Klimaforskning som pseudovitenskap

Startet av Telehiv, oktober 29, 2013, 11:20:33 AM

« forrige - neste »

Telehiv

MED HVILKEN TROVERDIGHET KAN IPCC-MILJØET HEVDE DE DRIVER GYLDIG VITENSKAP?
Når IPCC i kraft av sin institusjonelle makt oppkaster seg til dommer over hva som er "gyldig" vitenskap, og hva de trygt kan avvise som "ugyldig", "kvasi"- eller "pseudo"-vitenskap, osv., kreves det faktisk at vi først tar en titt på hva de selv driver med, og om deres praksiser tilfredsstiller kravene til "ekte" vitenskap.

I denne artikkelen skal vi se at den "vitenskap" IPCC-miljøet bedriver - som de selv hevder er den eneste rette lære om klimaet - tvert imot er ubehagelig nærmere "pseudovitenskap" enn de fleste synes å ha innsett. Selv i sterkt kritiske miljøer vegrer man seg for å ta bladet helt fra munnen og si ting som de er:

AGW/CO2-hypotesen og tilhørende klimaalarmisme har blitt drevet fram av modellerte projeksjoner basert på gale vitenskapelige forutsetninger som følgelig også viser stadig større avstand til faktiske observasjoner.

Det er selvsagt derfor bare et tidsspørsmål før hele dette uvitenskapelige alarmismebyggverket raser sammen, men her på forumet råder den frie og klare tanke, så vi setter i gang straks - først med å gjenta betydningen av den overveldende institusjonelle makt som mainstream klimaforskning kan skjule seg bak, slik at de om de ønsker det kan velge å bryte det mest grunnleggende av alle vitenskapskrav: Å gi åpen tilgang til og ta til følge gyldig faglig kritikk.

Når man har nok makt til å bestemme hva som er "gyldig vitenskap" - samme hvor råtten den er
Klimaforskningens maktelite rundt det overnasjonale IPCC-miljøet og de tilhørende nasjonale klakkørorganisasjonene (her hjemme typisk Cicero og Bjerknesinstituttet, fanatiske enkeltaktører i Meteorologisk Institutt som Rasmus Benestad, osv.) har som første hovedprinsipp å møte all faglig kritikk med at den ikke er fremmet gjennom deres eget fagfellevurderingssystem.

Nei, det skulle bare mangle: Dette notorisk konsensus-styrte systemet stenger jo ute all kritikk som prøver å stille det minste spørsmål ved AGW/CO2-hypotesen og mer eller mindre spekulative  og analytisk-metodisk forkastelige framstillinger av påståtte skadevirkninger av en "katastrofal menneskeskapt global oppvarming" - men som altså ikke har latt seg påvise med troverdige observasjoner.

Det er klart dette bærer ille av sted og at kontroll med kritiske røster må prioriteres: Man påstår jo - med AR-rapportene høyt hevet i front at man har framskaffet bekreftende observasjonsdata for AGW/CO2-hypotesen - mens det faktisk forholder seg stikk motsatt: Det er - etter milliarder på milliarder av forskerkroner og tusener av etterplaprende, selvbekreftende publikasjoner - fremdeles bare snakk om modellerte projeksjoner og påstander som viser stadig større sprik mot nettopp - observasjoner!

OMFATTENDE DOKUMENTASJON AV UTESTENGT FAGLIG KRITIKK
Disse håpløst forutinntatte/forhåndsvedtatte konklusjonene er blitt dokumentert gjentatte ganger gjennom bred internasjonal kritikk, og ikke minst etter den nylige framleggelsen av SPM og foreløpige AR5-framlegg fra miljøer som ikke er i folden til IPCC (bl.a. den tunge faglige motorganisasjonen NIPCC), omtalt på forumet bl.a. her:
Link: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1479.msg32028.html#msg32028

Og helt nylig en liten analyseteoretisk eksersis om Benestads sirkelslutninger og cherry-picking i artikkelen "Benestads nonsenskorrelasjoner om CO2 og "ekstremvær"":
http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1484.msg32176.html#msg32176 

Tidligere har jeg også sett på den triste strømmen av viktige arbeider som IPCC har blokkert som gyldig kritikk:

a) 123 AGW-kritiske, fagfellevurderte artikler avviste av IPCC i 2008-2012 (før AR5):
http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1474.0.html

b) Arbeider som IPCC avviste før 2007 (før AR4):
Del 1: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,719.0.html
Del 2: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,720.0.html
Del 3: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,721.0.html
Del 4: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,722.0.html

Andre IPCC-kritiske innlegg i denne serien:
Om påvist IPCC-juks: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1475.msg31948/topicseen.html#msg31948
Om banale framskrivinger av trender og ikke reelle projeksjoner: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1463.msg31781.html#msg31781
On Antarktis som IPCC-hodepine: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1473.msg31914.html#msg31914

HVA ER KRITERIENE FOR "EKTE" VITENSKAP?  
For å definere dette, kan vi gå til helt vanlig brukte kriterier for (natur-)vitenskapelige metodeteknikker for å fremskaffe objektiv erfaringsbasert kunnskap (isteden for kun å søke kunnskaper gjennom alt fra religiøse tekster, til spekulasjoner, filosofiske klassikere, osv.). Her gjelder at forskere lanserer teorier eller hypoteser for å forklare fenomen. Disse testes mot observasjoner («empiri»). Dersom teorien kan forklare observasjonene, er teorien styrket; og merk at hvis observasjonene motsier teorien, må teorien forkastes eller modifiseres!! (vi skal komme tilbake til dette når vi snur på flisa, og tar for oss hva "pseudovitenskap" er for noe). 

Den hypotetisk-deduktive metode som falsifiseringsprinsipp:
Strengt tatt kan ikke noe sies å være «vitenskapelig bevist», bare at det hittil ikke er funnet observasjoner som motbeviser teorien (og her sliter selvsagt IPCC-miljøet tungt, for de opplever jo nå at det er det motsatte som skjer: Stadig flere observasjoner motbeviser teorien deres, altså AGW/CO2-hypotesen). Ærlige vitenskapsfolk hevder derfor ikke at de besitter «Sannheten» for all fremtid, bare at vitenskapen til enhver tid har de mest plausible, troverdige og mest motsigelsesfrie kunnskapene om sitt fagfelt.

Ergo: Når faktum er at omtrent alle framskrivinger om klimaforhold har feilet for IPCC, kan dette miljøet iht. hypotetisk-deduktiv metode overhodet ikke anses for å ha "de mest plausible, troverdige og mest motsigelsesfrie kunnskapene om sitt fagfelt".

Vi tvinges altså rett og slett til å vurdere om IPCC-miljøet er en klassisk representant for pseudovitenskap:

HVA ER KJENNETEGNENE PÅ "PSEUDOVITENSKAP"?
Som støtte for en argumentasjon om at IPCC faktisk driver pseudovitenskap (pseudo-, fra gresk, «falsk»), holder det lenge med en standard beskrivelse i leksika, der man typisk sier at "pseudovitenskap er en betegnelse på alle arbeider som utgir seg for å være vitenskapelige, men som samtidig ikke er innskrenket eller avpasset til å imøtegå kriteriene som stilles av den alminnelig naturvitenskapelige disiplinens metodedefinisjoner for teorier og hypoteser".

Pseudovitenskap kan vanskelig defineres klart og entydig, men følgende egenskaper er ofte typiske (med klimarelevante kommentarer til hvert punkt):

1) Vaghet, ekstrem mangel på definisjoner, ekstrem mangel på presisjon som gjør at påstander vanskelig kan etterprøves gjennom målinger og tester:
Det er klart at man i klimaforskningen allerede med analyseobjektets megalomane art er ute å kjøre i vitenskapelig forstand:
Hva sier man til et miljø som påberoper seg et enerådende eierskap til "den sanne vitenskap" for de ufattelig komplekse faktorene bak "global temperatur" og "klodens klimatilstand"?!
Og deretter på dette ekstremt upresise grunnlag modellerer alarmerende framtidsscenarier som man så - gjennom sin overnasjonalt etablerte makt - påtvinger verden å tilpasse seg?
- Er ikke dette analytisk altfor upresist i forhold til de reelle datagrunnlag og prosessforståelsene man faktisk besitter?!?
- Og ikke minst: Hva er det faktiske presisjonsnivået for det projiserte og hypotetiske begrepet "menneskeskapt global oppvarming" versus den kroniske fornektelsen av faktisk observerte "naturlige variasjoner"?! 

2) Påstandene er ikke falsifiserbare.
Dette punktet gir grunnlag for en uendelig lang kritisk øvelse og er ikke minst koblet til første punkt om krav til presisjon for analyseobjektet, men vi kan som et særskilt problem ifm. IPCC også slå fast at "egne påstander aksepteres ikke falsifiserte"!!

3) Arbeidet søker ikke den forklaringen som krever færrest mulig antakelser (Ockhams barberkniv-prinsipp).
Her feiler klimaforskningen stort; jfr. typisk at man skjuler sine stadig økende modellavvik fra observasjoner bak "komplekse, kompliserte modellprosesser" basert på sensitivitetsantakelser og variable som de utenforstående kritikerne "ikke forstår eller respekterer", osv.

4) Motstand mot vitenskapelig testing fra personen eller miljøet som legger fram arbeidet.
Jfr. strømmen av dokumenterte eksempler ifm. med alt fra hockeykølle-sirkuset med Michael Manns skjuling av grunnlagsdata og hysteriske angrep på etterprøvinger, til de nylige politiske omskrivningene/tildekningene i SPM for å skjule det faktum at IPCC faktisk har rygget på en rekke områder i AR5, slik at ny vitenskapelig testing er akutt påkrevet. Men som politisk altså forsøkes hindret. 

5. Selektiv bruk av bevismateriale, overdreven vekt på individuelle vitnemål.
Her er det ikke engang nødvendig å legge fram eksempler, hele AGW/CO2-løpet er bygd opp på dette

6. Omvendt bevisbyrde (det at en udokumentert påstand ikke lar seg motbevise tas som bekreftelse på at den er sann).
Se pkt. 5 ovenfor.

7) Liten grad av utvikling, endring og progresjon.
Enda et klassisk ankepunkt mot mainstream klimaforskning: Man bruker institusjonell makt til å motsette seg faglig nyorientering når alle observasjoner går feil vei i forhold til modellerte projeksjoner.

8 ) Feilaktig eller misvisende bruk av vitenskapelig sjargong.
Et svært karakteristisk trekk ved IPCC-miljøet: man erklærer egne begreper for gyldige (les: "sanne") pr. definisjon - selv når de er gjentatt falsifiserte, og erklærer selv høyt kvalifiserte kritikere for "fornektere", "samfunnsfiender", "uansvarlige", o.l. Alt for å skjule det faktum at det er deres egen "vitenskap" som ikke står til troende. I essens: Helt ødeleggende for fri utvikling av kvalifisert forståelse basert på ekte vitenskapelig søken.

Det står fritt til enhver å legge til mer utfyllende eksempler på hvordan IPCC-miljøet ("klimaalarmistene") utgjør et ubehagelig samsvar med samtlige krav til "pseudovitenskap".

Quod erat demonstrandum: IPCC-miljøet driver i stor grad en pseudovitenskapelig praksis.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Nok en glimrende artikkel jeg leste med stor glede, Tele. Det får meg til å minnes noe Ibsen skrev i Vildanden.

Tar De klimamodellene fra en gjennomsnitts klimaforsker, så tar De lykken fra ham med det samme!
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

#2
Takk for det, Joste.

Som de fleste sikkert har notert seg nå, så har jeg over tid kjørt en serie innlegg med et felles innhold: Systematisk teori- og metodekritikk av IPCCs og klakkørers "klimaforskning". Disse metodisk-analytiske svakhetene har jo ofte blitt summert opp med nok en Ibsen-klassiker: "Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest".

Jeg har i praksis fullført den sirkelen nå, derfor listet jeg opp i dette startinnlegget de av mine artikler/innlegg som henger mest sammen i denne saken.

Andre klimatilpassede Ibsen-sitater:
Som en liten aperitif til denne debatten kan vi kose oss med noen flere Ibsen-svisker:

Om IPCCs kompenserende resept for udokumentert synsing om alt fra CO2-sensitivitet til dyphavsgjemte temperaturkilder:
"I anelsens mangel har fyren med hoven sin beste angel"

Telehivs kommentar til AGW/CO2-hypotetiske katastrofepåstander:
"Til helved med alle de vasne løgne!"

Telehivs tilnærming til klimasvindelen:
"Krev ei, min venn, at jeg skal gåten klare. Jeg spørger helst, mitt kall er ei at svare"

Om økonomisk kriminalitet og klimaskremsler og opportunistiske forskere som primært produserer stadig nye kriseprosjekter til seg selv:
"Jeg har Dem mistenkt Werle junior for å gå med den ideale fordring uforkortet i baklummen."

Og ikke minst, den siste og tydeligste av alle meldinger til alle klimakjeltringer:

"Der gaar en Nemesis igjennem Livet; At rømme væk fra den, er Ingen givet!"
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Aldeles gull, Tele!

Ja, du har virkelig og på en fremragende måte satt søkelyset på svineriet IPCC og medløperne har presentert. Disse innleggene er blant de mest verdifulle vi har på forumet. Jeg håper og tror at mainstream forskere som er inne og smugleser det du skriver, i realiteten blir gjort oppmerksomme på den skammens fremtid som vil hefte ved deres navn. Slik må det jo gå, under forutsetning av at klimasannheten en gang kommer for en dag for almenheten. Skulle det fæle skje at sannheten aldri vil komme menigmann for øret ropt ut over by og land av herolder med kraftig røst, antar jeg dette skyldes et så forstyrret samfunn at korrupte klimaforskere er vårt minste problem.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amateur2

Hadde vi hatt en fri og uavhengig presse i dette landet så ville de ha slåss om å få publisere Telehivs artikler som en serie kronikker om grunnleggende vitenskaplig metode og hvilke krav man skal stille forå kunne kalle noe for vitenskap. Kronikker som burde være obligatorisk stoff for alle som søker seg til høyskoler og universiteter, ja selv på allmennfag i videregående burde dette stoffet være pensum.

Telehiv skriver på en enkel og lettforståelig måte uten å gå på akkord med de kravene han selv stiller til presisjon og stringens. Dette er rett og slett særdeles god folkeopplysning.

Stor takk til Telehiv for nok en en svært god og høyst leseverdig artikkel!
Respect those who seek the truth, be wary of those who claim to have found it
[Mark Twain]

The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool.
[Richard P. Feynman]

Amatør1

Sitat fra: Amateur2 på oktober 30, 2013, 10:50:18 AM
Telehiv skriver på en enkel og lettforståelig måte uten å gå på akkord med de kravene han selv stiller til presisjon og stringens. Dette er rett og slett særdeles god folkeopplysning.

Stor takk til Telehiv for nok en en svært god og høyst leseverdig artikkel!

Hør, hør. Dette er jeg helt enig i. Dette burde definitivt være tilgjengelig for et mye større publikum, men pressen kan vi nok stort sett avskrive som medium for slik kommunikasjon. Det kan framstå som vårt problem her og nå, men til syvende og sist er det pressen som undergraver sin troverdighet og dermed sin eksistensberettigelse ved sin kampanjejournalistikk.

Gitt slike randbetingelser, hvordan gjennomfører man folkeopplysning? Dette forumet har i det minste en rolle som et sted man kan referere til, men det er nok opp til hver av oss å gjøre så mye grasrotarbeid som mulig (rett og slett snakke med folk). Jeg tror f.eks. jeg har fått minst 1 person til å lure idag  ::)
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Telehiv

Både Joste, Amateur2 og Amatør1,

Tusen takk for varmende omtale, det var helt rørende!
Jeg er alltid litt bekymret for at den lengden som slike teori- og metodeeksersiser krever gjør innleggene slitsomme og tunge. Jeg jobber også med at begrepsbruken skal være såpass presis at det ikke skal være lett for vulgærklimaalarmister å avvise eller fjåse det hele vekk.
For når man ser hvordan klimamaktas alarmister summarisk prøver å undertrykke alle kritikere med IPCCs "konsensusmakt", så er nok beste motmedisin å konfrontere slik atferd med en systematisk oppgang mot klassiske vitenskapskrav:

Det er da man virkelig ser hvilke shortcuts denne gjengen tar for å opprettholde sitt uvitenskapelige propagandakjør, og hvor mye (klima)makt kan korrumpere.

-Og kanskje tidligere likegyldige observatører får opp øynene litt mer, som amateur2 antyder?
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

bøvelen

Jeg også mener st dette stoffet bør publiseres, kanskje TU kan brukes??
Vet at de er mistenkelig mye på den andre siden, men dersom de avslår en forespørsel om å ta inn dette, da kommer de definitivt i klasse de verste propagandistene i MSM!

Telehiv

#8
Sitat fra: bøvelen på oktober 30, 2013, 14:09:09 PM
Jeg også mener st dette stoffet bør publiseres, kanskje TU kan brukes??
Vet at de er mistenkelig mye på den andre siden, men dersom de avslår en forespørsel om å ta inn dette, da kommer de definitivt i klasse de verste propagandistene i MSM!

Takk for kommentaren, bøvelen,

men å publisere i formelle blad/magasiner a la TU krever nok normalt at jeg stiller med fullt navn. Det har jeg gjort uten problemer i andre faglige sammenhenger, men jeg ønsker ikke å gjøre det ifm. det ekstremt betente og politiserte klimamaktspillet på dette tidspunkt. Der ligger et vettløst sensurspøkelse straks klar. 

Jeg har derfor helt bevisst valgt klimaforskning.com som "mitt" forum for klimaytringer.

Bakgrunn:
Jeg har tidligere (under andre nick) blitt utestengt fra alt fra nedlagte Aftenposten Debatt til VGD og forskning.no for etter min mening helt saklige og faktabaserte, redegjørelser. Som disse mediene ikke aksepterer å la forstyrre den klimadebatten de ønsker å se.

Siden jeg alltid søker den egentlige sannhet om (i dette tilfellet) klimaforskningen, har jeg derfor ingen illusjoner om å kunne få lov å stå fram under fullt navn i noen norske media uten å oppleve noe tilsvarende.

Norske journalister og klima er en heltrist kombinasjon, og jeg akter ikke å la mitt navn tilsmusses av en vilkårlig sensur utøvd av en middels begavet bladfyk logrende bak en eller annen like lite opplyst statsråd med sjekkboken klar for reisedekning til neste seminar (såkalte "Solheim-turer").
   
Men har selvsagt ikke noe i mot at det henvises til mine innlegg her på forumet, for dem som ser nytte i å spe på med dette slags krutt i klimahullene.

Mvh Telehiv (Tele blant venner)   
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

#9
NY STATISTISK ANALYSE PÅVISER FABELAKTIG FREKKHET OG DYPT UREDELIG "VITENSKAP": IPCC INNRØMMER AT DE MANGLER BEVIS FOR GLOBAL OPPVARMING OG SAMTIDIG HEVDER DE AT DET ER BEVIST!

Dette er i samme klasse som når IPCC nå sier at de er blitt stadig sikrere på korrektheten av drivhuseffekten samtidig som man innrømmer stadig større observert avvik fra deres klimamodeller. Det er så hinsides ute av takt med reglene for basal hypotetisk-deduktiv metode at man ikke kan tro hva man ser!

Og denne ufattelig uvitenskapelige praksisen bare fortsetter og fortsetter i takt med IPCCs stadige faglige nederlag og det stadig større avviket mellom modellprosjeksjoner og faktiske observasjoner. Det er også stadig mer ufattelig at verdens ulike fagpresser fortsetter  å late som de ikke ser dette skuespillet og reagerer mot det.

Så de av dere som har lyst til å sette dere inn i en frittstående statistisk analyse om hvorvidt IPCC kan sies å ha belegg for sine påstander om global oppvarming utover naturlig variasjon (som AR5 langt på vei innrømmer at de ikke har påvist, mens SPM prøvde så godt den kunne å skjule det), bør ta en titt på den nye artikkelen "Statistical Analyses of Surface Temperatures in the IPCC Fifth Assessment Report":

Link: http://www.informath.org/AR5stat.pdf

Forfatter er Douglas J. Keenan, og i sin oppsummering peker han på akkurat dette, at IPCC faktisk innrømmer at de ikke har klart å påvise slik oppvarming:

"Temperatures on Earth's surface—i.e. where people live—are widely believed to provide evidence for global warming. Demonstrating that those temperatures actually provide evidence, though, requires doing statistical analysis. All such statistical analyses of the temperatures that have been done so far are fatally flawed. Astoundingly, those flaws are effectively acknowledged in the IPCC Fifth Assessment Report (AR5). The flaws imply that there is no demonstrated observational evidence that global temperatures have significantly increased (i.e. increased more than would be expected from natural climatic variation alone)."

Men frekkheten og uredelig forskningspraksis lenge leve i IPCC, for her er det Keenan avslutter sin oppsummering av analysen med:

"Despite this, one of the main conclusions of AR5 is that global temperatures have increased very significantly. That conclusion is based on analysis that AR5 itself acknowledges is fatally flawed. The correct conclusion is that there is no demonstrated observational evidence for global warming".

NB: Husk at det var global oppvarming av atmosfæren alle skremsler startet med, og som Keenan her påviser er statistisk bløff.
Det er derfor IPCC-banden har funnet det nødvendig å snuble seg sideveis til all slags bortforklaringer og avsporinger om dyphav, vulkaner, cherry-picket ENSO-tøv osv. for å skjule det faktum at AGW/CO2-hypotesens basale påstand om uavvendelig oppvarming av atmosfæren ved økt CO2-innhold er empirisk falsifisert gjennom 17 år.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

#10
Ole Humlum går i en ny (blogg)artikkel på geoforskning.com nå løs på de samme forholdene som denne tråden har tatt tak i, og jeg er fristet til å gjengi hele innlegget:

IPCC's 5th Assessment med mental dørvakt

Ole Humlum

Antakelsen om at CO2 styrer temperatur har låst FNs klimapanel fast i en feilaktig tankegang og hindrer alternative synspunkter.

Gå også inn på selve linken ( http://www.geoforskning.no/blogg/item/ipcc-s-5th-assessment-med-mental-dorvakt?category_id=1 ) og se HadCRUT4 figur som viser "Utvikling av IPCC-sikkerhet for CO2 sin dominerende temperaturkontroll, atmosfærisk CO2 og global temperatur de siste 15 år".

For et par uker siden kom den offisielle utgaven av IPCCs nyeste klimarapport, AR5. Riktig nok var det ikke hele rapporten som ble publisert, men kun den kortere 'Summary for Policymakers'.

Hovedbudskapet i AR5 er at klimapanelet nå føler seg mer sikker enn tidligere på at den stigende mengde CO2 i atmosfæren er hovedårsaken til temperaturstigningen siden 1950. IPCC opplyser selv en imponerende sikkerhet på 95 prosent for konklusjonens riktighet, men det er dessverre ganske uklart hvordan dette tall er beregnet?

Det kan dog ikke i vanlig forstand være tale om en statistisk sikkerhet, da en slik formodentlig slett ikke kan beregnes for denne komplekse problemstillingen. I statistikk beregnes for øvrig ikke sikkerhet, men usikkerhet.

Det er imidlertid instruktivt å se hvordan IPCCs sikkerhet har vokst jevnt fra 80 prosent til 95 prosent siden publiseringen av AR3 i 2001, sammenliknet med de samtidige endringer av atmosfærisk CO2 og global temperatur de siste 15 år (figur 1 over).

Innlysende nok kan det ikke være relasjonen mellom disse to parameterne som er grunnlaget for IPCCs ekstremt høye sikkerhet, da ingen sammenheng kan sees. Årsaken til de 95 prosent sikkerhet må derfor ligge annetsteds, men hvor?

Det kan heller ikke være temperatursensitiviteten til CO2 som er forklaringen. I tidligere rapporter konkluderes det med at en dobling av atmosfærisk CO2 ville gi et sted mellom 2 og 6 graders temperaturstigning, men i den seneste rapporten er IPCC helt usikker på dette, og unngår derfor å angi en størrelse for sensitivitet.

På den ene siden sier IPCC således i AR5 at de er 95 prosent sikker på at menneskeskapt CO2 er dominerende årsak til oppvarmingen etter 1950, men sier samtidig at de nå er så usikre på CO2 sin faktiske betydning for temperatur, at de likevel ikke kan gi et estimat på denne. Inkonsekvens og forvirring tegner seg hos IPCC, snarere enn logisk konsekvens.

Alle hadde jo forventet at IPCC denne gangen ville ta tyren ved hornene og kommentere grundig på den nåværende temperaturstillstand, som kommer uventet for klimamodellene. Tidligere versjoner av rapporten antydet at dette viktige spørsmålet faktisk ville bli behandlet på seriøst vis i AR5. Men dessverre valgte IPCC i siste øyeblikk bort dette, og valgte i stedet å ignorere det åpenbare misforholdet mellom modell og virkelighet.

Det virker som om IPCC er sterkt forvirret over den manglende temperaturstigningen, og derfor ikke ønsker en debatt om det. Formodningen om at den manglende varmen er forsvunnet i dyphavet er mildt sagt vanskelig å dokumentere med tall, og IPCC er godt vitende om det.

Formodentlig forsøker IPCC å kjøpe seg tid i det håp at den nåværende (for IPCC uforklarlige) temperaturstagnasjonen raskt opphører og avløses av en markant global temperaturstigning i løpet av 1-2 år. Dermed spiller man imidlertid hasard med hele troverdigheten til IPCC.

Hvis temperaturstagnasjonen fortsetter, eller rett og slett avløses av et temperaturfall, vil mange helt miste tiltroen til IPCC som nyttig institusjon.

Årsaken til IPCCs nåværende usikkerhet er sannsynligvis at alle klimamodeller bygger på den antagelse at CO2 er den dominerende temperaturkontroll. Modellørerne har generelt en ubetinget tro på riktigheten av dette, selv om virkeligheten i flere år har meldt tilbake om at noe er alvorlig galt med antagelsen.

Det som er galt er at man har konstruert klimamodeller som utelater essensielle deler av virkeligheten, eksempelvis de naturlige klimavariasjoner. Dermed blir antagelsen om hvordan klimautvikling er i nåtid og blir i fremtid naturligvis helt feil.

Antagelsen om CO2 sin temperaturdominans har for IPCC og mange andre blitt en mental dørvakt som hindrer alternative synspunkter, og har ført til at man i praksis ser bort fra andre forklaringer på klimaendringer. Klimamodellørerne og mange personer knyttet til IPCC er mentalt låst inne i denne feilaktige tankegangen, fordi de bruker så mye intellektuell kapasitet på sine teorier og modeller, at de ikke klarer å komme seg bort fra dem.

Vi må snarest mulig bli kvitt denne ensidige måten å tenke klima på.Se også de første kommentarene:

Halfdan Carstens   
17 oktober 2013 at 15:17 | #

Interessant. Jeg har selv ikke lest rapporten, men er overrasket over at den ikke forklarer "95 % sannsynlighet". Det hadde vært fint om noen av de nordmennene som har hjulpet til med skrivingen hjalp oss med dette. Det ville gitt større kredibilitet. Dette er noe for geoforskning.no å følge opp.

Arvid Oen   
17 oktober 2013 at 20:07 | #

Takk for glimrende kommentar. Er vi overrasket?
Når sprekker denne IPCC-ballongen? Når vil hederlige klimaforskere som er med å lage disse rapporten, si at nok er nok.


Og til slutt:

Tom V. Segalstad tar fatt i akkurat de statistiske problemene jeg har brukt foran til å avsløre IPCC på:   
18 oktober 2013 at 00:47

Den uttrykte "95% sannsynlighet" er IKKE beregnet statistisk. Uttrykksmåten er en del av IPCC's "Calibrated language", som baserer seg på forfatternes subjektive "expert judgements". Jeg har kommentarer og linker til dette et stykke ned på min webside www.CO2web.info under figuren "You're Getting Warmer ... the new statistical rhetoric of climate change".

I statistikk baserer man seg på numeriske beregninger av sannsynligheter basert på en stor populasjon. Dette er forutsetningen for å kunne tillate seg å benytte statistiske uttrykksformer. IPCC oppfyller ikke slike kriterier, når de benytter statistiske uttrykk basert på subjektive antagelser. På denne måten forsøker IPCC å gi et falskt inntrykk av at seriøse statistiske beregninger har blitt utført, mens de ikke har det.

Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

#11
Jeg har fått spørsmål om noe av det jeg har skrevet her kan siteres fra og brukes annetsteds.

Svar (som gjelder alle som spør om det samme):
a) Ja, ingen problemer med det. Bare gledelig om også andre kan bruke fra dette stoffet til videre argumentering mot IPCCs sviktende vitenskap (og -etikk) 
b) Kildehenvisning: OK å vise til aktuell(e) link(er) her på forumet og nicket Telehiv. 
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Sitat fra: Telehiv på oktober 30, 2013, 23:21:07 PMForfatter er Douglas J. Keenan, og i sin oppsummering peker han på akkurat dette, at IPCC faktisk innrømmer at de ikke har klart å påvise slik oppvarming:

"Temperatures on Earth's surface—i.e. where people live—are widely believed to provide evidence for global warming. Demonstrating that those temperatures actually provide evidence, though, requires doing statistical analysis. All such statistical analyses of the temperatures that have been done so far are fatally flawed. Astoundingly, those flaws are effectively acknowledged in the IPCC Fifth Assessment Report (AR5). The flaws imply that there is no demonstrated observational evidence that global temperatures have significantly increased (i.e. increased more than would be expected from natural climatic variation alone)."

Dette ligner på kritikken William M. Briggs har kommet med, Tele. Jeg bare nevner det, slik at folk skal vite at Keenan ikke er ei enslig stjerne.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

#13
Sitat fra: Jostemikk på oktober 31, 2013, 00:33:55 AM
Sitat fra: Telehiv på oktober 30, 2013, 23:21:07 PMForfatter er Douglas J. Keenan, og i sin oppsummering peker han på akkurat dette, at IPCC faktisk innrømmer at de ikke har klart å påvise slik oppvarming:

"Temperatures on Earth's surface—i.e. where people live—are widely believed to provide evidence for global warming. Demonstrating that those temperatures actually provide evidence, though, requires doing statistical analysis. All such statistical analyses of the temperatures that have been done so far are fatally flawed. Astoundingly, those flaws are effectively acknowledged in the IPCC Fifth Assessment Report (AR5). The flaws imply that there is no demonstrated observational evidence that global temperatures have significantly increased (i.e. increased more than would be expected from natural climatic variation alone)."

Dette ligner på kritikken William M. Briggs har kommet med, Tele. Jeg bare nevner det, slik at folk skal vite at Keenan ikke er ei enslig stjerne.

Joste,

helt korrekt.
Dr. William M. Briggs er Adjunct Professor of Statistics ved Cornell University, med M.S. i Atmospheric Science og Ph.D. i Statistics.
Han har levert flere meget kritiske kommentarer til IPCC mht. statistisk (manglende og feilaktig) nivå og fremgangsmåter.

Her er et eksempel fra mai 2013 på en av hans bitende ironiske harselaser over nettopp dette, og IPCCs klamring til 97% konsensus samtidig som alt rakner rundt dem:
http://wmbriggs.com/blog/?p=8006

- og dette er altså skrevet et halvt år før SPM kom for et par uker siden og fjernet all tvil om korrektheten i Briggs' ulike elendighetsbeskrivelser av IPCCs statistiske nivå.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Amatør1

Sitat fra: Telehiv på oktober 31, 2013, 00:22:09 AM
Jeg har fått spørsmål om noe av det jeg har skrevet her kan siteres fra og brukes annetsteds.

Svar (som gjelder alle som spør om det samme):
a) Ja, ingen problemer med det. Bare gledelig om også andre kan bruke fra dette stoffet til videre argumentering mot IPCCs sviktende vitenskap (og -etikk) 
b) Kildehenvisning: OK å vise til aktuell(e) link(er) her på forumet og nicket Telehiv.

Viktig og riktig presisering, Tele. Generelt sett er alt innhold på dette forumet offentlig tilgjengelig, og kan siteres fra og linkes til. Vi oppfordrer til at dette gjøres i enda større grad enn idag. Kilden bør som alltid ellers oppgis som en link, slik at folk kan finne annen relevant informasjon på forumet.

Referanser til medlemmer på forumet skal bruke pseudonymet ("nicket") som vedkommende har bestemt. Dersom man kjenner vedkommendes egentlige navn skal dette ikke oppgis uten forhåndsgodkjennelse av den det gjelder. Det er et meget viktig demokratisk prinsipp å kunne debattere under pseudonym.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to