerende oppdagelser:

WORLD'S GREATEST PROBLEM.

Agricultural Science. Amazing Experiments.

It is said that some amazing experiments that have been carried out in Germany may lead to a revolution in agriculture, and solve the world's greatest problem — that of food. It has long been obvious to all thinking people that the only hope for the world lies in the development of agricultural science, so that two blades of wheat or maize or rice may be made to grow where only one grew before. The problem is a pressing one, and in his attempt to solve it Dr. Riedel, of Essen, a German scientist, seems to have obtained marvellous results.

As we all know, the green leaves of plants take carbon dioxide from the atmosphere, and in some way produce starch and sugar to feed the plant. Now, the ordinary atmosphere contains only about one twenty-fifth of 1 per cent of it bulk of carbon dioxide, or four parts in every ten thousand parts of air....

http://stevengoddard.wordpress.com/2013/11/22/1922-shock-news-higher-co2-levels-needed-to-feed-the-human-race/

Det er jo lov å spørre seg hvorfor vinklingen av "problemstillingen", og av verdien på CO2-nivået i 1922, har blitt dreid til å bli så veldig annerledes i 2013 enn det ble hevdet å være i 1922. Jeg tror ikke at folk var SÅ mye dummere i 1922.

Det var antakelig mer ekte vitenskap innen klimaforskning den gangen enn det er i dag.
Interessant å lese om den totalt annderledes oppfatningen de hadde om CO2 i 1922 enn i dag, en oppfatning som sannsynligvis er mere riktig en dagens karbonangst.
Men kan det være riktig at CO2-nivået var like høyt i 1922 som idag?
Jeg spørger helst, mitt kall er ei at svare.

Josik

Sitat fra: BorisA på november 23, 2013, 08:39:04 AM
Men kan det være riktig at CO2-nivået var like høyt i 1922 som idag?

Det er jo lov å være nysgjerrig på dette Boris.

Før du leser vedlagte artikkel, spør deg selv hvor sikker du er på at CO2 inneholdet i atmosfæren rundt 1920 neppe var over 300 ppm.
Etter å ha lest artikkelen, spør deg selv om det samme på nytt.

Får du forskjellige svar?

[attach=1]
Do remember to forget
anger, worry and regret.
Live while you've got life to live,
love while you've got love to give.

Piet Heine.